Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18628
Author: Παπαδοπούλου, Ελευθερία
Title: Ο εσωτερικός έλεγχος στο δημόσιο τομέα και καταπολέμηση της απάτης.
Date Issued: 2015
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Στελέχη Επιχειρήσεων
Supervisor: Λαδάς, Ανέστης
Abstract: Η αναγκαιότητα του ελέγχου οποιασδήποτε οικονοµικής διαχείρισης ξένης περιουσίας πηγάζει από τις ατέλειες της ανθρώπινης φύσης. Οι ατασθαλίες και τα λάθη είναι έµφυτα στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος γεννιέται µαζί µε τις ατέλειες και τις αδυναµίες του, µε τις οποίες ζει και τελειώνει τη ζωή του. Βέβαια, η εξέλιξη της επιστήµης και του πολιτισµού και γενικότερα οι κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες διαβίωσης, επηρεάζουν µέχρι κάποιο βαθµό, θετικά ή αρνητικά, τις αδυναµίες αυτές, ωστόσο ποτέ δεν τις εξαφανίζουν, γιατί αυτές είναι µέσα στη φύση του ανθρώπου. Συνεπώς, η µοναδική λύση που αποµένει είναι η καταπολέµηση αυτών των λαθών µέσω της οργάνωσης, σε κάθε οικονοµική διαχείριση ξένης περιουσίας, ουσιαστικού και ανεξάρτητου εξωτερικού ελέγχου, ο οποίος να συµπληρώνεται και µε οργάνωση πλήρους συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι το απαραίτητο συµπλήρωµα οποιασδήποτε οικονοµικής διαχείρισης ξένης περιουσίας. Η ανάγκη για μετρήσιμα, αντικειμενικά και φερέγγυα δεδομένα παράλληλα με την επιβαλλόμενη ανάγκη για περιορισμό της διαφθοράς και της απάτης ήτανε οι θεμελιώδης παράγοντες για την ανάπτυξη της επιστήμης και της επαγγελματικής δραστηριότητας της εσωτερικής ελεγκτικής. Παράλληλα , με το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης και τη παρατεταμένη ύφεση η ανάγκη έγινε, ακόμα πιο επιτακτική, για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων σε τομείς νευραλγικούς, των οποίων η αποτελεσματική λειτουργία θα μπορούσε να συμβάλλει στη μείωση του δημόσιου χρέους και ελλείμματος. Ταυτόχρονα, το συνεχές εξελισσόμενο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις αλλά και οι ολοένα μεταβαλλόμενες οικονομικές, πολιτικές, νομοθετικές και τεχνολογικές συνθήκες τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα κρίνουν απαραίτητη την εισαγωγή του Εσωτερικού Ελέγχου και την ενίσχυση της Εταιρικής Διακυβέρνησης. Οι επιχειρήσεις καλούνται να λειτουργούν σύμφωνα με ένα κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο το οποίο μεταβάλλεται συνεχώς, να ευθυγραμμίζονται επαρκώς με τις τεχνολογικές εξελίξεις και να διαχειρίζονται με αποτελεσματικότητα τους πόρους τους. Έτσι, μέσα στην πολύπλοκη και ραγδαίως εξελισσόμενη σημερινή οικονομική πραγματικότητα ο έλεγχος αποκτά μια συνεχώς αυξανόμενη σημασία. Ο έλεγχος των μεγάλων οικονομικών μονάδων, που συγκεντρώνουν συνήθως αξιόλογο πλούτο, ο οποίος είναι κτήμα ενός ευρύτερου φάσματος κοινωνικών τάξεων καθίσταται σήμερα όλο και πιο επιτακτικός. Ο πειρασμός για ατασθαλίες, καταχρήσεις, απόκρυψη στοιχείων και άλλες διαχειριστικές ανωμαλίες, προκειμένου να προσποριστούν διάφορα άτομα οικονομικά ωφέλει, είναι μεγάλος. Παράλληλα, η ανάγκη για να διασαφηνιστούν πλήρως οι δραστηριότητες της επιχείρησης, επιβάλλει τον έλεγχο από τους Ορκωτούς Λογιστές και μάλιστα μέσα από τις νέες κατευθυντήριες γραμμές που χαράζονται πάνω στα Πρότυπα Ελεγκτικής. Φυσικά μεγάλη σημασία, δίνεται στον ακριβή καθορισμό των κριτηρίων μέσα από τα οποία ασκείται έλεγχος, δεν θα πρέπει επίσης να αγνοηθεί και η ευθύνη που απορρέει από την υπογραφή των εκθέσεων ελέγχου, καθώς και η επιλογή των κατάλληλων αποδεικτικών στοιχείων, πάνω στα οποία θα στηριχθεί ο έλεγχος, συνήθως μέσα από τη χρήση μεθόδων στατιστικής δειγματοληψίας και διερεύνηση των δυνατοτήτων για ηλεκτρονική επεξεργασία των διαφόρων δεδομένων. Σήμερα οι οργανισμοί, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, λειτουργούν σε ένα περιβάλλον το οποίο εμπεριέχει κινδύνους κάθε μορφής που δυνατό να αποτρέψουν στο οργανισμό να επιτύχει τους στόχους του και που η διεύθυνση ενός οργανισμού καλείται να περιορίσει ή/ και να τους αντιμετωπίσει. Σύμφωνα με τις σύγχρονες μεθόδους αλλά και επικρατούσες αντιλήψεις περί διακυβέρνησης, ένα ορθολογικά οργανωμένο, αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου προϋποθέτει την ύπαρξη τριών διακριτών επιπέδων ελέγχου που αφορούν τις εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου (internal controls), τον εσωτερικό έλεγχο (internal audit) και τον εξωτερικό έλεγχο.
Keywords: Εσωτερικός έλεγχος στο δημόσιο
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015.
Appears in Collections:ΠΜΣ Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PapadopoulouEleutheriaMsc2015.pdf1.03 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.