Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18855
Author: Βοζίκη, Ευαγγελία
Title: Αξιολόγηση της εφαρμογής πρωτοβουλία "φιλικό προς τα βρέφη νοσοκομείο".
Date Issued: 2016
Department: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Supervisor: Βούζας, Φώτιος
Abstract: Το Φιλικό προς τα Βρέφη Νοσοκομείο επηρεάζει (Merten, 2005) τις πρακτικές των υπηρεσιών υγείας και αυξάνει την έναρξη την διάρκεια και τον αποκλειστικό θηλασμό. Σαφείς ορισμοί και κανόνες που υπαγορεύονται από την διαδικασία, επιτρέπουν την παρακολούθηση των δεικτών του θηλασμού και των πρακτικών. Παγκόσμια ερευνητικά δεδομένα επισημαίνουν την σημαντικότητα της συμβολής των επαγγελματιών υγείας και των πρακτικών που ακολουθούν καθημερινά, ειδικά των μαιών, των μαιευτήρων και των παιδιάτρων στην φροντίδα και στην στήριξη της σχέσης μητέρας-βρέφους (DiGirolamo et al., 2008). Στην Ελλάδα σήμερα μόνο δύο Νοσοκομεία και πρόσφατα μια ιδιωτική Μαιευτική κλινική έχουν αναγνωριστεί ως Φιλικά προς τα Βρέφη Νοσοκομεία στην Αθήνα. Αντικείμενο της εργασίας είναι η διερεύνηση των στάσεων, των απόψεων και των αντιλήψεων σε σχέση με την Πρωτοβουλία της εφαρμογής του Φιλικού προς τα Βρέφη Νοσοκομείου, συγκεκριμένης ομάδας επαγγελματιών που φαίνεται να επηρεάζουν την απόφαση της μητέρας για θηλασμό και αυτοί είναι παιδίατρος, μαιευτήρας, μαία. Μέθοδος: Πρόκειται για ποιοτική μελέτη μεταξύ μαιευτικών μονάδων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με την χρήση συνεντεύξεων σε ομάδες εστίασης για διερεύνηση των απόψεων από 16 επαγγελματίες σε δύο διαφορετικά επίπεδα εργασίας ,ιατρικό μαιευτικό. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε 2 δημόσια Γενικά Νοσοκομεία με Μαιευτικές Μονάδες και 2 ιδιωτικά Μαιευτήρια της πόλης της Θεσσαλονίκης από τα οποία κανένα επίσημα αναγνωρισμένο ως Φιλικό προς τα Βρέφη και ίσως τα δύο δημόσια και ένα ιδιωτικό να εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση της αναγνώρισης την περίοδο της έρευνας. Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα της έρευνας αναγνωρίζουν ότι οι επαγγελματίες υγείας που επιλέχθηκαν από τα συγκεκριμένα μη πιστοποιημένα Φιλικά προς τα Βρέφη νοσοκομεία, δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ήταν όλοι αρκετά ενημερωμένοι για τον τίτλο και τα χαρακτηριστικά του Φιλικού Νοσοκομείου χωρίς όμως να έχουν σαφή γνώση των πρακτικών διαδικασιών που επιτάσσει η εναρμόνιση με την Παγκόσμια Πρωτοβουλία. Η στάση τους απέναντι στην εφαρμογή υπήρξε απόλυτα θετική από όλες τις επαγγελματικές ομάδες, τονίζοντας τα οφέλη του ίδιου του οργανισμού ,του προσωπικού και της κοινωνίας ευρύτερα μέσα από την προώθηση και προαγωγή του μητρικού θηλασμού που είναι παγκοσμίως μια αδιαμφισβήτητη αξία. Ακολουθούνται κάποια βήματα και έχουν χαραχθεί βασικές γραμμές προς την κατεύθυνση των αλλαγών και υιοθετούνται βέλτιστες πρακτικές για τον θηλασμό κυρίως χάριν τις ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των μαιών, χωρίς όμως σαφή πλαίσιο και στρατηγική. Υπάρχει γραπτή πολιτική θηλασμού σε μια μερίδα εργαζομένων η οποία διαδίδεται στο προσωπικό και στις μητέρες και οι υπόλοιποι βρίσκονται σε στάδιο προετοιμασίας αυτής. Οι δυσκολίες που αναφέρονται εστιάζονται τόσο στην εφαρμογή των σχετικών βημάτων που επιτάσσει η διαδικασία της πιστοποίησης όσο και στην έλλειψη επάρκειας υποδομών και πόρων κυρίως στον δημόσιο τομέα, ενημέρωσης, επιμόρφωσης του προσωπικού των μητέρων και του οικογενειακού της περιβάλλοντος. Η εμπλοκή της κοινότητας, η ολοκληρωτική δέσμευση των Διοικήσεων και του προσωπικού, η αλλαγή νοοτροπίας μέσα από καμπάνιες και ενημέρωση καθώς και η συμμόρφωση του προσωπικού με διεθνή στάνταρ θα φέρει το αποτέλεσμα της αλλαγής που αξιολογείται θετικά από όλους. Συμπεράσματα: Η δέσμευση από την ανώτερη διοίκηση, η υποστήριξη, η ειδική χρηματοδότηση ,η ανάπτυξη και διάδοση συγκεκριμένης πολιτικής θηλασμού ,η ενσωμάτωση και επιμόρφωση και η συνεργασία των διαφόρων ειδικοτήτων του προσωπικού, η χρήση πρωτοκόλλων που συμμορφώνονται με τα Παγκόσμια δεδομένα είναι κάποιες από τις αποφάσεις που απαιτείται να παρθούν, αξιολογούν οι επαγγελματίες υγείας της συγκεκριμένης μελέτης προς την κατεύθυνση των αλλαγών. Τόσο οι επαγγελματίες υγείας όσο και οι μητέρες χρειάζονται πολλαπλές λειτουργίες εκπαίδευσης για να κατανοήσουν το Φιλικό προς τα Βρέφη Νοσοκομείο, και επειδή ένα μαιευτήριο είναι ο πρώτος σταθμός μιας μητέρας που γεννάει το παιδί της οφείλουν όλα τα μαιευτήρια να είναι πιστοποιημένα ως Φιλικά και να εποπτεύουν τις πρακτικές τους. Τα ευρήματα αυτής της έρευνας σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να γενικεύσουν τα αποτελέσματα και λόγω του μικρού δείγματος αλλά και λόγω της πρώιμης ακόμη κατάστασης για την χώρα μας της συγκεκριμένης Πρωτοβουλίας. Η έλλειψη παρόμοιας μελέτης από την χώρα μας για να διασταυρώσουμε τα αποτελέσματά μας επιτάσσει στο μέλλον να γίνει μια διεξοδικότερη έρευνα για την διερεύνηση του θέματος.
Keywords: Θηλασμός
Φιλικό προς τα βρέφη Νοσοκομείο
Πιστοποίηση WHO
UNICEF
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016.
Appears in Collections:ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VozikiEuangeliaMsc2016.pdf861.08 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons