Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25992
Author: Κωντάνα, Δήμητρα
Kontana, Dimitra
Title: Essays on consumption, wealth and uncertainty
Date Issued: 2021
Department: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΟΕ)
Supervisor: Φουντάς, Στυλιανός
Abstract: Εμπνευσμένοι από τις μακροοικονομικές τάσεις στη διερεύνηση της συμπεριφοράς των νοικοκυριών, εξετάζουμε την κατανάλωση, τον πλούτο και την αβεβαιότητα των νοικοκυριών στις ΗΠΑ. Ο κύριος στόχος μας σε αυτή τη μελέτη είναι να διερευνήσουμε την καταναλωτική συμπεριφορά και τον ρόλο των δύο τύπων πλούτου (κατοικίας και χρηματοοικονομικού πλούτου) μέσα στα χρόνια. Επιπλέον, ο δεύτερος στόχος μας είναι να μετρήσουμε την αβεβαιότητα που επηρεάζει τα νοικοκυριά. Κατασκευάζουμε δύο τύπους αβεβαιότητας. Το πρώτο μέτρο αβεβαιότητας κατασκευάζεται από τη μεταβλητότητα ενός πολυμεταβλητού μοντέλου GARCH και το δεύτερο μέτρο αβεβαιότητας κατασκευάζεται από ένα μοντέλο FAVAR με τη μέθοδο Bayes. Ο τρίτος μας στόχος είναι να διερευνήσουμε την κατανάλωση μέσω εποχιακών διακυμάνσεων. Αυτή είναι μια άλλη πτυχή που ακολουθούν πολλοί οικονομολόγοι. Διερευνούμε τις διακυμάνσεις της κατανάλωσης στο πλαίσιο της ανάλυσης λειτουργικών δεδομένων για να διερευνήσουμε πώς οι καινοτομίες και η αβεβαιότητα μετατοπίζουν το πρότυπο κατανάλωσης. Ο κόσμος έχει εμπειρία διαφορετικών τύπων καινοτομιών (η ανάπτυξη του χρηματιστηρίου παγκοσμίως και η εξάρτηση του πλούτου των νοικοκυριών από αυτά, η άνοδος καλά εξοπλισμένων εταιρειών από την Πληροφορική και η επέκταση του Διαδικτύου). Οι καινοτομίες εμπεριέχουν σίγουρα μεγάλο ρίσκο και αβεβαιότητα, ενώ η Νέα Οικονομία, η κρίση του 2008 και η πανδημία του COVID-19 έκαναν τα νοικοκυριά να ζουν σε συνθήκες αβεβαιότητας και να αντιμετωπίζουν οικονομικούς κλυδωνισμούς. Ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσαμε να διερευνήσουμε την κατανάλωση μόνοι μας χωρίς να λάβουμε υπόψη τον πλούτο των κατοικιών, τον οικονομικό πλούτο και την αβεβαιότητα ως σημαντικούς καθοριστικούς παράγοντες της συμπεριφοράς των νοικοκυριών. Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια. Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται με τις επιδράσεις του πλούτου προσθέτοντας το σταθερό επιτόκιο ληκτότητας δεκαετούς δημοσίου στην κεϋνσιανή συνάρτηση, χρησιμοποιώντας μεθόδους συνολοκλήρωσης. Αυτή η επιλογή εγείρει μια σειρά από βασικά ερωτήματα. Είναι το μακροπρόθεσμο επιτόκιο καθοριστικός παράγοντας των δαπανών στη μη συμβατική νομισματική πολιτική; Αυτό το εργαλείο της νομισματικής πολιτικής επηρεάζει την καταναλωτική συμπεριφορά; Το τρίτο κεφάλαιο μετρά τη μακροπρόθεσμη αβεβαιότητα της κατανάλωσης, του στεγαστικού πλούτου και του χρηματοοικονομικού πλούτου, εκτιμώντας ένα μοντέλο GARCH-DCC. Το τέταρτο κεφάλαιο μετράει τη μακροοικονομική αβεβαιότητα προσθέτοντας δεδομένα για τα νοικοκυριά για να παράσχει έναν δείκτη που αντιπροσωπεύει την αβεβαιότητα των νοικοκυριών, υιοθετώντας τη μέθοδο Bayes του FAVAR. Επιπλέον, παρέχουμε στοιχεία για παρορμητικές αντιδράσεις της κατανάλωσης, του προσωπικού εισοδήματος, του πλούτου των κατοικιών και του χρηματοοικονομικού πλούτου σε μια αύξηση 20% στην αβεβαιότητα στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ και στο DC. Στο πέμπτο κεφάλαιο εστιάζουμε στον δείκτη κατανάλωσης και παρέχουμε στοιχεία ότι η εποχικότητα μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την εξήγηση της κατανάλωσης των νοικοκυριών. Εδώ χρησιμοποιούμε την προσέγγιση της λειτουργικής ανάλυσης. Στο έκτο κεφάλαιο καταλήγουμε. Για την εμπειρική ανάλυση του δεύτερου και του τρίτου κεφαλαίου χρησιμοποιούμε το λογισμικό της STATA και για το τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο, την πλατφόρμα προγραμματισμού και αριθμητικών υπολογιστών του MATLAB.
Inspiring by macroeconomics trends in investigating household behavior, we examine the household consumption, wealth and uncertainty in US. Our main objective in this study is to investigate the consumption behavior and the role of the two types of wealth (housing and financial wealth) through the years. Further, our second objective is to measure uncertainty that affects households. We construct two types of uncertainty. The first uncertainty measure is constructed by the volatility of a multivariate GARCH model and the second uncertainty measure is constructed by a FAVAR model under the Bayesian method. Our third objective is to investigate consumption through seasonal fluctuations. This is another aspect that many economists follow. We investigate fluctuations of consumption under the functional data analysis to explore how innovations and uncertainty shift the consumption pattern. The world has experience different types of innovations (the development of stock market worldwide and the dependence of households’ wealth on them, the rise of well-equipped firms by Information Technology, and the internet expansion). Innovations definitely involve much risk and uncertainty, while the New Economy, the crisis of 2008 and the pandemic of COVID-19 made households live under uncertainty and cope with economic shocks. Hence, we couldn’t investigate consumption alone without considering housing wealth, financial wealth and uncertainty as important determinants of households behavior. This dissertation consists of six chapters. The second chapter deals with wealth effects by adding the ten year treasury constant maturity rate in the Keynesian function, by using cointegration methods. This option raises a number of key questions. Is the long-term interest rate a determinant of spending in unconventional monetary policy? Does this tool of monetary policy affect consumption behavior? The third chapter measures the long run uncertainty of consumption, housing wealth and financial wealth, by estimating a GARCH-DCC model. The fourth chapter mea#sures the macroeconomic uncertainty by adding household data to provide an index that represents household uncertainty, adopting the Bayesian method of FAVAR. Further we provide evidence for impulse responses of consumption, personal income, housing wealth and financial wealth to a 20% rise in uncertainty in the 50 US states and DC. In the fifth chapter we focus on the consumption index and provide evidence that seasonality might be an important factor in explaining household consumption. Here we use the functional analysis approach. In the sixth chapter we conclude. For the empirical analysis of the second and third chapter we use the software of STATA and for the fourth and fifth chapter, the programming and numeric computing platform of MATLAB.
Keywords: Wealth effects
Cointegration
Housing wealth
Financial wealth
FAVAR
FDA
Information: Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2021.
Rights: CC0 1.0 Παγκόσμια
Appears in Collections:Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Δ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KontanaDimitraPhd2021.pdf4.13 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons