Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17082
Author: Γκίνογλου, Εμμανουήλ
Title: Εμπειρική διερεύνηση της επίδρασης των εξόδων έρευνας και ανάπτυξης στην αξία των εισηγμένων επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.)
Alternative Titles: Empirical research of the effect of research and development expenses in the market value of the greek listed companies in the Athens stock exchange.
Date Issued: 2014
Department: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα (ΔΠΜΣ-ΠΣ)
Supervisor: Παπαδόπουλος, Δημήτριος
Abstract: Τα τελευταία χρόνια, οι διεθνείς εξελίξεις κατέδειξαν την αλληλένδετη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας μεταξύ των χωρών. Αναταράξεις που οδήγησαν σε κρίσεις υφέσεις και επανακάμψεις, κατέστησαν απαραίτητη την πλήρη αποκάλυψη της πηγής του πλούτου των επιχειρήσεων. Στην σύγχρονη οικονομία, το βασικότερο συγκριτικό πλεονέκτημα της κάθε επιχείρησης, το παρέχει η άυλη περιουσία της, για την οποία οι μέτοχοι και οι επενδυτές πρέπει να αποκτούν πλήρη γνώση, για αυτό και η επιχείρηση, πρέπει να υπακούει σε διεθνείς κανόνες καταγραφής και αποκάλυψης της περιουσίας προκειμένου να είναι κοινή και συγκρίσιμη η καταγραφή αυτήν. Η παρούσα διατριβή, επικεντρώνεται στα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης και στην προσπάθεια αξιολόγησης των κριτηρίων με βάση τα οποία, οι επενδυτές αξιολογούν την αξία της κάθε επιχείρησης. Για τον σκοπό αυτόν συλλέχθηκαν στοιχεία από το Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.), για την περίοδο που καλύπτει μετά την υποχρεωτική υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από τις ελληνικές εταιρίες (2005) και μέχρι το 2012. Με την βοήθεια των υποδειγμάτων των Sougiannis (1994) και Bushee (1998), γίνεται προσπάθεια εξέτασης και ανάλυσης της σημασίας της πληροφόρησης που περιέχεται στα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης και εάν αυτή η πληροφόρηση είναι χρήσιμη για τους επενδυτές, όπως συνέβη και με βάση προηγούμενες έρευνες (Baber et al., 1991, Sougiannis, 1994, Bushee, 1998, Hall & Oriani, 2006, Anagnostopoulou & Levis, 2008, Karjalainen, 2008, Cincera & Ravet, 2010, Duqi & Torluccio 2011). Η διατριβή εξετάζει, λαμβάνοντας υπόψη και την ελληνική οικονομική κρίση, εάν και κατά πόσο, η πραγματοποίηση εξόδων που αφορούν έρευνα για ανάπτυξη, έχει θετικό αντίκτυπο στην αξία τους όπως αυτή αξιολογείται από την αγορά. Τα αποτελέσματα, είναι άμεσα συγκρίσιμα με προηγούμενες έρευνες σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και σε χώρες εκτός Ευρώπης (ΗΠΑ, Αυστραλία).
In recent years, international developments have highlighted the interconnected functioning of the global economy among countries. Turbulence that led to crises and recovery, made it necessary to full disclosure of the source of wealth business. In the modern economy, the main comparative advantage of each company, provides the intangible property to which shareholders and investors should obtain full knowledge, for it and the business, must obey international standards for recording and disclosure of property in order to be shared and comparable recording this. This thesis focuses on the research and development costs and effort evaluating the criteria based on which investors assess the value of any business. For this purpose it was collected items from the Athens Stock Exchange (Ase), for the period covering after the mandatory adoption of international accounting standards by the greek listed companies until 2012. With the help of models of Sougiannis (1994) and Bushee (1998), attempting the examination and analysis of the importance of information contained in research and development costs and if this information is helpful to investors, as based on previous investigations (Baber et al., 1991, 1994, Bushee Sougiannis, 1998, Hall, 2006, Oriani & Anagnostopoulou & Levis, 2008, Karjalainen, 2008, Cincera & Ravet, 2010, Duqi & Torluccio 2011). The thesis examines, taking account of the Greek economic crisis, whether and to what extent, the realization costs of research and development, has a positive impact on their value as assessed by the market. The results are directly comparable with previous projects in other European countries, but also in non-European countries (USA, Australia).
Keywords: Έρευνα κι ανάπτυξη
Λογιστική
Άυλα περιουσιακά στοιχεία
Αγοραία αξία
Φορολογία
Υπολειμματικό εισόδημα
Φοροαποφυγή
Intangible assets
Research and development (R & D)
Accounting
Market value
Taxation
Residual income
Tax avoidance
Information: Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.
Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015.
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 104-114).
017/2014
Appears in Collections:Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Δ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GkinoglouEmmanouil_Phd2015.pdf1.4 MBAdobe PDFView/Open
GkinoglouEmmanouil_license.pdf80.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.