Κλαδικές Μελέτες / Sectoral Studies Community home page


Η υποκοινότητα οργανώνει κλαδικές μελέτες για τις ελληνικές επιχειρήσεις και την ελληνική βιομηχανία που εκπονήθηκαν από ιδιωτικούς φορείς. Οι μελέτες αυτές, περιλαμβάνουν στοιχεία κλάδων της ελληνικής οικονομίας όπως: επισκόπηση μεγεθών & αριθμοδεικτών αξιολόγησης κλάδου, σύνοψη ανάλυσης, στρατηγική επισκόπηση κλάδου, χρηματοοικονομική ανάλυση κλάδου, στρατηγική ανάλυση SWOT, σύγκριση επιδόσεων μεταξύ των μεγαλυτέρων επιχειρήσεων, προφίλ εταιριών κλπ. Η διάρθρωση των επιμέρους Συλλογών της συγκεκριμένης Υπο-κοινότητας έγινε με βάση τον φορέα και τη χρονιά έκδοσης των μελετών.

Τα Πνευματικά Δικαιώματα των τεκμηρίων των συλλογών αυτών, ανήκουν στην ICAP Group και ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρίσεων Α.Ε.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The sub-community organises sectoral studies of the Greek economy published by private sector firms. The studies include sectoral information such as: main economic indicators, financial accounting data, SWOT analysis, comparison of the largest companies within the sector etc.

Copyright of these materials belongs to ICAP HELLAS S.A. και STOCHASIS Management Consultancy S.A.

Browse