Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17100
Author: Τροκάνα, Αγγελική-Ιωάννα
Title: Δημοσιονομική κρίση και δημοκρατία: μια παραμετρική προσέγγιση με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εθνική συνταγματική τάξη: η περίπτωση της Ελλάδας.
Date Issued: 2015
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας
Supervisor: Βοσκόπουλος, Γιώργος
Abstract: Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της ολοκλήρωσης των σπουδών μου για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος με αντικείμενο τις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Η εργασία έχει ως βασικό θέμα την οικονομική κρίση που πλήττει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιφέρει αρνητικές συνέπειες σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής και οικονομικής δράσης των πολιτών, καθώς και της πολιτειακής οργάνωσης. Παράλληλα, εξετάζει την έννοια της δημοκρατίας,η οποία πλήττεται έντονα καθώς το ουσιαστικό περιεχόμενό της αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια λόγω της δημοσιονομικής κρίσης. Τα ανθρώπινα θεμελιώδη δικαιώματα τείνουν να αλλοιώνονται και να θυσιάζονται προς ικανοποίηση των συμφερόντων των ισχυρών χωρών της Ένωσης και της «ανταγωνιστικότητας των αγορών». Με τη σειρά της, η εθνική κυριαρχία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επηρεάζονται περισσότερο από την κρίση απειλείται, καθώς τεχνοκράτες που διορίζονται από την Ένωση γίνονται πολύ ισχυροί παίχτες στη διαδικασία λήψης αποφάσεωνστα κράτη-μέλη που έχουν υπογράψει τις δανειακές συμβάσεις. Το φαινόμενο αυτό κινδυνεύει να αποτυπωθεί και οργανωτικά στο πλαίσιο της ΕΕ. Τα βασικά ερωτήματα που ανακύπτουν είναι πρώτον το κατά πόσο και σε ποιό βαθμό η οικονομική κρίση επηρεάζει τη δημοκρατική λειτουργία στα σύγχρονα κράτη. Δεύτερον αν στη σημερινή εποχή υπάρχειπραγματική δημοκρατία και τρίτον το αν και με ποιον τρόπο είναι εφικτή η έξοδος από το υπαρκτό έλλειμμα δημοκρατίας. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να αναλύσει τις αιτίες καθώς και τις πολύπλευρες συνέπειες της δημοσιονομικής κρίσης για το ευρωπαϊκό σύστημα διακυβέρνησης. Ακόμα, στοχεύει στην αξιολόγηση της κρίσης με βάση την έννοια της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την άμεση σύνδεσή της με την λειτουργία των θεσμών της αλλά και τη σχέση της Ένωσης με τις πολιτικές ελίτ. Ακόμα, η εργασία σκοπεύει να μελετήσειτην καταπάτηση των νομικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων του ανθρώπου, που έχουν κατοχυρωθεί στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στην Ευρωπαϊκή Συνθήκη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αλλά και στις υπόλοιπες Συνθήκες της Ένωσης. Παράλληλα, επιδιώκει να καταδείξει ότι η κρίση δεν αφορά μόνο τον οικονομικό τομέα αλλά κυρίως τις ανθρώπινες αξίες, τη δημοκρατική λειτουργία και τα ανθρωπιστικά ιδεώδη. Αυτή η κρίση είναι αποτέλεσμα του νεοφιλελεύθερου συστήματος στο οποίο στηρίζεται η αγορά σήμερα, ένα σύστημα το οποίο έχει ως βασικούς πυλώνες την ελεύθερη αγορά και το άτομο. Ο βασικός στόχος αυτού του συστήματος είναι η υποχώρηση της κρατικής παρέμβασης (που οδηγεί σε μια κουλτούρα εξάρτησης και υπονομεύει την ελευθερία επιλογής στο πεδίο της αγοράς), η οποία θα οδηγήσει στην αποτελεσματικότητα, στην ανάπτυξη και την ευημερία 1. Ιδιαίτερη έμφαση στην εργασία δίνεται στην περίπτωση της Ελλάδας, χώρα η οποία αντιμετωπίζει ένα μεγάλο δημοσιονομικό έλλειμμα. Ειδικότερα, εξετάζονται η οικονομική κρίση και οι δραματικές συνέπειες που επιφέρει στους περισσότερους τομείς της κοινωνικής και πολιτικής ζωής στην Ελλάδα, γεγονότα τα οποία –σύμφωνα με τις κατά καιρούς εκθέσεις του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα- έχουν θέσει σε δοκιμασία την Συνταγματική τάξη. Τέτοια παραδείγματα αποτελούν το δικαίωμα της εργασίας, το δικαίωμα στην ασφάλιση και στην κοινωνική προστασία καιτο δικαίωμα στην εκπαίδευση. Αποτέλεσμα της μη ορθής λειτουργίας της δημοκρατίας είναι το αίσθημα αδικίας και ανασφάλειας που υπάρχει στους πολίτες, αλλά και η άνοδος ακροδεξιών και εθνικιστικών κομμάτων, τα οποία εμφανίζονται ως η μόνη αποτελεσματική λύση για τη διόρθωση της υπάρχουσας κατάστασης. Πιο αναλυτικά, στην συγκεκριμένη διπλωματική θα γίνει αρχικά μια ιστορική αναδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και στον Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έπειτα, θα γίνει μια προσπάθεια εννοιολογικού προσδιορισμού της Ένωσης για να μπορέσει να γίνει κατανοητό το είδος δρώντα που αυτή συνιστά. Στη συνέχεια, θα αναλυθεί ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα του θεσμικού τριγώνου της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου καθώς και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επιπρόσθετα, θα αναλυθεί η έννοια της δημοκρατίας αλλά και η κρίση αυτής που έχει οξυνθεί λόγω της οικονομικής κρίσης των τελευταίων ετών. Ακόμα, θα παρατεθούν τα αίτια της οικονομικής κρίσης καθώς και οι συνέπειες της κρίσης. Πιο συγκεκριμένα, θα καταδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο η κρίση επηρεάζει τον κάθε τομέα ξεχωριστά, δηλαδή τα ατομικά δικαιώματα, την υγεία, την εκπαίδευση, την εργασία, το κοινωνικό κράτος και την εθνική κυριαρχία. Εν συνεχεία, θα πραγματοποιηθεί μια ανάλυση της κατάστασης που επικρατεί στις χώρες των μνημονίων (ιδιαίτερα στην Ελλάδα) στην εποχή της οικονομικής κρίσης σε συνδυασμό με την καθοριστικής σημασίας στάση της Γερμανίας με τις πολιτικές λιτότητας. Τέλος, θα παρατεθούν και προτεινόμενες λύσεις, η εφαρμογή των οποίων μπορεί να οδηγήσει στην πραγματική και ουσιαστική δημοκρατία.
Keywords: Δημοκρατία
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015.
Appears in Collections:ΠΜΣ Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Επιχειρηματικότητας, Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TrokanaAngelikiIoannaMsc2015.pdf2.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.