Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22281
Author: Γιαλαμάς, Γεώργιος
Title: Η εφαρμογή των εργαλείων επιχειρησιακής ευφυΐας-νοημοσύνης στην ελεγκτική
Date Issued: 2018
Department: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα
Supervisor: Καραγιώργος, Θεοφάνης
Abstract: Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής επισκόπησης είναι η παρουσίαση της εφαρμογής των εργαλείων Επιχειρησιακής Ευφυΐας στον κλάδο της Ελεγκτικής επιστήμης, μέσω του συνεχούς ελέγχου των καθημερινών διαδικασιών των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται όλες οι αρετές και τα οφέλη, που αποκομίζονται, στο σύγχρονο περιβάλλον των επιχειρήσεων, ανα τον κόσμο, από την υιοθέτηση των λύσεων Επιχειρησιακής Ευφυΐας. Γίνεται σαφής περιγραφή των στόχων της και το πως αυτοί ευθυγραμμίζονται με εκείνους των επιχειρήσεων. Στα Εργαλεία Επιχειρηματικής Ευφυΐας συμπεριλαμβάνονται οι εφαρμογές που βελτιώνουν τις δυνατότητες λήψης αποφάσεων των επιχειρήσεων ανακτώντας, αποθηκεύοντας και αναλύοντας τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτές. Το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει διάφορες τεχνολογίες διερεύνησης (querying), αναφοράς (reports) και ανάλυσης (analytics) που βοηθούν τους τελικούς χρήστες να συλλέγουν, κατηγοριοποιούν, αναζητούν και να χειρίζονται δεδομένα. Αυτά τα εργαλεία βοηθούν επίσης στην ερμηνεία δεδομένων και παρέχουν οπτικές αναλύσεις (dashboards) για την αναπαραγωγή δεδομένων σε διαφορετικές μορφές. Με αυτό τον τρόπο καθίσταται δυνατόν, να εφαρμόζεται ένας συνεχής έλεγχος, υψηλής ποιότητας, στις βασικές λειτουργίες των επιχειρήσεων, διατηρώντας τις αρχές του παραδοσιακού μοντέλου, άλλα ταυτόχρονα εκσυγχρονισμένος σύμφωνα με τις ραγδαίες εξελίξεις στην επιστήμη της τεχνολογίας των υπολογιστών. Ακόμη, περιγράφονται όλες οι σύγχρονες Τάσεις στον τομέα της Επιστήμης της Πληροφορικής, και πως αυτές γίνονται πράξη, στις μεγαλύτερες τάξεις των παγκόσμιων πολυεθνικών. Ο τομέας των Analytics, συνεισφέρει τα μέγιστα στον εσωτερικό, αλλά και τον εξωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων. Στην συγκεκριμένη διατριβή δίνεται έμφαση στον εσωτερικό έλεγχο των επιχειρήσεων, καθότι οι εφαρμογές και τα εργαλεία Επιχειρησιακής Ευφυΐας, εφαρμόζονται από το εσωτερικό προς το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Σκοπός της λοιπόν είναι η μελέτη και περιγραφή της εφαρμογής της Επιχειρηματικής Ευφυΐας σε συνάρτηση αμιγώς με την έννοια του «ελέγχου» ως ενιαίας οντότητας, χωρίς να μας αφορά απαραίτητα το είδος αυτού. Ο εξωτερικός έλεγχος άλλωστε χρησιμοποιεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο τα εργαλεία Επιχειρησιακής Ευφυΐας, καθότι ο απώτερος στόχος και στις δυο περιπτώσεις είναι η βαθύτερη έννοια του ελέγχου. Οι Βig 5, μάλιστα, παρέχουν πακέτα λύσεων Επιχειρησιακής Ευφυΐας, με σκοπό τον εξ’ αποστάσεως εξωτερικό έλεγχο. Οι τελικές αναφορές ακόμα διευκολύνουν το έργο και τους στόχους των ελεγκτών, έχοντας σκοπό τη σαφή απεικόνιση της συνολικής αλλά και της λεπτομερούς εικόνας της επιχείρησης, σε όλα τα τμήματα αυτής (τμήμα: Μάνατζμεντ, Λογιστικής, Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, Εφοδιαστικής Αλυσίδας), τόσο σε βραχυχρόνια βάση (ακόμα και ανά λεπτό της ώρας), όσο και σε μακροχρόνια (προβλέψεις για το μέλλον). Εν συνεχεία, γίνεται αναφορά στην έννοια της Μηχανικής Μάθησης, ενός φλέγοντος και ενδιαφέροντος θέματος του επιστημονικού κλάδου της τεχνικής νοημοσύνης, της επιστήμης της πληροφορικής, καθώς και του πως οι στατιστική και οι βασικοί της αλγόριθμοι, έχουν αρχίσει και αναμένεται να κυριαρχήσουν στο μέλλον, στα υπερσύγχρονα προγράμματα ελέγχου και εντοπισμού πιθανού δόλου-απάτης. Αναφέρονται οι βασικοί αλγόριθμοι Μηχανικής Μάθησης και πως αξιοποιούνται είτε αναμένεται να αξιοποιηθούν στον τομέα της Ελεγκτικής. Τέλος στο τελευταίο κεφάλαιο της διατριβής, δημιουργήθηκε η μελέτη περίπτωσης, της εφαρμογής των εργαλείων επιχειρησιακής ευφυΐας στον εσωτερικό έλεγχο των ασφαλιστικών εταιρειών. Πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας, το BI Tools της Microsoft, ένα πασίγνωστο εργαλείο ανοικτού κώδικα επιχειρησιακής ευφυΐας. Αναλύθηκε μέσω γραφημάτων ο χρηματοπιστωτικός κίνδυνος μιας ασφαλιστικής εταιρείας, συμμορφωμένης στα νόμιμα πλαίσια του Solvency II, και πως μπορούμε να αντιληφθούμε πιθανά “red flags” και σημεία πιθανού δόλου-απάτης , μέσα από τα KPIs και την ανάλυση των εξειδικευμένων γραφημάτων Επιχειρησιακής Ευφυΐας.
Keywords: Επιχειρησιακή ευφυΐα
Ελεγκτική
Εσωτερικός έλεγχος επιχειρησιακής ευφυΐας
Μηχανική μάθηση
Eντοπισμός δόλου
Power BI Microsoft
Solvency II
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018
Appears in Collections:ΔΠΜΣ Πληροφοριακά Συστήματα (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GialamasGeorgiosMsc2018.pdfΗ Εφαρμογή των Εργαλείων Επιχειρησιακής Ευφυΐας-Νοημοσύνης στην Ελεγκτική2.79 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.