Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13967
Author: Ταμπακούδης, Ιωάννης Α.
Title: Εκτίμηση του οικονομικού αντίκτυπου των συγχωνεύσεων-εξαγορών στην Ελλάδα. Συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων με τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ηπειρωτική Ευρώπη
Alternative Titles: The wealth effects of mergers and acquisitions in Greece. Comparative assessment with the USA, UK and Continental Europe
Date Issued: 2009
Department: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. (ΟΔΕ)
Supervisor: Σουμπενιώτης, Δημήτριος
Abstract: Η διδακτορική διατριβή προσπαθεί να καταγράψει την παρούσα κατάσταση, να εμβαθύνει το θεωρητικό υπόβαθρο και να αξιοποιήσει εμπειρικά στοιχεία στα πλαίσια των συγχωνεύσεων-εξαγορών. Αρχικός στόχος είναι η παρουσίαση της διαχρονικής εξέλιξης του φαινομένου των συγχωνεύσεων-εξαγορών σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο, αξιοποιώντας συγκεκριμένα στατιστικά δεδομένα. Στη συνέχεια αναπτύσσονται σημαντικά ζητήματα της δραστηριότητας των εταιρικών συνενώσεων, όπως τα κίνητρα, οι παράγοντες προσδιορισμού του τελικού τιμήματος, η λογιστική μεταχείριση, οι τρόποι άμυνας και οι αιτίες αποτυχίας τους. Η εμφάνιση ενός σημαντικού όγκου εμπειρικών ερευνών από τις οποίες αναδύονται πολλές και διάφορες πληροφορίες, αποτέλεσε κίνητρο για τη συγκέντρωση όλων των σχετικών ερευνών, την καταγραφή τους και τη συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο. Απώτερος σκοπός είναι η διαμόρφωση συγκεκριμένων και αξιοποιήσιμων συμπερασμάτων αναφορικά με τον οικονομικό αντίκτυπο των συγχωνεύσεων-εξαγορών στη μετοχική αξία των συναλλασσόμενων εταιριών. Βασικός στόχος της εμπειρικής έρευνας είναι να αναδυθούν έγκυρα και χρήσιμα συμπεράσματα αναφορικά με τις οικονομικές συνέπειες του φαινομένου των συγχωνεύσεων-εξαγορών στις ελληνικές εταιρίες. Με σκοπό τη διαμόρφωση μιας όσο το δυνατόν πιο ξεκάθαρης και πληρέστερης εικόνας, τα αποτελέσματα του υπό εξέταση φαινομένου στον ελληνικό χώρο παρατίθενται συγκριτικά με τα αντίστοιχα άλλων δυτικών χωρών. Στο πλαίσιο των όσων έχουμε προαναφέρει, η παρούσα έρευνα στοχεύει στη συστηματική καταγραφή, ταξινόμηση και μελέτη των δεδομένων, φιλοδοξώντας να εντοπίσει και να αποκαλύψει κανόνες συμπεριφοράς που θα μπορούσαν αφενός να φωτίσουν το φαινόμενο και αφετέρου να επηρεάσουν τον επιχειρησιακό κόσμο και τους επενδυτές. Ειδικότερα θα μπορούσε κανείς να αναφέρει ότι η έρευνα αυτή χωρίζεται σε τέσσερις ενότητες. Στην πρώτη ενότητα αναλύονται τα σημαντικά και επίκαιρα θεωρητικά σημεία του θεματικού πεδίου συγχωνεύσεις-εξαγορές ώστε να προκαθορισθούν τα όρια και δυνατότητες της ανάλυσης ή/και να προσδιορισθούν/αναδειχθούν οι όποιες αδυναμίες. Στη συνέχεια, στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται οι διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις αξιολόγησης των συγχωνεύσεων-εξαγορών και καταγράφεται, ταξινομείται και αξιολογείται, ίσως για πρώτη φορά στη διεθνή βιβλιογραφία, ένας εξαιρετικά μεγάλος αριθμός εμπειρικών αποτελεσμάτων. Τα εν λόγω εμπειρικά αποτελέσματα στη συντριπτική τους πλειοψηφία αναφέρονται στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ηπειρωτική Ευρώπη. Στο τρίτο μέρος της παρούσας έρευνας γίνεται εμπειρική εκτίμηση του οικονομικού αντίκτυπου των συγχωνεύσεων-εξαγορών στις ελληνικές εταιρίες και τα αποτελέσματα συγκρίνονται με αυτά των τριών προηγούμενων γεωγραφικών περιοχών. Στην τέταρτη και τελευταία, ενότητα καταγράφονται τα συμπεράσματα και αναπτύσσονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
The thesis attempts to document the current situation, deepen the theoretical background and utilize empirical data in the context of mergers and acquisitions. The initial objective is to record the diachronic development of the phenomenon in international and domestic level, analyzing certain characteristics existing in specific periods of time. Then, focus is placed on certain aspects of the activity of mergers and acquisitions, such as the motives, the critical factors determining the final price, the accounting treatment, the defence methods and the causes of failure. The existence of a large number of empirical studies presenting valuable information for the examined activity constitutes an incentive in order to collect all the relevant studies, record the empirical results and analyze the findings. The ultimate objective is the development of reliable and useful findings regarding the economic impact of mergers and acquisitions to the dealing companies' shareholders. Subsequent to an extensive literature review the main intention of the thesis is to estimate the empirical results caused by the activity of mergers and acquisitions to the shareholders of the Greek companies participating in domestic and cross-border transactions. Aiming to present a more definite picture of the examined activity in Greece, the empirical results are comparatively assessed with those of corresponding companies in the Western economies. In this context, the thesis endeavours to record, classify and analyze the empirical results of mergers and acquisitions with the intention of identifying and disclosing codes of conduct that would shed light on the phenomenon and influence the decision making of the business world and investors. In particular, the empirical study is divided into four sections: The first section analyzes major aspects of mergers and acquisitions in order to determine the theoretical framework of the research. The second section presents the alternative methodological approaches used to evaluate the activity of mergers and acquisitions. Considering the prevailing methodology based on the efficient market hypothesis, perhaps for the first time in the international literature, a considerable of empirical studies is collected with regards to the US, UK and Continental Europe. In the third part of this research the abnormal returns accruing to the shareholders of the Greek companies are estimated and the results are compared with those of the previous three geographical areas. The fourth and final section presents the conclusions and suggests items for further research.
Keywords: Συγχωνεύσεις
Εξαγορές
Μελέτη γεγονότος
Μη ομαλές απολύσεις
Θεωρία αποτελεσματικών αγορών
Μέτοχοι
Εταιρίες-Αγοραστές
Εταιρίες-Στόχοι
Mergers
Acquisitions
Event study
Abnormal returns
Theory of efficient markets
Shoreholders
Bidder-Companies
Target-Companies
Information: Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.
Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2009.
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 314-336).
007/2009
Rights: Το ηλεκτρονικό αντίτυπο της διατριβής θα αποδεσμευτεί μετά τις 16/4/2011.
Appears in Collections:Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (Δ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tampakoudis_license.pdfΔήλωση αποδέσμευσης (Ελεγχόμενη πρόσβαση)252.02 kBAdobe PDFView/Open
Tampakoudis_Phd2009.pdf3.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.