Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/13843
Author: Κερκίρη, Σουλτάνα
Title: Εξατομικευμένη σύσταση πολυμεσικών εκπαιδευτικών πόρων με αξιοποίηση μεταδεδομένων φήμης και οντολογιών
Alternative Titles: Personalized recommendation of educational resources exploiting reputation of metadata and ontologies
Date Issued: 2010
Department: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. (ΕΠ)
Supervisor: Μανιτσάρης, Αθανάσιος
Abstract: Η διείσδυση του διαδικτύου σε κάθε μορφή των δραστηριοτήτων επηρέασε σημαντικά και το χώρο του e-Learning 1) στη διανομή του εκπαιδευτικού υλικού, 2) στην παροχή πλούσιας και διαδραστικής μάθησης που ενεργοποιεί πολλαπλούς μηχανισμούς του εγκεφάλου στην απόκτηση γνώση. Για να χρησιμοποιηθεί αποδοτικά ο όγκος της πληροφορίας αυτής στο e-Learning θα πρέπει να εφαρμοστούν νέες τεχνικές στην επιλογή των καταλληλότερων από τα διαθέσιμα έγγραφα με έναν τρόπο που θα βοηθά τον η-εκπαιδευόμενο να μάθει γρήγορα και αποτελεσματικά και τον ηλεκτρονικό εκπαιδευτή να δημιουργεί αυτοματοποιημένα εξατομικευμένα μονοπάτια μάθησης. Η εξατομίκευση στην επιλογή υλικού αποτελεί σύμφωνα με τις τρέχουσες εκπαιδευτικές πρακτικές που αποδέχονται την ιδιαιτερότητα και την ατομικότητα του καθενός, την μέθοδο για μια αποτελεσματική μαθησιακή διαδικασία. Προς την δημιουργία αποτελεσματικής μάθησης 1) περιγράφουμε το μοντέλο ενός LMS χρησιμοποιώντας σημασιολογικές τεχνολογίες που παρέχουν ευελιξία και επεκτασιμότητα στην περιγραφή των εννοιών. Συγκεκριμένα: i) F-Logic στην αναπαράσταση του εννοιολογικού μοντέλου και των κανόνων λειτουργίας του, ii) οντολογίες στην περιγραφή του εκπαιδευομένου και του εκπαιδευτικού αντικειμένου, που παρέχουν νόημα στις συσχετίσεις των εννοιών και οργάνωση στην πληροφορία, iii) μεταδεδομένα, που επιπλέον αποδίδονται με εκπαιδευτικά πρότυπα τα οποία παρέχουν διαλειτουργικότητα σε εφαρμογές υλοποίησης, 2) σχεδιάζουμε την αρχιτεκτονική και το πλαίσιο λειτουργίας του LMS που εφαρμόζει μεθόδους φήμης και σύστασης, (μέχρι τώρα αποδοτικά χρησιμοποιούμενες στα συστήματα ηλεκτρονικού εμπορίου) και 3) προτείνουμε και υλοποιούμε σε Java έναν υβριδικό αλγόριθμο εξατομικευμένης επιλογής εκπαιδευτικών υλικού συνδυάζοντας μεθόδους συνεργατικού φιλτραρίσματος και αποτελέσματα παιδαγωγικών ερευνών που απορρέουν από τη θεωρία των στυλ μάθησης. Το τελικό σύστημα αντιμετωπίζει τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου μονοπατιού μάθησης σαν ταίριασμα στιγμιότυπων των οντολογιών, αξιοποιώντας ιδιότητες του προφίλ του εκπαιδευόμενου και μεταδεδομένα περιγραφής και αξιολόγησης των εκπαιδευτικών αντικειμένων. Τέλος, 4) προτείνουμε μια μαθησιακή στρατηγική που εφαρμόζει την παραπάνω σύλληψη. Απώτερος σκοπός της προσπάθειας είναι η θεμελίωση ενός συστήματος που διαχειρίζεται πλήθος παραμέτρων, ευέλικτου και ανοιχτού στην καινοτόμο συνεισφορά και εξελίξεις διαφόρων ερευνητικών πεδίων, επιτυγχάνοντας καλύτερη μόρφωση, βελτιωμένο επιστημονικό και επαγγελματικό προφίλ σε ένα αυξανόμενης ανταγωνιστικότητας επαγγελματικό περιβάλλον.
Nowadays, every aspect of human activity infiltrated by web technologies. The e-Learning area was deeply affected from these technologies i) in educational material delivering and ii) in providing interactive learning, energizing multiple mechanisms in human brain towards knowledge acquisition. The effective usage of the huge volume of information transmitted over the web, though, needs innovative and 'smart' techniques in selecting the most appropriate educational document which facilitates the e-tutor to automatically create a personalized learning path and the e-learner to learn quickly and effectively. According to the current practices that admit the individuality and different characteristics of the personality of the a learner, the method for the effective learning process, is the personalized document selection. Towards the creation of such mechanisms we 1) describe the model of an LMS using semantic web technologies that provide a flexible and extendable description of the engaged entities of the system. Specifically, we introduce i) F-Logic in representing the conceptual schema of the model along with its rules, ii) ontologies in describing the learner's profile and the learning material, so that to provide meaning to the relationships among these entities and to organize the material, and iii)metadata, which moreover is described using educational standards -providing further interoperability in software development, 2) we design the architecture and the framework of the LMS which applies reputation and recommendation methods, (widely adopted by e-commerce systems) and 3) we propose. and implement a java-based hybrid algorithm for the selection of educational material combining collaborative filtering and outcomes of pedagogical theories based on learning styles. The system that results from these technologies confronts the creation of a learning path as a matching method of the ontology instances, aligning the properties of the learner and the reputation metadata for learning objects. Finally, 4) we propose a learning strategy that applies the whole conception. Ultimate target of this effort is to set the foundation of an e-Learning system that handles a number of parameters from the learner's profit, is flexible and open to the innovative contribution and evolution of several research fields, and achieves better education, improved scientific and professional profile for the learners in a continuously competitive international working environment.
Keywords: Ηλεκτρονική μάθηση
Εξατομίκευση
Σύσταση
Σημασιολογικός ιστός
Οντολογία
Συνεργατικό φιλτράρισμα
E-learning
Personalization
Recommendation
Semantic web
Ontology
F-logic
Collaborating filtering
Information: Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.
Διατριβή (Διδακτορική)- -Πανεπιστημίο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2010.
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 227-235).
019/2010
Appears in Collections:Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Δ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kerliri_license.pdfΔήλωση αποδέσμευσης (Ελεγχόμενη πρόσβαση)288.62 kBAdobe PDFView/Open
Kerkiri_Phd2010.pdf6.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.