Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15547
Author: Αθιανός, Στέργιος Α.
Title: Η εναρμόνιση των ελληνικών λογιστικών προτύπων (Ε.Λ.Π.) με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π.): περίπτωση της παρουσίασης και χειραγώγησης των κερδών των εισηγμένων επιχειρήσεων.
Alternative Titles: The harmonization between Greek accounting standards with I.A.S/I.F.R.S.: the case of reporting and earnings management in listed companies.
Date Issued: 2012
Department: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. (ΕΠ)
Supervisor: Βαζακίδης, Αθανάσιος
Abstract: Η παρούσα διατριβή εξετάζει θέματα που αφορούν στην υποχρεωτική υιοθέτηση των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΔΠΧΠ) από το σύνολο των εισηγμένων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α), κατά το 2005. Ειδικότερα, εξετάστηκε η επίδραση της μετάβασης από το ένα λογιστικό σύστημα (Ελληνικό) στο άλλο (ΔΛΠ / ΔΠΧΠ), ως αποτέλεσμα των διαφορών που προέκυψαν κατά τη σύνταξη των πρώτων οικονομικών καταστάσεων το 2005. Εν συνεχεία χρησιμοποιήθηκαν τρία επίπεδα ανάλυσης εξετάζοντας, πρώτον, το βαθμό εναρμόνισης ή υπό-εναρμόνισης μετά την συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις, όπως αυτές προτείνονται από τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, κατά το πρώτο έτος εφαρμογής. Δεύτερον, αν έχει βελτιωθεί η συνάφεια της σχετικής αξίας, μετά τη συμφιλίωση των οικονομικών καταστάσεων, όπως απαιτείται από το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 1 (ΔΛΠ 1) και διοχετεύονται οι αντίστοιχες πληροφορίες προς του επενδυτές, διευκολύνοντας τον καθορισμό της δίκαιης αξίας κατά τη διαδικασία της αποτίμησης. Τρίτον, αν έχει βελτιωθεί καταρχήν ο βαθμός προβλεψιμότητας των κερδών των επιχειρήσεων από του χρηματοοικονομικούς αναλυτές και εν συνεχεία αν έχει μειωθεί αντίστοιχα ο αριθμός των λαθών κατά τη διαδικασία των προβλέψεων. Και τα τρία επίπεδα ανάλυσης θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε ένα ερευνητικό υπόδειγμα, θεωρήθηκε όμως καταλληλότερη η επιλογή ανάπτυξης τριών διαφορετικών ερευνητικών υποδειγμάτων, θεωρώντας ότι τα αποτελέσματα θα ήταν ποιο ξεκάθαρα κατά την παρουσίαση τους, παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να απομονώσουμε παράγοντες που πιθανόν να επηρέαζαν την εξέλιξη της έρευνας. Επιπλέον, κατά την ανάπτυξη της βιβλιογραφικής επισκόπησης δεν παρέχουμε την συγκριτική ανάλυση μόνο του ελληνικού λογιστικού συστήματος σε σχέση με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, αλλά και λογιστικά συστήματα δεκαοχτώ άλλων χωρών ανά τον κόσμο, καθιστώντας το ένα κομμάτι άμεσης αναφοράς. Από την ανάλυση όλων των παραπάνω προέκυψαν τα ακόλουθα. Όσον αφορά στο πρώτο επίπεδο της έρευνας διαπιστώθηκε σημαντικός βαθμός επίδρασης στις οικονομικές καταστάσεις, μετά την υιοθέτηση των ΔΛΠ / ΔΠΧΠ. Ο βαθμός εναρμόνισης των δημοσιευμένων καταστάσεων, σε συγκεκριμένους τομείς γνωστοποιήσεων ανήλθε στο 100% (αριθμός δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων) με το μέσο όρο συμμόρφωσης περίπου στο 90%. Κατά το δεύτερο επίπεδο της ανάλυσης διαπιστώθηκε σημαντική επίδραση τόσο στην λογιστική αξία των επιχειρήσεων όσο και στα καθαρά κέρδη, με σημαντικές μεταβολές στη σχετική αξία των λογιστικών πληροφοριών μεταξύ 2004 και 2005. Ταυτόσημα αποτελέσματα καταγράφηκαν και κατά τον έλεγχο της οριακής συνάφειας της σχετικής αξίας. Τέλος στο τρίτο επίπεδο τα αποτελέσματα υποδηλώνουν σημαντική βελτίωση των προβλέψεων των κερδών με ταυτόχρονη μείωση των λαθών, από τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές, μετά την υιοθέτηση των ΔΛΓ1 / ΔΠΧΓΊ κατά το 2005. Βασιζόμενοι στα αποτελέσματα της παραπάνω ανάλυσης, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η παρούσα διατριβή συνεισφέρει στη σχετική βιβλιογραφία και στην εφαρμογή μελλοντικών πολιτικών από τα όργανα επιβολής των πλαισίων. Ταυτόχρονα, προτείνει νέα πεδία μελλοντικής έρευνας, όσον αφορά τις μεθόδους και τους τρόπους επιμέτρησης λογιστικών μεγεθών σε συνάρτηση με τις υποχρεωτικές γνωστοποιήσεις όπως αυτές επιβάλλονται από τα ΔΑΠ / ΔΠΧΓΊ.
