Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/393
Συγγραφέας: Μοσχίδης, Οδυσσέας
Τίτλος: Συμβολή στη μελέτη κλιμάκων αξιολόγησης με μεθόδους της πολυδιάστατης ανάλυσης δεδομένων: συγκριτική μελέτη της προτίμησης-ικανοποίησης επιλογής σπουδών ανάμεσα σε τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
Αλλοι τίτλοι: Contribution to comparative survey of multidimensional scales with the methods of multivariate analysis
Ημερομηνία Έκδοσης: Δεκ-2003
Τμήμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. (ΕΠ)
Επόπτης Καθηγητής: Πέκος, Γεώργιος
Περίληψη: Σκοπός της διατριβής είναι μια πρόταση ορθότερης και ακριβέστερης στατιστικής ανάλυσης των μεταβλητών που διατυπώνονται σε μορφή κλιμάκων αξιολόγησης με τις μεθόδους της ανάλυσης δεδομένων. Με αυτή προτείνεται νέα κωδικοποίηση των κλιμάκων αξιολόγησης, ώστε με την επεξεργασία τους με την παραγοντική ανάλυση των πολλαπλών αντιστοιχιών, διατηρείται τόσο ο διατεταγμένος, όσο και ο κατηγορικός τους χαρακτήρας. Για τη νέα κωδικοποίηση των κλιμάκων αξιολόγησης και την αναγωγή μιας κλίμακας σε άλλη με λιγότερες διαβαθμίσεις δημιουργήθηκε ένα εύχρηστο λογισμικό με το όνομα DIAS. Με το λογισμικό DIAS δίνεται και η δυνατότητα κωδικοποίησης κλιμάκων αξιολόγησης λαμβάνοντας υπ' όψη την υποκειμενικότητα των ατόμων στη συμπλήρωση κλιμάκων αξιολόγησης. Παράλληλα με τον κύριο σκοπό της διατριβής επιτεύχθησαν και άλλες νέες θεωρητικές προσεγγίσεις, μεταξύ των οποίων ιδιαίτερη αξία έχουν η πρόταση εξισορρόπησης κατηγορικών μεταβλητών, η πρόταση αναγωγής της ακρίβειας μιας κλίμακας πολλών διαβαθμίσεων σε κλίμακα με λιγότερες διαβαθμίσεις και η υποκειμενικότητα στις κλίμακες αξιολόγησης.
The aim of this research is to introduce a more correct and more accurate statistical analysis of the variables described by multidimensional scales with multivariate analysis methods. According to this, a new codification of multidimensional scales is suggested, so that after being elaborated with the multivariate correspondence analysis, both their ordinal and their nominal character remain. A new usable software by the name DIAS has been created in order to succeed the new codification and reduction of a scale to another with less graduations. DIAS also allows the possibility of codification of multidimensional scales, taking into account the subjectivity when answering such scales. Apart from the main purpose, new theoretical approaches have been also achieved. Among them, the introduction of balancing nominal variables, the suggestion for the reduction of the accuracy of a scale to a less graduaded one and the subjectivity in scales do particularly worth.
Λέξεις Κλειδιά: Συμβολή
Κλίμακες αξιολόγησης
Μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων
Παραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών
Ταξινόμηση
Συγκριτική μελέτη
Contribution
Multidimensional scaling
Methods of multivariate analysis
Correspondence analysis
Classification
Comparative survey
Πληροφορίες: Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.
Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2003.
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ.256-266).
003/2003
Δικαιώματα: Το ηλεκτρονικό αντίτυπο της διατριβής δεν έχει αποδεσμευτεί.
Εμφανίζεται στις Συλλογές:Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Δ)

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
moschidis.pdf3,94 MBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Τα τεκμήρια στην ΨΗΦΙΔΑ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.