Εισηγητικές Εκθέσεις/Bills or Law Proposals Community home page


Στην κοινότητα αυτή συγκεντρώνονται οι εισηγητικές εκθέσεις νόμων που κατατέθηκαν προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων την περίοδο 1974-1993 και δεν διατίθενται ψηφιακά στον ιστότοπο της Βουλής. Για τον εντοπισμό μιας εισηγητικής έκθεσης πρέπει να γνωρίζετε τον τίτλο του νόμου.

Αναλυτικότερα η κοινότητα καλύπτει: Εισηγητικές εκθέσεις νόμων, Αποφάσεις του Προέδρου της Βουλής,Προτάσεις Κοινοβουλευτικών Επιτροπών, Προτάσεων νόμων
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
This community includes all Bills or Law Proposals that have been introduced into the Hellenic Parliament during 1974-1993 and are not electronically available from the Parliament’s website.

The material covers: Bills Proposals, Law Proposals, Decisions of the President of the Parliament, Proposals of Parliamentary Committees

Browse

Collections in this community