Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/385
Author: Δριτσάκη, Μελπομένη-Σταυρούλα
Title: Η συσχέτιση του ελληνικού χρηματιστηρίου με τα μεγάλα διεθνή χρηματιστηριακά κέντρα της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου και η επίδραση μακροοικονομικών παραγόντων στη διαμόρφωση των μετοχικών αποδόσεων
Alternative Titles: The interrelationship between the Athens Stock Exchange and the large international stock markets of New York and London and the impact of macroeconomic determinants on stock price movement
Date Issued: Jun-2005
Department: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. (ΕΠ)
Supervisor: Κάτος, Αναστάσιος
Abstract: Η παρούσα διδακτορική διατριβή προσπαθεί να προσδιορίσει τη σχέση ανάµεσα στους δείκτες των χρηµατιστηρίων της Νέας Υόρκης, του Λονδίνου και των Αθηνών, αλλά και να εντοπίσει τους βασικούς µακρο-οικονοµικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις χρηµαταγορές των ΗΠΑ και της Ελλάδας. Ερµηνεύουµε τα χρηµατιστήρια της Νέας Υόρκης και της Ελλάδος, µέσω του χρηµατιστηρίου του Λονδίνου και προσπαθούµε να διαπιστώσουµε µε την εφαρµογή διαφόρων µεθόδων την ύπαρξη ή µη σχέσης µεταξύ αυτών. Η αξιολόγηση των σχέσεων που προαναφέραµε θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί ως µια περίπλοκη διαδικασία στον τοµέα της εφαρµοσµένης οικονοµικής επιστήµης που προσπαθεί χρησιµοποιώντας διάφορες έννοιες της χρηµατοοικονοµικής θεωρίας να θεµελιώσει τις µακροχρόνιες και βραχυχρόνιες σχέσεις µεταξύ των δεικτών των χρηµατιστηρίων. Παράλληλα, διερευνά τη σχέση µεταξύ των δεικτών αυτών και των βασικών µακρο-οικονοµικών µεγεθών, καθώς και τις σχέσεις αιτιότητας µεταξύ όλων των µεταβλητών που συµµετέχουν στη διατριβή αυτή. Στα πλαίσια του εµπειρικού σκέλους της διατριβής χρησιµοποιήθηκε το χρηµατιστηρίων της Νέας Υόρκης µε τους βασικούς δείκτες Dow – Jones, Nasdaq, και S&P 500, του Λονδίνου µε το γενικό δείκτη FTSE 100, καθώς και ο γενικός δείκτης του χρηµατιστηρίου των Αθηνών General, Share – Greece. Επίσης, χρησιµοποιούνται βασικά µακρο-οικονοµικά µεγέθη από την οικονοµία της Ελλάδος και των Η.Π.Α όπως το επιτόκιο των κυβερνητικών οµολόγων, ο δείκτης τιµών του καταναλωτή και ο δείκτης της συνολικής βιοµηχανικής παραγωγής. Τα στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν στην ανάλυση της έρευνας αυτής είναι µηνιαία και καλύπτουν την περίοδο από το 1984:4 µέχρι και 2004:11 για όλους τους χρηµατιστηριακούς και µακρο-οικονοµικούς δείκτες. Τα παραπάνω στοιχεία προέρχονται από τις βάσεις δεδοµένων της Econstats, καθώς και από τα µηνιαία δελτία της στατιστικής επετηρίδας της Ελλάδος. Για την επίτευξη των στόχων της διατριβής οι βασικότεροι έλεγχοι που χρησιµοποιούνται είναι οι έλεγχοι της µοναδιαίας ρίζας µε τη βοήθεια του ελέγχου των Dickey – Fuller, οι έλεγχοι συνολοκλήρωσης, τα υποδείγµατα διόρθωσης σφάλ-µατος, καθώς και οι έλεγχοι της αιτιότητας. Στα σηµαντικότερα συµπεράσµατα συγκαταλέγονται ότι οι αποδόσεις µετοχών τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ΗΠΑ εξαρτώνται από µια σειρά µακρο-οικονοµκών παραγόντων. Έτσι, οι αποδόσεις µετοχών εξαρτώνται από τις αλλαγές στον πληθωρισµό, αλλαγές στη βιοµηχανική παραγωγή αλλά και στα επιτόκια των κυβερνητικών οµολόγων. Συγκεκριµένα υπάρχουν µακροχρόνιες σχέσεις τόσο µεταξύ των δεικτών των χρηµατιστηρίων που εξετάζουµε, όσο και µεταξύ των δεικτών των χρηµατιστηρίων και των βασικών µακρο-οικονοµικών µεγεθών. Επίσης, εντοπίσαµε αιτιακές σχέσεις µεταξύ των χρηµατιστηριακών δεικτών και µεταξύ των δεικτών του χρηµατιστηρίου και της µακροοικονοµίας. Τέλος, αποδείξαµε πως τα µακρο-οικονοµικά µεγέθη των Η.Π.Α επηρεάζουν τα αντίστοιχα της Ελλάδος µέσω των χρηµατιστηρίων τους. Η συνεισφορά της διατριβής αυτής σε σχέση µε προηγούµενες εµπειρικές µελέτες είναι πως µε τη βοήθεια της µεθόδου της συνολοκλήρωσης καταφέραµε: Να ανακαλύψουµε την ταυτόχρονη ύπαρξη υψηλής µεταβλητότητας στους γενικούς χρηµατιστηριακούς δείκτες Η.Π.Α και Ελλάδος βραχυχρόνια, και την ερµηνευτική δύναµη της βιοµηχανικής παραγωγής µακροχρόνια. Να διαπιστώσουµε µία µακροχρόνια σχέση ισορροπίας µεταξύ των χρηµατιστηριακών δεικτών και των µακρο-οικονοµικών µεταβλητών. Επιπλέον, η εφαρµογή της µεθόδου αυτοπαλίνδροµου διανύσµατος (VAR), συνέβαλε στη διαπίστωση Μίας αµφίδροµης αλληλεπίδραση µεταξύ των γενικών χρηµατιστηριακών δεικτών και των επιτοκίων των κυβερνητικών οµολόγων. Την επίδραση των επιτοκίων των Η.Π.Α στα αντίστοιχα της Ελλάδος, αλλά και τη βιοµηχανική παραγωγή, µέσω των γενικών χρηµατιστηριακών δεικτών.
This doctoral dissertation aims at defining the relationship which exists between the stock market indexes between the New York, London and the Athens Stock Exchanges. Furthermore, it tries to detect the basic macroeconomic variables that effect the New York and Athens stock exchanges. For the purpose of this studies the US and the Greek markets are taken as examples and we try to investigate their interrelations through the influence of the LSE by applying various methods. The evaluation of the above relationships could be characterized as a complicated process on the field of the Applied Economics school of thought, and tries, using various concepts and instruments of Economic Theory, to establish not only the long and short-run relations among the stock market indices, but also the relations between these indices and the fundamentals and the causality relations among the major variables of the thesis. The empirical part within the research is carried out, is the NYSE with its major indices, Dow-Jones, Nasdaq and S&P 500, the LSE with FTSE and the General Price Index of ASE. The fundamentals considered are those generally accepted in the stock market literature, namely: industrial production, interest rates and inflation. The dissertation utilizes monthly data covering the period 1984: 4 to 2004:11 for the stock exchange and macroeconomic indices. The above data is taken from the monthly issues of the National Statistics Services and the Econstats database. The major tests and methods employed on this thesis, for the completion of its aims an objectives, were the Dickey-Fuller’s unit root tests, tests for cointegration, Error Correction Mechanism and the Granger causality tests. The most important conclusions of the thesis refer that share returns both in Greece and in the USA are effected by a series of macroeconomic variables. Thus, stock returns are reflected by changes in the inflation rate together with changes in industrial production and interest rates. More specifically, there are long-run relations between the stock market indices and also between these indices and the fundamentals. Moreover, the application of Granger causality tests shows the existence of causality between stock market indices and between these indices and fundamentals as well. Finally, the US macroeconomic variables determine the Greek macroeconomic variables through their stock markets’ effect. The contribution of this dissertation thesis in comparison with previous empirical researches is that by applying cointegration analysis we managed to : detect the concurrent existence of high volatility within the stock-market indices of U.S.A and Greece in the short – run and the explanatory power of industrial production in the long – run and discover the existence of a long – run equilibrium relationship between the stock market indices and the macroeconomic determinants. Furthermore, the application of Vector Autoregression methodology (VAR model) helped us to: prove the existence of a bilateral interdependence between the stock market indices and the interest rates and find an impact of the U.S.A interest rates into the Greek interest rates, but also into the industrial production, through the general stock market indices.
Keywords: Χρηματιστηριακοί δείκτες
Επιτόκιο των κυβερνητικών ομολόγων
Δείκτης καταναλωτή
Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής
Στασιμότητα
Συνολοκλήρωση
Αιτιότητα
Stock market indices
Government interest rate
Consumer price index
Industrial production index
Stationarity
Cointegration
Causality
Information: Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.
Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2005.
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ.299-319).
011/2005
Appears in Collections:Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Δ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dritsaki_mlicense.pdfΔήλωση αποδέσμευσης (Ελεγχόμενη πρόσβαση)69.36 kBAdobe PDFView/Open
dritsaki_m.pdf4.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.