Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/15300
Author: Χαραλαμπίδου, Δήμητρα
Title: Οι υπεράκτιες εταιρίες - offshore companies - και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.
Date Issued: 2012
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Λογιστική & Χρηματοοικονομική
Supervisor: Νεγκάκης, Χρήστος
Abstract: Οι υπεράκτιες εταιρίες -offshore companies- ανθούν σε παγκόσμιο επίπεδο, και αυξάνονται με ραγδαίο ρυθμό στη χώρα μας αλλά και σε πολλές άλλες χώρες εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πλέον ιδιαίτερα διαδεδομένες λόγω των χαρακτηριστικών τους και των προνομίων-ευκαιριών που προσφέρουν, με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι επιχειρηματίες να ενδιαφέρονται για την ίδρυση μιας τέτοιου είδους εταιρίας. Πρόσφατα στατιστικά στοιχεία αναφέρουν πως διακινούν το 50% των κεφαλαίων διεθνώς, ενώ τα τελευταία 10-15 χρόνια ξεπέρασαν το ένα εκατομμύριο και κατέχουν το 4% του παγκόσμιου πλούτου. Στην παρούσα μελέτη γίνεται μια προσπάθεια ολοκληρωμένης παρουσίασης του σύγχρονου φαινομένου των υπεράκτιων εταιριών ακολουθώντας την εξής διάρθρωση: Αρχικά παρατίθεται μια επισκόπηση βιβλιογραφίας θέλοντας να κάνουμε μια συνοπτική αναφορά σε αυτούς που ασχολήθηκαν πρωτύτερα με το εν λόγω θέμα. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζεται για τον εκάστοτε συγγραφέα το ακριβές θέμα που πραγματεύεται, η έρευνα που πιθανώς διεξήγαγε και τα αποτελέσματα-συμπεράσματα που προέκυψαν από τη μελέτη του. Στη συνέχεια ακολουθεί ένα κεφάλαιο που περιγράφει την έννοια της υπεράκτιας εταιρίας και των φορολογικών παραδείσων και παρουσιάζεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους στην ελληνική επικράτεια. Αναλυτικότερα, προσδιορίζεται η έννοια της offshore εταιρίας και τα κριτήρια ίδρυσής της, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που απορρέουν από τη χρήση της, οι βασικές μορφές εμφάνισης της και τα κριτήρια επιλογής της κατάλληλης δικαιοδοσίας στην οποία πρόκειται να ιδρυθεί. Παράλληλα, επιχειρείται μια ιστορική αναδρομή προκειμένου να ανιχνευθεί η διαχρονική εξέλιξη του φαινομένου και γίνεται μια προσπάθεια προσδιορισμού των διαστάσεων που έχει λάβει, αλλά και των συνεπειών που έχει επιφέρει η εκτεταμένη χρήση τους στην κοινωνία και την οικονομία. Έπειτα γίνεται μια συνοπτική αναφορά στην έννοια των φορολογικών παραδείσων και δίνεται μια λίστα με τους καλύτερους και πιο επωφελείς στον κόσμο παραθέτοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προνόμια που προσφέρουν σε αυτούς που τους επιλέγουν για να συστήσουν εκεί μια offshore. Η ενότητα ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του ιδιόμορφου τρόπου φορολόγησής και του θεσμικού πλαισίου μέσα στο οποίο αυτές λειτουργούν στην Ελλάδα. Το τέταρτο κεφάλαιο πραγματεύεται το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος ή τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ειδικότερα, γίνεται αναφορά στους σκοπούς που εξυπηρετεί, τα στάδια που ακολουθούνται για να ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαδικασία, στα είδη των εξωχώριων εταιριών που χρησιμοποιούνται και στο ρόλο που διαδραματίζουν στην πρακτική του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Επιπρόσθετα, παρουσιάζονται τα θεσμικά όργανα που δημιουργήθηκαν για το σχηματισμό μιας νομοθετικής ασπίδας προστασίας της νομιμότητας και μελετάται η αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού σε διεθνές, κοινοτικό και εθνικό επίπεδο παραθέτοντας τις βασικές οδηγίες και ρυθμίσεις που εφαρμόζονται από πολλά κράτη της υφηλίου στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών για την πρόληψη και καταστολή του φαινομένου. Αντί επίλογου στο κεφάλαιο αυτό παρατίθενται τα μέτρα και οι υποχρεώσεις που οφείλουν να τηρούν τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα για να προφυλάσσονται και να αντιμετωπίζουν περιπτώσεις νομιμοποίησης παράνομων εσόδων. Στο τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται δύο παραδείγματα-σκάνδαλα, αυτό της τράπεζας BCCI και της εταιρίας ενέργειας Enron, οι οποίες κάνοντας χρήση των offshore εταιριών τους και των φορολογικών παραδείσων κατάφεραν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα τους. Χρησιμοποιούνται λοιπόν εδώ ως μελέτες περιπτώσεων για να εξετάσουμε πως ακριβώς ίδρυσαν τις υπεράκτιες εταιρίες τους, τι εμπόδια συνάντησαν, τι προνόμια απέκτησαν, τι σκοπούς εξυπηρετούσαν και πως εν τέλει επετεύχθη η αποκάλυψη των παράνομων δραστηριοτήτων τους. Η εργασία καταλήγει με μία σύνοψη των ανωτέρω και εξάγοντας ορισμένα συμπεράσματα για την «Μεγάλη Ιδέα» της υπεράκτιας εταιρίας, ενώ παράλληλα παρατίθενται και ορισμένες προτάσεις για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Keywords: Υπεράκτιες εταιρίες
Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2012.
Appears in Collections:ΠΜΣ Λογιστική & Χρηματοοικονομική (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
CharalampidouDimitraMsc2012.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.