Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16277
Author: Καραθάνος, Λυσίμαχος
Title: Το αδίκημα της παιδικής πορνογραφίας και η αντιμετώπισή του από τα ποινικά συστήματα των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Alternative Titles: The child pornography offense and the confrontation of it by the criminal justice systems of southeastern European countries.
Date Issued: 2014
Department: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών (ΒΣΑΣ)
Supervisor: Τζιώνας, Ιωάννης
Abstract: Το φαινόμενο της παιδικής πορνογραφίας μαστίζει σήμερα τις σύγχρονες κοινωνίες κατατρώγοντας μεθοδικά και καταστροφικά τα ήδη τρωθέντα από πολλές άλλες συντρέχουσες αιτίες θεμέλιά τους. Η άγνοια όμως του νομικού καθεστώτος και της όποιας απάντησης επιφύλασσαν ενδεχομένως στο φαινόμενο αυτό οι εθνικοί νομοθέτες των χωρών που μας περιβάλλουν έδωσε το ερέθισμα για την παρούσα διατριβή. Κρίθηκε απαραίτητο να φωτίσουμε το φαινόμενο εξετάζοντάς το από το αρχικό σημείο δημιουργίας του. Δώσαμε προσοχή τόσο στο χαρακτήρα του δράστη, όσο και στα μέσα που σήμερα χρησιμοποιεί. Παρουσιάσαμε την απάντηση που διαμόρφωσε η διεθνής κοινότητα στο φαινόμενο. Εξετάσαμε την διαχρονική θέση του Έλληνα νομοθέτη απέναντι στο πρόβλημα μέχρι την κατασταλαγμένη σημερινή του στάση και κυρίως αποδυθήκαμε σε έναν αγώνα ανεύρεσης, συλλογής και επικαιροποίησης των εθνικών σχετικών νομοθεσιών των χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τέλος μελετήσαμε και αξιολογήσαμε το εκάστοτε ποινικονομοθετικό καθεστώς των χωρών αυτών και αφού το συγκρίναμε με τις απαιτήσεις που επιτάσσει το διεθνές νομοθετικό καθεστώς προστασίας των ανηλίκων, παραθέσαμε συγκεντρωτικά τις όποιες αποκλίσεις, προσφέροντας έτσι στον οποιοδήποτε μελετητή την δυνατότητα μιας άμεσης εκτίμησης της κατάστασης στην οποία ευρίσκονται οι εθνικοί νομοθέτες των κρατών της Ν.Α. Ευρώπης σε σχέση με το υπό έρευνα φαινόμενο. Διατηρούμε για τους λόγους αυτούς την -όχι αιθεροβάμονα, ελπίζω- προσδοκία πως η παρούσα διατριβή μπορεί έστω και στο ελάχιστο να συμβάλλει στην καταπολέμηση του φαινόμενου, αφού πλέον καθίσταται άμεσα δυνατός και επιτεύξιμος ο επίκαιρος συντονισμός στο ταχύ βήμα που πρέπει να αναπτύξουν οι νομοθέτες των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης, σε αυτόν τον αγώνα δρόμου για την κατάκτηση του στόχου που είναι ασφαλώς η πάταξη του φαινόμενου.
The phenomenon of child pornography is now plaguing modern societies devouring methodologically and devastating the already rotten foundations by many other causes. However, ignorance of the legal status and the answer that was reserved for this phenomenon by the national legislatures of the countries around us gave the stimulus for this thesis. It was necessary to shed light on the phenomenon by looking at it from the point of its creation. It was given attention to both the character of the offender and the instruments used today. The response developed by the international community to the phenomenon is presented. The longitudinal position of the Greek legislator towards the problem is examined until its crystallized current position and mainly struggled to find, collect and update relevant national laws of countries of southeastern Europe. Finally, the current criminal and legislative status of these countries was studied and assessed and after comparing it with the requirements prescribed in the international legal regime to protect minors, whatever deviations were wholly cited, offering to any researcher the ability of a direct assessment of the situation in which the National legislatures of the states of SE Europe are in relation with the phenomenon under investigation. For these reasons hope is reserved, hopefully ungrounded, that this thesis may even at least help to combat the phenomenon, since it is now directly possible and achievable a strategic coordination in the speed that has to be developed by the lawmakers of NA European countries in this race in order to win the goal which is clearly the stamping out of this.
Keywords: Παιδοπορνογραφικό έγκλημα
Αντιμετώπιση
Ποινικοδικαιϊκά συστήματα
Νοτιοανατολική Ευρώπη
Child
Pornography
Crime
Confrontation
Criminal justice systems
Southeast Europe
Information: Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.
Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014.
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 603-615).
002/2014
Appears in Collections:Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών (Δ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KarathanosLysimachos_Phd2014.pdf5.89 MBAdobe PDFView/Open
KarathanosLysimachos_license.pdfΔήλωση αποδέσμευσης (Ελεγχόμενη πρόσβαση)85.22 kBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.