The present thesis examines issues relating to the mandatory adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) by all companies listed on the Athens Stock Exchange (ASE), during 2005. In particular, examines the effect of the transition from one accounting system (Greek) to another (IAS / IFRS), as a result of differences arising during the preparation of the first financial statements in 2005. We introduce three levels of analysis through the examination, firstly, the degree of harmonization or dis- harmonization after the companies' compliance with the mandatory disclosures, such as those that are proposed by the IAS / IFRS in the first year of implementation. Secondly, if there is an improvement in the consistency of the relative value after the adoption of the reconciliation of the financial statements as required by International Accounting Standard 1 (IAS 1) and the transferring of those information to the investors, facilitating the determination of fair value in the process of valuation. Thirdly, if there was an improvement, as a principle, in the predictability degree of corporate earnings from the financial analysts and then if it has correspondingly reduced the number of errors during the process of forecasting. All the above three levels of analysis could be incorporated into a unique research model, however, it was believed to be a more appropriate choice to develop three different research designs, assuming that the results would be more specific in their presentation, while providing the ability to isolate factors that may be more effective in the research process. Furthermore, concerning the development of the literature review, which did not provide a comparative analysis only between the Greek accounting system related to the IAS / IFRS, but in accounting systems of eighteen other countries around the world as well, making it a track of direct reference. According to these realizations, the above analysis indicates the following results. Regarding the first level of analysis, it is shown that the disclosure quality is significantly increased under the IFRS/IAS adoption as the statistical and economical analysis of annual reports brings out, with an average level of compliance around to 90%. We also put forward the view that harmony should reflect properly the different circumstances in which firms operate toward maturity and normalization. At the second level of the analysis it is shown a significant effect on both book value of firms and net profit, with significant changes in the relative value of accounting information between 2004 and 2005. More specifically, we find that total assets and book value of equity as well as variability of book value and net income are significantly higher under IAS than Greek GAAP. In addition, we find that book value (net income) consists a greater (lesser) valuation role under IAS than under Greek GAAP. Finally, we found that as long as the IAS adjustments to book value are generally value relevant, the adjustments to net income are generally value irrelevant. Finally, at the third level of analysis, the results suggest a significant improvement in forecasting corporate earnings, while reducing errors made by financial analysts, after the adoption of IAS / IFRS in 2005. Based on the results of the above analysis, we conclude that the present study contributes to the literature and in the implementation of future policies by enforcement frameworks. Simultaneously, new areas for future research are proposed, on methods and ways of measuring accounting figures in relation to mandatory disclosures as required by IAS / IFRS.
Keywords: Διεθνή λογιστικά πρότυπα
International accounting standards
Σχετικότητα της αξίας
Value relevance
Χειραγώγηση κερδών
Predictability of earnings
Εναρμόνιση λογιστικών καταστάσεων
Harmonization of financial statements
Information: Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.
Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012.
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 250-269.
015/2012
Appears in Collections:Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Δ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AthianosStergios_Phd2012.pdf1.69 MBAdobe PDFView/Open
AthianosStergios_license.pdf(Δήλωση αποδέσμευσης ελεγχόμενη πρόσβαση)59.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.