Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/29545
Author: Σωτηριάδης, Θεόφιλος
Title: Το σαξόφωνο στην Ελλάδα. Εργογραφία, κριτική παρουσίαση ύφους και ερμηνευτικών πρακτικών Ελλήνων, Κυπρίων και συνθετών της διασποράς
Alternative Titles: The saxophone in Greece. Ergography, critical presentation of texture and performance practices by Hellenic, Cypriot and diaspora composers
Date Issued: 2023
Department: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (ΜΕΤ)
Supervisor: Ζέρβας, Αθανάσιος
Abstract: Ο θεματικός κατάλογος της εργασίας αυτής παρουσιάζει με τρόπο συστηματικό 819 έργα, 274 Ελλήνων, Κυπρίων και συνθετών της Διασποράς που είναι καταγεγραμμένα σε μουσικό κείμενο, σε οποιαδήποτε διανομή περιλαμβάνεται σαξόφωνο (ορχηστρικά, σόλο, κονσέρτα κ.ά.) και αφορούν κυρίως την έντεχνη μουσική χωρίς χρονικό και τοπικό περιορισμό. Ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει έργα που είναι γραμμένα υπό τη μορφή «οδηγών» μελωδικών και αρμονικών κινήσεων ή διέπονται κυρίως από την τέχνη του αυτοσχεδιασμού. Συγκροτήθηκε από τη σκοπιά του εκτελεστή-παιδαγωγού και απευθύνεται κυρίως σε εκτελεστές-παιδαγωγούς προκειμένου να τους κατευθύνει στην επιλογή του προτιμητέου μουσικού υλικού. Για κάθε έργο παρουσιάζονται βασικές κατηγορίες δεδομένων, βαθμός δυσκολίας, αντιστοιχία εκπαιδευτικού επιπέδου στην Ελλάδα και εκπαιδευτικοί στόχοι που εκπορεύονται από την υφολογική ανάλυση του έργου και τις ερμηνευτικές πρακτικές του σαξοφώνου, καθιστώντας έτσι τον κατάλογο χρηστικό εργαλείο για τον παιδαγωγό. Επίσης, περιλαμβάνονται διαθέσιμοι οπτικοακουστικοί σύνδεσμοι, στοιχεία έκδοσης / επικοινωνίας με τους δημιουργούς, επίσημη δισκογραφική παραγωγή με αναφορά και στους εκτελεστές και πλήθος στατιστικών αναλύσεων. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι βιντεοσκοπημένες συνεντεύξεις συνθετών, ως αυθεντικές μαρτυρίες της σχέσης και αισθητικής των δημιουργών με το σαξόφωνο. Τέλος, στα παραρτήματα παρουσιάζονται συγκεντρωτικοί πίνακες με βάση τον ρόλο που διαδραματίζει το σαξόφωνο στη διανομή της ενορχήστρωσης σε συνάρτηση με τη φόρμα και το είδος της μουσικής το οποίο εκπροσωπεί (σόλο, ντουέτα, κονσέρτα, συμφωνική μουσική, μουσικό θέατρο, πολυμεσικό έργο κ.λπ.). Στη διατριβή συγκαταλέγεται κι ένα κεφάλαιο που πραγματεύεται την ιστορία του σαξοφώνου στην ελληνική και κυπριακή επικράτεια. Ο συγγραφέας επιχειρεί να ιχνηλατήσει τις απαρχές εμφάνισης του οργάνου στην περιοχή, να περιγράψει τη δράση του και να εντοπίσει τους συντελεστές της διαδρομής του, ακολουθώντας το νήμα του χρόνου σύμφωνα με τις εναλλαγές της αισθητικής της κάθε εποχής.
The thematic catalog presents 819 works by 274 Hellenic, Cypriot and Diaspora composers in a systematic way, that are recorded in musical text and which include saxophone(s) in any instrumental distribution (orchestral, solo, concerto, etc.). The pieces listed and mainly concern art music without temporal and local restrictions. The list does not include works that are written in the form of melodic and harmonic “guides” (sketches) or works that are ruled mainly by the art of improvisation. It was created by the point of view of a performer-educator and is addressed primarily to the performer-educators in order to guide them in selecting the preferred material. For each work, basic data information is presented, level of difficulty, Hellenic educational level in correspondence with conservatory and university studies and educational objectives. The evaluation derives from the stylistic analysis of the work in relation with the saxophone technical demands, making (the catalog) a useful tool for the educator. Additionally, links are included, publishing data or composers’ e-mail addresses, official recordings with reference to the performers, and a number of various statistical analyses. The composers’ videotaped interviews are authentic testimonies about their relationship and aesthetic with the instrument. Finally, in the appendices, various summary tables are presented based on the role played by the saxophone in the instrumentation, in relation to the form and type of music it acts for (solo, duet, concerto, symphonic music, musical theater, multimedia work, etc.). The thesis also includes a chapter dealing with the history of the saxophone in Greece and Cyprus. The author attempts to trace the first steps of the instrument appearance in the region, describe its activities and to identify the contributors to its evolution, following the time thread according to the aesthetic changes of each era.
Keywords: Ιστορία σαξοφώνου
Εκπαίδευση σαξοφώνου
Saxophone history
Saxophone education
Information: Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2023.
Rights: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές
Appears in Collections:Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (Δ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SotiriadisTheofilosPhD2023.pdf63.18 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons