Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19691
Author: Αδαμίδης, Ιωάννης
Title: Συγκριτική εξέταση των ακολουθούμενων αποτελεσμάτων στις εξαγορές και συγχωνεύσεις του τραπεζικού κλάδου διεθνώς και στην Ελλάδα: η περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς.
Date Issued: 2016
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
Supervisor: Λαζαρίδης, Ιωάννης
Abstract: Η παρούσα διπλωματική εργασία διεξάγεται στα πλαίσια του προγράμματος μεταπτυχιακώνσπουδών στη Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Οι λόγοι επιλογής της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι πολλοί και ποικίλοι. Πρωτίστως η σπουδαιότητα που ενέχει ο τραπεζικός κλάδος στο σύνολο της οικονομίας, τον καθιστά ως πρωτεύον πεδίο της επιστημονικής έρευνας. Σαν πεδίο έρευνας παραμένει πάντα επίκαιρος ως κλάδος μελέτης και ανάλυσης ποικίλων χρηματοοικονομικών στοιχείων και αριθμοδεικτών. Πέραν τούτου η απόπειρα ανάλυσης και διεξαγωγής συμπερασμάτων και προβλέψεων που θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά δεδομένα και στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα ειδικότερα μέσω της μελέτης περίπτωσης της συγχώνευσης της Αγροτικής Τράπεζας από την Τράπεζα Πειραιώς, όπως επίσης και οι λοιπές εξαγορές των Τραπεζών Γενικής, Κύπρου και Millenium αντίστοιχα καθιστά την έρευνα ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα, σύγχρονη και προσιτή για διεξαγωγή εύλογων συμπερασμάτων και περαιτέρω μελέτη. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν επιλέχθηκε η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία. Η πρωτοτυπία της πέραν των άλλων έγκειται στο σύγχρονο του θέματος και στην συνεισφορά της στην ανάλυση και αξιολόγηση της εξαγοράς της Αγροτικής Τράπεζας από την Τράπεζα Πειραιώς από χρηματοοικονομικής πλευράς. Ειδικότερα, η παρούσα εργασία αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσπάθεια να παρουσιάσει την χρηματοοικονομική επίδοση της Τράπεζας Πειραιώς από την σκοπιά της εξαγοράς στην οποία προέβη το 2012 με την απόκτηση της Αγροτικής Τράπεζας. Το εγχείρημα αυτό, το οποίο παράλληλα αποτελεί μια τεράστια στρατηγική κίνηση στον τραπεζικό ελληνικό τομέα, αποτελεί αδιαμφισβήτητα σημείο αναφοράς για την Τράπεζα Πειραιώς αφού το μέγεθός της αυξήθηκε σημαντικά μέσω της εξαγοράς. Παρά το γεγονός ότι μια εξαγορά αυτή κάθε αυτή αποτελεί σημαντική παράμετρο στην μελλοντική αξιολόγηση μιας επιχείρησης και στην περίπτωση που εξετάζουμε, ενός τραπεζικού ιδρύματος, εξίσου σημαντική παράμετρος και σημείο αναφοράς για την χρηματοοικονομική αξιολόγηση της Τράπεζας Πειραιώς αποτελεί το μέγεθος, η ιστορία και η μορφή της Αγροτικής Τράπεζας την οποία εξαγόρασε. Προφανώς το μέγεθος και η σημαντικότητα της Αγροτικής Τράπεζας αλλά και η συμβολή της στον ελληνικό τραπεζικό τομέα επί πολλών ετών σίγουρα εγείρει εύλογα ερωτήματα για το πώς θα επηρεάσει το ίδρυμα με το οποία συγχωνεύεται. Αυτό λοιπόν το ερώτημα καλείται να δοθεί μέσω της εμπεριστατωμένης ανάλυσης που επιχειρούμε στην συγκεκριμένη εργασία. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης στα οποία καταλήγει η παρούσα διπλωματική, παρότι βασίζονται στην μελέτη της εξαγοράς μιας μεμονωμένης περίπτωσης, μπορούν να αποτελέσουν ένα δείγμα γενικότερης αξιολόγησης την χρηματοοικονομικής επίδοσης μιας επιχείρησης ή μιας τράπεζας με μια άλλη καταδεικνύοντας το αν σε γενικές γραμμές η εξαγορά ωφέλησε ή όχι το ίδρυμα που την επιχείρησε τόσο σε βραχυπρόθεσμη όσο και σε μακροπρόθεσμη βάση. Ωστόσο, στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε και έναν σημαντικό περιοριστικό παράγοντα στην προσπάθειά μας να εξάγουμε ένα γενικό συμπέρασμα και δεν είναι άλλος από την οικονομική κρίση και χρηματοοικονομική ανισορροπίας που χαρακτηρίζει τα τελευταία έτη την οικονομία της Ελλάδας άλλα και του ευρύτερου ευρωπαϊκού και παγκόσμιου χώρου. Κατά συνέπεια, θα πρέπει κατά την ερμηνεία των συμπερασμάτων να λαμβάνουμε υπόψη και αυτόν τον σημαντικό παράγοντα που επηρεάζει σημαντικά τα αποτελέσματα. Η παρούσα διπλωματική εργασία είναι χωρισμένη σε τέσσερις θεματικές ενότητες - κεφάλαια. Το Α΄ μέρος και το Κεφάλαιο 1 είναι η εισαγωγή στην οποία εξηγούνται οι λόγοι επιλογής του θέματος και η διάρθωση της εργασίας. Το Β’ μέρος και το Κεφάλαιο 2 αναφέρεται σε ένα θεωρητικό κομμάτι και συγκεκριμένα στην κυρίως επιστημονική επισκόπηση, στις εν γένει δηλαδή εξαγορές και συγχωνεύσεις και δη στον τραπεζικό κλάδο όπου αναλύονται οι διαφορετικές επιδράσεις των ενοποιήσεων στην αγορά των Η.Π.Α. και της Ε.Ε., η μακροχρόνια βιωσιμότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν προβεί σε ενοποιήσεις, οι πιέσεις στους πιστωτικούς όρους, στα χορηγούμενα επιτόκια, στα ασφάλιστρα καταθέσεων και στα πριμ καταθετικών λογαριασμών, η εξάρτηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τα διάφορα είδη τραπεζών, η επίδραση τοπικών περιοριστικών αρχών και αντιμονοπωλιακών συνθηκών στης τελική έκβαση μιας εξαγοράς και συγχώνευσης, καθώς και άλλοι σημαντικοί παράγοντες. Επιπλέον αναλύονται τα ανωτέρω χαρακτηριστικά στα ελληνικά δεδομένα, πραγματοποιώντας μια συγκριτική ανάλυση στοιχείων κατά τα τελευταία 20 έτη. Στην συνέχεια, στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζεται το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο που σχετίζεται με την χρηματοοικονομική ανάλυση τραπεζών, όπου συγκεκριμένα αναφέρεται η μεθοδολογία πάνω στην οποία θα στηριχτεί η ανάλυση στην μελέτη περίπτωσης.Για την πλέον εμπεριστατωμένη και πραγματιστική ανάλυση παρατίθεται, στο Γ’ μέρος και στο Κεφάλαιο 4 ως μελέτη περίπτωση η συγχώνευσης της Αγροτικής Τράπεζας από την Τράπεζα Πειραιώς τον Ιούλιο του 2012. Για την παρούσα συγχώνευση αναλύονται εκτενώς πληθώρα χρηματοοικονομικών στοιχείων προ και μετά της συγχώνευσης προκειμένου να αποκτηθούν επαρκή και κατάλληλα συμπεράσματα για τον τραπεζικό κλάδο στην χώρα μας, όπως επίσης και μια πρόβλεψη για την πορεία του κατά τα επόμενα έτη βάσει εμπειρικών δεδομένων. Τέλος, στο Δ’ μέρος και στο Κεφάλαιο 5, καταγράφονται τα βασικά συμπεράσματα της διπλωματικής αυτής εργασίας όπως αυτά προκύπτουν από την εμπειρική μελέτη της χρηματοοικονομικής κατάστασης της Τράπεζας Πειραιώς πριν και μετά την εξαγορά της Αγροτικής Τράπεζας καθώς παρατίθενται και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.
Keywords: Εξαγορές Τραπεζών
Τράπεζα Πειραιώς
Αγροτική Τράπεζα
Συγχωνεύσεις Τραπεζών
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2016.
Appears in Collections:ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AdamidisIoannisMsc2016.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open
AdamidisIoannisMsc2016extra.pdf3.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.