Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16943
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorΒούζας, Φώτιοςel
dc.contributor.authorΚώτσιος, Χαράλαμπος Ι.el
dc.date.accessioned2015-02-18T19:32:52Z-
dc.date.available2015-02-18T19:32:52Z-
dc.date.issued2015en
dc.identifier.urihttp://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16943-
dc.descriptionΔιπλωματική εργασία - Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015.el
dc.description.abstractΗ βελτίωση και διασφάλιση της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, από τις υφιστάμενες επαγγελματικές και επιστημονικές γνώσεις, που εφαρμόζουν οι επαγγελματίες υγείας, ώστε να περιορίζεται η πιθανότητα ανεπιθύμητων υγειονομικών εκβάσεων, σε άτομα και πληθυσμούς. Η ανάγκη αυτή, οδήγησε στην ανάπτυξη διαφόρων εργαλείων, η υιοθέτηση και εφαρμογή των οποίων, διευκολύνει τόσο τα διοικητικά στελέχη των οργανισμών αυτών, όσο και τους ίδιους τους επαγγελματίες υγείας, στην επίτευξη του στόχου και στην ανάπτυξη στρατηγικών, βασισμένων στις αρχές της Δ.Ο.Π. Από τα πιο σημαντικά, εργαλεία για την περιγραφή της παρούσας κατάστασης ενός οργανισμού, είναι το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.), που μέσω της αυτοαξιολόγησης, δίνει την δυνατότητα κυρίως σε δημόσιους φορείς, να εντοπίσουν προβλήματα και ελλείψεις που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών και την επίλυση τους. Από το 2000, που ξεκίνησε η ανάπτυξη του, έχει βρει εφαρμογή σε πλήθος Δημοσίων Οργανισμών στην Ε.Ε., βοηθώντας στην παροχή καλύτερων υπηρεσιών, προς τον πολίτη. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας έρευνας, είναι η καταγραφή και αποτύπωση των υφιστάμενων διοικητικών και επιχειρησιακών διαδικασιών, στη Νοσηλευτική Διεύθυνση του Ψ.Ν.Θ., με απώτερο στόχο την εκτίμηση της διοικητικής απόδοσης και την εξοικείωση των στελεχών και των εργαζομένων της Ν.Υ., με τις αρχές και την έννοια της ποιότητας, μέσω της άτυπης περιορισμένης εφαρμογής του Κ.Π.Α. και της αυτοαξιολόγησης. Ως επιμέρους στόχος, τίθεται η ανάδειξη του Κ.Π.Α., ως εργαλείου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο χώρο της υγείας, για την αξιολόγηση της διοικητικής λειτουργίας και τη σύνταξη μέτρων βελτίωσης της υφιστάμενης κατάστασης και των διοικητικών διεργασιών. Υλικό - Μέθοδος: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Κ.Π.Α., αφού πρώτα πραγματοποιήθηκε άτυπη εξατομικευμένη ενημέρωση, της Νοσηλευτικής Διοίκησης, έως και το επίπεδο των προϊσταμένων τομέων. Η έρευνα με τη μορφή συνεντεύξεων, πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά στις δομές του Ψ.Ν.Θ., στο χρονικό διάστημα από 2 Δεκεμβρίου έως και 19 Δεκεμβρίου 2014. Συνολικά έγιναν 10 συνεντεύξεις και συμπληρώθηκε, ανάλογος αριθμός ερωτηματολογίων. Τελευταίο στάδιο της έρευνας, μετά την κωδικοποίηση της βαθμολογίας, αποτέλεσε η σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης, με τις ανάλογες βελτιωτικές προτάσεις, προκειμένου να ληφθούν οι απαραίτητες θεσμικές αποφάσεις για την εφαρμογή των διορθωτικών μέτρων. Αποτελέσματα: Η Βαθμολόγηση της άτυπης αυτοαξιολόγησης, της διοικητικής λειτουργίας της Ν.Υ. του Ψ.Ν.Θ., βάσει του Κ.Π.Α., είναι η κάτωθι: Κριτήρια Προϋποθέσεων Κριτήρια Αποτελεσμάτων Κριτήριο 1.: 2,65 Κριτήριο 6.: 0,70 Κριτήριο 2.: 1,10 Κριτήριο 7.: 1,60 Κριτήριο 3.: 3,067 Κριτήριο 8.: 1,20 Κριτήριο 4.: 1,55 Κριτήριο 9.: 2,10 Κριτήριο 5.: 2,26 Συνολικός Μ.Ο. κριτηρίων: 1,8037 Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη στη Ν.Υ. του Ψ.Ν.Θ., είναι αναγκαία η βελτίωση βασικών διοικητικών εργαλείων, με σκοπό την μεγιστοποίηση της ικανοποίησης, όλων των εμπλεκομένων. Η επίλυση προβλημάτων, που σχετίζονται με τη λειτουργία της διοίκησης της Ν.Υ., όπως ο σαφής καθορισμός στόχων, η συμβολή του Α.Δ. στη επίτευξη των στόχων και η καταγραφή καθημερινών οργανωτικών διαδικασιών, θα μπορούσαν να επιλυθούν με ανάληψη πρωτοβουλιών εκ΄ μέρους της διοίκησης, εντός του υπάρχοντος νομικού πλαισίου. Η υιοθέτηση κουλτούρας στοχοθεσίας και βασικών αρχών ποιότητας, με παράλληλη σύσταση ομάδας έργου, για πλήρη εφαρμογή του Κ.Π.Α., όπως προβλέπεται από τη Δημόσια Διοίκηση, θα βοηθούσε τη Ν.Υ., να εντοπίσει σε ευρύ φάσμα, προβλήματα που με κατάλληλη προσαρμογή οργανωτικών διεργασιών, θα οδηγήσουν στη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών και στην ικανοποίηση των εσωτερικών και εξωτερικών πελατών. Λέξεις κλειδιά: Αυτοαξιολόγηση, Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης, Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας.el
dc.description.sponsorshipΗ ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας, με τίτλο «Η εφαρμογή του κοινού πλαισίου αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) στην Νοσηλευτική Διεύθυνση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης» συγχρηματοδοτήθηκε μέσω της Πράξης Πρόγραμμα Χορήγησης Υποτροφιών ΙΚΥ για Μεταπτυχιακές Σπουδές Πρώτου Κύκλου (Μάστερ) ‐ Οριζόντια Πράξη, από πόρους του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) του ΕΣΠΑ, 2007‐2013.el
dc.format.extent131el
dc.format.extent3413441 bytes-
dc.format.mimetypeapplication/pdf-
dc.language.isoelen
dc.publisherΠανεπιστήμιο Μακεδονίαςel
dc.subjectΑυτοαξιολόγησηel
dc.subjectΔημόσια διοίκησηel
dc.subjectΔιοίκηση Ολικής Ποιότηταςel
dc.subjectΚοινό Πλαίσιο Αξιολόγησηςel
dc.subjectΠοιότητα υπηρεσιών υγείαςel
dc.titleΗ εφαρμογή του κοινού πλαισίου αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) στην νοσηλευτική διεύθυνση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.el
dc.typeElectronic Thesis or Dissertationen
dc.typeTexten
dc.contributor.departmentΔιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεωνel
Appears in Collections:ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KotsiosCharalamposMsc2015.pdf3.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.