Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20430
Author: Μαυρίδου, Ελένη
Title: Ο ρόλος και η συμβολή του ηγέτη - εκπαιδευτικού στη διαμόρφωση ηθικής συνείδησης
Date Issued: 2017
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης
Supervisor: Καραβάκου, Βασιλική
Abstract: Η σύγχρονη πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από έντονες αντιφάσεις. Ο άνθρωπος σήμερα καλείται να «ισορροπήσει» μεταξύ αμφιλεγόμενων εννοιών και δυσδιάκριτων ορίων του καλού και του κακού, διαμορφώνοντας ένα προσωπικό σύστημα αξιών. Το προσωπικό αξιακό σύστημα καλείται, ταυτόχρονα, να εναρμονιστεί με το κοινωνικά διαμορφωμένο αξιακό σύστημα, το οποίο στοχεύει στην ικανοποίηση τόσο πολιτισμικών (ή εθνικών) όσο και πολυπολιτισμικών (ή καθολικών) αντιλήψεων και πεποιθήσεων. Επιτακτική εμφανίζεται η ανάγκη καθορισμού και προσδιορισμού του περιεχομένου της έννοιας της «ηθικής», την οποία καλείται να αναπτύξει ο σύγχρονος άνθρωπος. Μέσα στα πλαίσια του ευρύτερου κοινωνικού μετασχηματισμού, αξίζει να προσθέσουμε τα εξής ερωτήματα: πώς μετασχηματίζεται η ηθική κοινωνική συνιστώσα; Πώς συμβάλλει σε αυτόν τον μετασχηματισμό το εκπαιδευτικό σύστημα και, κυρίως, ποιος ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε αυτή τη μετασχηματιστική διεργασία; Με την παρούσα ερευνητική εργασία επιχειρούμε την καταγραφή των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών σχετικά με τον ρόλο τους στην ηθική διαπαιδαγώγηση των μαθητών. Διαπιστώνουμε τον ηγετικό ρόλο των εκπαιδευτικών και τη σπουδαιότητα που αυτοί προσδίδουν στην ηθική ανάπτυξη των νέων. Επισημαίνουμε, ταυτόχρονα, την ανυπαρξία πλαισίου ανάπτυξης της ηθικής αγωγής και καταγράφουμε τη σύνδεσή της με την προσωπικότητα του/της εκάστοτε εκπαιδευτικού και τη μορφή της ηγεσίας που αυτός/η επιλέγει να ασκήσει. Για την υλοποίηση της ερευνητικής διαδικασίας αξιοποιήθηκε η ποιοτική έρευνα με τα ερευνητικά εργαλεία της συμμετοχικής παρατήρησης και της συνέντευξη, καθώς επίσης, επικουρικά, και το ερωτηματολόγιο ως ερευνητικό εργαλείου ποσοτικής έρευνας, προκειμένου να αρθεί το μειονέκτημα της υποκειμενικότητας που εμπεριέχεται στη μέθοδο της συμμετοχικής παρατήρησης και να ενισχυθεί η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων της. Η έρευνά μας καθιστά την ηθική διαπαιδαγώγηση κυρίαρχο σκοπό του εκπαιδευτικού έργου μέσα από την εμπειρία, τις αντιλήψεις και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών. Η ηγετική μορφή του/της εκπαιδευτικού αναδεικνύεται ως ο κύριος παράγοντας καθορισμού του περιεχομένου της ηθικής διαπαιδαγώγησης στη σχολική τάξη, με όποιους περιορισμού ή και κινδύνους αυτό συνεπάγεται. Κατά συνέπεια, η έρευνά μας συμβάλλει στην ανάδειξη των εξής συμπερασμάτων: α) Η ηθική ηγεσία αποκαλύπτεται ως ένα ενδογενές στοιχείο της εκπαίδευσης και των σκοπών αυτής και β) η άσκηση της ηθικής ηγεσίας υπό την προοπτική ενός μοντέλου με στοιχεία μετασχηματιστικής ηγεσίας δύναται κατ΄ αρχήν να μετασχηματίσει την εκπαίδευση παρά τον συγκεντρωτισμό και τη δυσκαμψία που τη διακρίνει.
Modern reality is characterized by intense contradictions. Today, human being is called upon to balance controversial concepts and hazy limits of good and evil, shaping a personal system of values. At the same time, a personal value system called for conforming to socially shaped value system, which aims to satisfy both cultural (national) and multicultural (global) perceptions and beliefs. There is an urgent need of defining the content of the concept "ethics", which modern man is called upon to develop. Within the wider social transformation, it is worth adding the following questions: how does the moral social component transform? How does the education system contribute to this transformation and, above all, which is the role of the teacher/educator throughout this process of transformation? This research project attempts to record teachers΄ perceptions as far as their role in the moral education of their students. The leading role of teachers and the importance they attach to the moral development of young people has been identified. At the same time, the research emphasizes on the lack of a framework for the development of moral education. Additionally, it points out that there is a connection between the personality of the individual teacher and the kind of leadership he/she choose to exercise. Qualitative research was applied for the realization of the research process. The research tools of participatory observation and interview along with the questionnaire were used in order to alleviate the possibility of subjectivity which is part of participatory observation method, enhancing in that way the objectivity of its results. Moral education has emerged as a predominant purpose of educational work through the experience, practice and perceptions of teachers and educators. The leading role is highlighted as a key factor for the content of moral education in the classroom, with any limitations or even the dangers that this entails. As a result, our research contributes to the following conclusions: Firstly, moral leadership is revealed as an endogenous element of education and its goals. Secondly, the exertion of moral leadership, within the context of a model with elements of transformational leadership, it is able to transform the education system, even though it is characterized by centralization and stiffness.
Keywords: Εκπαιδευτικός-ηγέτης
Ηθική διαπαιδαγώγηση
Ηθική και μετασχηματιστική ηγεσία
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017.
Rights: CC0 1.0 Παγκόσμια
Appears in Collections:ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση (Πρώην Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης) (Μ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MavridouEleniMsc2017.pdf1.31 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons