Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15678
Author: Σαμαράς, Ιωάννης
Title: Η επίδραση των γνωστοποιήσεων στην κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων κατά την μετάβαση σπό το Ε.Λ.Π. στα Δ.Π.Χ.Α.
Alternative Titles: The impact of the notifications in the disclosure of the consolidated financial statements, during the transition from the Greek GAAP to the IFRS.
Date Issued: 2013
Department: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. (ΕΠ)
Supervisor: Σταυρόπουλος, Αντώνιος
Abstract: Η παρούσα διατριβή εξετάζει θέματα που αφορούν στην υποχρεωτική υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) από το σύνολο των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.), κατά τα έτη 2003-2004 (προ-υιοθέτησης περίοδο) και 2005-2012 (μετά-υιοθέτησης περίοδο). Συγκεκριμένα, εξετάστηκε η επίδραση της μετάβασης από το ένα λογιστικό σύστημα (Ελληνικές Γενικές Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές) στο άλλο (ΔΛΠ / ΔΠΧΠ), ως αποτέλεσμα των διαφορών που προέκυψαν κατά τη σύνταξη των πρώτων οικονομικών καταστάσεων το έτος 2005. Εν συνεχεία η παρούσα μελέτη ερευνά δύο διαφορετικές πτυχές του εν λόγω σημαντικού γεγονότος. Πρώτον, διερευνά τα άμεσα επακόλουθα από την αναγκαστική υιοθέτηση των ΔΠΧΠ στις οικονομικές καταστάσεις εξαιτίας των σημαντικών λογιστικών διαφοροποιήσεων στην προ-υιοθέτησης περίοδο, κάνοντας χρήση των μεταβατικών καταστάσεων όπως προσδιορίζεται από το ΔΠΧΠ 1 «Πρώτη υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης». Δεύτερον, ερευνά τις επιπτώσεις που προκύπτουν λόγω της υιοθέτησης των ΔΙΙΧΠ και τα επακόλουθα αυτής στη σχετική δίκαιη αξία των λογιστυαόν αριθμών, μετά την καταγραφή και τον συμψηφισμό των ενδοεταιρικών συναλλαγών, οι οποίες λαμβάνουν χώρα κατά τη διαδικασία κατάρτισης των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων των ομίλων, όπως μετακίνηση αγαθών και ανταλλαγή παγίων (Δ.Λ.Π. 27, 28, 31, και Δ.Π.Χ.Π. 3). Η έρευνα επικεντρώνεται σκοπίμως στο πρώτο έτος της αναγκαστικής υιοθέτησης των ΔΛΠ/ΔΠΧΓΙ λόγω της ανεξάρτητης μελέτης αυτών των ζητημάτων καθώς και της διερεύνησης το)ν δεσμών μεταξύ αυτών των διαστάσεων. Βασιζόμενοι στην ανάλυση όλων των παραπάνω προέκυψαν τα ακόλουθα. Αναφορικά με το πρώτο επίπεδο της έρευνας διαπιστώθηκε σημαντικός βαθμός επίδρασης στις οικονομικές καταστάσεις, μετά την υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ. Κατά το δεύτερο επίπεδο της ανάλυσης διαπιστώθηκε σημαντική επίδραση τόσο στην λογιστική αξία των επιχειρήσεων όσο και στα καθαρά κέρδη (κέρδη ανά μετοχή), με σημαντικές μεταβολές στη σχετική αξία των λογιστικών πληροφοριών μεταξύ των δύο περιόδων εξέτασης 2003-2004 και 2005- 2012. Στηριζόμενοι στα αποτελέσματα τα οποία παρήχθησαν μέσω της παραπάνω ανάλυσης, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η εν λόγω διατριβή συνεισφέρει στη σχετική βιβλιογραφία και στην εφαρμογή μελλοντικών πολιτικών από τα όργανα επιβολής τα)ν πλαισίων. Ταυτόχρονα, προτείνει νέα πεδία μελλοντικής έρευνας, όσον αφορά τις μεθόδους και τους τρόπους επιμέτρησης λογιστικών μεγεθών σε συνάρτηση με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις όπως αυτές επιβάλλονται από τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ.
The present thesis examines issues relating to the mandatory adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) by a large number of companies listed in the Athens Stock Exchange (ASE), during the year 2005. The sample consists of all the companies listed in the Greek Stock Exchange. Specifically, we examine the effect of the transition from the one accounting system (Greek GAAP) to another (IAS / IFRS), as a result of the differences arising during the preparation of the first financial statements in the year 2005. Thereafter, the present study investigates two different aspects of this important event. Firstly, it explores the immediate effect of the compulsory adoption of the IFRS in the financial statements due to the significant accounting differences in the pre-adoption period, using transition statements as determined by the IFRS 1 "First time adoption of International Financial Reporting Standards". Secondly, it explores the implications arising from the adoption of the IFRS and the consequences of them in the relative fair value of accounting numbers after the recording and settlement of intercompany transactions, which take place during the preparation of the consolidated financial statements of the group company, such as exchange of goods and exchange of assets (IAS 27, 28, 31 and IFRS 3). The research focuses purposely on the first year of the compulsory adoption of the IAS / IFRS (transition year), due to the independent study of these issues and the investigation of the linkage between these dimensions. Based on the analysis of all the above, we resulted in the following. Regarding the first level of research, it was reported a significant degree of influence on the financial statements after the adoption of the IAS / IFRS. During the second level of the analysis, it was reported a significant effect on the firms both book value and the net profits (earnings per share), with significant changes in the relative value of the accounting information between the periods 2003-2004 and 2005-2012. Based on the results of the above analysis, we conclude that the present study contributes to the literature and in the implementation of future policies by enforcement frameworks. Simultaneously, it proposes new areas for future research, on methods and ways of measuring accounting figures in relation to mandatory disclosures as required by IAS / IFRS.
Keywords: Διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)
Ενδο-εταιρικές συναλλαγές
Σχετική δίκαιη αξία
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών
Γνωστοποιήσεις
IFRS
Intercompany transcations
Value relevance
Athens Stock Exchange
Information: Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.
Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2013.
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 192-208).
018/2013
Appears in Collections:Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Δ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SamarasIoannis_license.pdfΔήλωση αποδέσμευσης (Ελεγχόμενη πρόσβαση)60.81 kBAdobe PDFView/Open
SamarasIoannis_Phd2013.pdf1.27 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.