Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16222
Author: Φραγκοπούλου-Μάνθου, Βασιλική
Title: Επίδραση της πληροφορικής στη διοίκηση: βελτιστοποίηση εκχώρησης προσωπικού πληροφοριακών συστημάτων.
Alternative Titles: The impact of informatics in management: optimization of personnel allocation in information systems.
Date Issued: 1991
Department: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΕΠ)
Supervisor: Τσούρος, Κωνσταντίνος-Κλαύδιος
Abstract: Στη διατριβή αυτή μελετούνται προβλήματα του προσωπικού των πληροφοριακών συστημάτων. Σκοπός της είναι η συμβολή στην βελτιστοποί¬ηση της απόδοσης του προσωπικού τους, και μέσω αυτής η συμβολή στη βελτίωση της αποδοτικότητας του συνολικού συστήματος. Αναλύονται οι έννοιες των πληροφοριακών συστημάτων και οι παράγοντες που επηρεάζουν το περιβάλλον τους, και γίνεται καταγραφή και ανάλυση των προβλημάτων που συνδέονται κυρίως με το προσωπικό. Εντοπίζονται και παρουσιάζονται λεπτομερειακά οι κοινωνικές και ψυχολογικές παράμετροι του προσωπικού των πληροφοριακών συστημάτων, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, και γίνεται η καταγραφή και η ανάλυση των συναφών προβλημάτων. Σε γενικές γραμμές, επιτελείται η ταξινόμηση των βιβλιογραφικών δεδομένων και προτάσεων, η καταγραφή των συγχρόνων γενικών τάσεων και η παρουσίαση των προβλημά¬των του χώρου αυτού. Ακόμη, παρουσιάζονται με ανασκοπικό χαρακτήρα βασικές έννοιες της θεωρίας των γραφημάτων, η οποία χρησιμοποιήθηκε στην επιλυτική προσέγγιση των συγκεκριμένων προβλημάτων των οποίων τη λύση εισηγείται η παρούσα διατριβή. Το πρώτο πρόβλημα στο οποίο προτείνεται επιλυτική μέθοδος, είναι η αύξηση της συνολικής αποδοτικότητας ενός συστήματος που προέρχεται από τον τρόπο που τοποθετείται "η" αριθμός υπευθύνων σε αντίστοιχες «n» υπάρχουσες εργασιακές θέσεις. Συνεκτιμούνται οι παράμετροι που επηρεάζουν το πρόβλημα και κυρίως ο βαθμός συνεργασιμότητας μεταξύ των υπευθύνων, σε συνάρτηση με το βαθμό επίδρασης της συνεργασίας των τμημάτων στη λειτουργικότητα του συνολικού συστήματος. Με τον τρόπο αυτό, αφού γίνει η ποσοτικοποίηση των παραμέτρων και η επεξεργασία τους, καθορίζεται η θέση που πρέπει να καταλάβει ο κάθε υπεύθυνος, ώστε να εξασφαλίζεται ο μέγιστος βαθμός συνεργασίας μεταξύ των κρισιμοτέρων για το σύστημα τμημάτων, που με τη σειρά του οδηγεί στην βέλτιστη λειτουργικότητα όλου του συστήματος. Το δεύτερο συγκεκριμένο πρόβλημα για το οποίο προτείνεται επιλυτική μέθοδος, είναι η επιλογή της καλύτερης τοποθέτησης ενός ατόμου σε μία από V' υποψήφιες εργασιακές θέσεις, με δεδομένη αδυναμία καλύψεως του συνόλου τους, για διάφορους λόγους (περικοπές προϋπολογισμού κ.λ.π.). Στην περίπτωση αυτή εκτιμάται κυρίως η αλληλοεξάρτηση των διαφόρων τμημάτων καθώς και ο βαθμός συνεισφοράς του καθένα από αυτά στη γενική ευρυθμία και στη βέλτιστη λειτουργικότητα του όλου συστήματος. Η επιλυτική προσέγγιση των προβλημάτων έγινε έχοντας ως στόχο τη δημιουργία ενός γενικού προτύπου επιλύσεως, το οποίο διαθέτει πλαστικότητα ώστε να προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες που μπορεί υπάρχουν σε κάθε περίπτωση στην καθημερινή πράξη.
The problems of the information systems personnel, was the objective of this dissertation. Its aim was to contribute in the optimization of the personnel allocation and performance, and through them to optimize the production of the whole system. The concepts of the information systems as well as the factors that influence their environment were thoroughly analysed, and a registration and analysis of the problems which are associated mainly with the personnel were carried out. The social and psychological parameters of the information systems personnel were identified and presented in detail as well as their special characteristics; also, the pinpointing and analysis of the contiguous problems were effectuated. In a general outline, the bibliographical data and suggestions were classified, the current dominant tendencies were registered, and the issues in this field were presented. In addition, the essential concepts of the graph theory were retrospectively presented, for the cause that this theory was used for the solving approach of the problems, the solutions of which are put forward by the present study. The first problem on which a solving method is proposed, is the increase of the overall performance of a system by determining the way with which a number of persons is appointed in a corresponding number of positions. The main parameter which was taken into account was the grade of cooperation between the working personnel, in conjunction with the degree with which the cooperation of the departments affects the whole system. Thuswise, following a quantitation of the parameters, the post which is to be occupied by each person may be determined in such a way, so as to warrant the gratest degree of cooperation, which results in the optimum function of the whole system. The second problem which is dealt with, and for which a solving methodology is proposed, is the way for selecting one optimum position to fill, out of "n" existing vacant positions, considering that they can not be totally filled, due to various reasons (budget restrictions etc). In this case there is mainly an evaluation of the interdependency of the departments and the grade of contribution of each of them in the overall eurhythmy and in the optimum function of the whole system. The solving approach to these problems was effectuated having in mind to shape a model which possess plasticity, in order to be adjustable in similar situations of everyday practice.
Keywords: Αναλυτής
Εκχώρηση προσωπικού
Πληροφοριακή διοίκηση
Πληροφοριακά συστήματα
Πληροφορική
Χρήστης Η/Υ
Information: Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.
Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 1991.
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 99-112).
004/1991
Rights: Το ψηφιακό τεκμήριο της διατριβής αποτελεί παραχώρηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών που τηρεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 2121/1993
Appears in Collections:Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Δ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Frankopoulou_ManthouVasiliki_Phd1991.pdf5.93 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.