Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/29583
Author: Σακαγιάννης, Γεώργιος
Title: Κοινωνική και πολιτική τοποθέτηση του αποστράτου Έλληνα αξιωματικού από το μεσοπόλεμο έως τη μεταπολίτευση. Συγκριτική ανάλυση με αντίστοιχα κοινωνικά σώματα σε συμμαχικές και βαλκανικές χώρες
Date Issued: 2023
Department: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών (ΒΣΑΣ)
Supervisor: Βλασίδης, Βλάσιος
Abstract: Ο ελληνικός εικοστός αιώνας αποτέλεσε πολεμικό και βετερανικό αιώνα. Αποτέλεσε αιώνα που εξέφρασε εθνικές στρατηγικές και εκφάνσεις αντίστοιχων ολοκληρώσεων, αλλά και εθνικούς διχασμούς, διωγμούς και καταρρεύσεις. Στον μακρό αυτό ελληνικό πολεμικό αιώνα, που προλογίστηκε από την ήττα του 1897, συνυπήρξαν ακήρυχτοι πόλεμοι, όπως με το Μακεδονικό Αγώνα, το Ποντιακό Αντάρτικο, τη Βόρεια Ήπειρο, την Κύπρο, μακρές πολεμικές περίοδοι, με προεξάρχουσες τις μακρές δεκαετίες 1912-1922 και 1940-1949, ενώ η διαιώνιση μεταπολεμικών διχασμών, βετερανικών και προσφυγικών διεκδικήσεων και εκτάκτων μέτρων, ουσιαστικά διαιώνισε την εμπόλεμη κατάσταση σε ένα κλίμα φαινομενικά ανόρθωσης, ανοικοδόμησης, φαινομενικού εκδημοκρατισμού και νέων διεθνών συμμαχιών βαθιά μέσα στην ειρηνική περίοδο, ως την τελευταία ελληνική μεταπολίτευση. Ο κλειστός κύκλος των επαγγελματιών στρατιωτικών αποτέλεσε μόνο έναν στενότερο κύκλο του βετερανικού κινήματος. Προτείνονται ομόκεντροι ή ετερόκεντροι βετερανικοί κύκλοι, χωρίς τη βοήθεια των οποίων η κατανόηση της εκάστοτε μεταπολεμικής, βετερανικής ή προσφυγικής, συμπολιτευόμενης ή καθεστωτικής Ελλάδας, δεν μπορεί να επιτευχθεί. Οι βετερανικοί κύκλοι αποτέλεσαν επανειλημμένα αντικείμενο έρευνας από μελετητές, χωρίς να ορίζεται πολλές φορές η μίξη του πρώτου με τους επόμενους κύκλους και ενίοτε χωρίς διάκριση των «εκ μονίμων», «εξ εφέδρων», «εξ εθελοντών», «κατ’ απονομήν», «επ’ανδραγαθία», αντιστασιακών ενόπλων, αόπλων ή πολεμοπαθών αναπήρων, αιχμαλώτων, προσφύγων ή λοιπών θυμάτων πολέμου. Περαιτέρω, σε επέκταση της διδακτορικής διατριβής του γράφοντος στην πολιτική και στρατιωτική ιστορία, που ψηλάφησε και συγκέντρωσε ερευνητικά τα κατωτέρω, η παρούσα προτείνει θεωρητικό και πρακτικό εργαλείο διαχείρισης των βετερανικών κύκλων, των συμβολισμών και της πολιτικής και κοινωνικής τους βαρύτητας. Μερικές εκατοντάδες συλλογικοτήτων, υπό τη μορφή πολεμικών ή μεταπολεμικών «συνδέσμων», «συλλόγων», «ομοσπονδιών», «ενώσεων», «σωματείων», διαχειρίζονται το μεταπολεμικό κοινό στην ελληνική σύλληψη της κατά Antoine Prost εκδοχής, σύμφωνα με την οποία ο αποστρατευόμενος πολεμιστής, χωρίς την ένωσή του με ομοίους του, δεν είναι τίποτα.
The Greek twentieth century was a war and veteran century. It was a century that expressed national strategies and expressions of counterparts completions, but also national divisions, persecutions and collapses. In the long run, this Greek war century, prefaced by the defeat of 1897, coexisted undeclared wars, as with the Macedonian Struggle, the Pontic Guerrilla, the North Epirus, the Cyprus Struggle, long periods of war, with long decades prominent 1912-1922 and 1940-1949, while the perpetuation of post-war divisions, veteran and refugee claims and emergency measures, effectively perpetuated the war situation in a climate of apparent recovery, reconstruction, apparent democratization and new international alliances deep into the peace period, until modern Greek democracy of 1974. The closed circle of military professionals constituted only one inner circle of the veteran movement. Concentric or heterocentric veteran circles are recommended, without the help of which the understanding of each of post-war, veteran or refugee, allied or regime Greece, cannot be achieved. Veteran circles were repeatedly the subject research by scholars, without often defining the mixture of the former with the subsequent cycles and sometimes without distinguishing between "permanent", "reserved", "ex volunteers', 'by award', 'by virtue', of resistance fighters, armed, unarmed or war-disabled, prisoners, refugees or other victims of war. Further, in extension of the writer's PhD in politics and military history, which researched and gathered the following, the present proposes a theoretical and practical tool for managing veteran circles, of symbolism and their political and social weight. A few hundred collectives, in the form of war or post-war "associations", "associations", of "federations", "associations", "associations", manage the post-war public in Greek conception of the Antoine Prost version, according to which o retired warrior, without his union, he is nothing.
Keywords: Βετεράνος
Βετερανικό κοινό
Στρατός
Ομάδα πίεσης
Στρατιωτική ιστορία
Information: Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2023.
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Appears in Collections:Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών (Δ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SakagiannisGeorgiosPhD2023.pdf6.02 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons