Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/29327
Author: Σιαμάτρα, Χριστίνα
Title: Storytelling στο νηπιαγωγείο με την αξιοποίηση των ρομπότ κοινωνικής αρωγής NAO και Daisy με θέμα τα συναισθήματα, μέσα από την ταινία "Inside out" της Pixar
Date Issued: 2023
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης
Supervisor: Φαχαντίδης, Νικόλαος
Abstract: Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Storytelling στο νηπιαγωγείο με την αξιοποίηση των ρομπότ κοινωνικής αρωγής ΝΑΟ και Daisy με θέμα τα συναισθήματα μέσα από την ταινία “Inside out” της Pixar» πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος «Επιστήμες της Αγωγής : Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε) στην εκπαίδευση και τη Δια βίου μάθηση» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με ειδίκευση στην κατεύθυνση «STEM και Ρομποτική στην Εκπαίδευση» του τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών και με επιβλέποντα τον αναπληρωτή καθηγητή, κ. Νικόλαο Φαχαντίδη. Τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως παρατηρείται έντονο ερευνητικό ενδιαφέρον για τη χρήση των ρομπότ κοινωνικής αρωγής (ΡΚΑ) στην εκπαιδευτική διαδικασία και για το κατά πόσο ευεργετική είναι η χρήση τους στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. Τα ΡΚΑ ως βοηθοί στην εκπαίδευση αποτελούν μια αναδυόμενη τάση της εποχής, παρέχοντας πολύτιμα οφέλη όσον αφορά την προσαρμοστικότητα, την εξατομίκευση και τα μαθησιακά αποτελέσματα για τους μαθητές (Mubin et al, 2013). Πιο συγκεκριμένα, η χρήση ρομπότ στην προσχολική ηλικία μπορεί να είναι ελκυστική, να δίνει κίνητρο και να ενθαρρύνει τη φαντασία και τη δημιουργικότητα (Chen & Wang, 2011). Σε άρθρο των Woo, LeTendre, Pham-Shouse και Xiong (2021) βασισμένο σε 23 μελέτες για την χρήση των ΡΚΑ στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό (Pre K-12), αναφέρεται ότι τα κοινωνικά ρομπότ υιοθετούνται σε σχολεία προσχολικής αγωγής σε όλο τον κόσμο και έχουν τη δυνατότητα να ξεκινήσουν εκτεταμένες αλλαγές στην εκπαίδευση, ωστόσο δεν φαίνεται τα ρομπότ να είναι πιο αποτελεσματικά από τον άνθρωπο εκπαιδευτικό. Η παρούσα έρευνα αυτό καλείται να μελετήσει, την προστιθέμενη αξία της χρήσης των ρομπότ κοινωνικής αρωγής στην εκπαίδευση. Στην παρούσα εργασία η αξιοποίηση των (ΡΚΑ) γίνεται μέσω της αφήγησης (storytelling), η οποία κατέχει πολύ σημαντικό ρόλο στο νηπιαγωγείο, καθώς αποτελεί έναν πολύ ευχάριστο τρόπο μάθησης για τα νήπια και ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για τον εκπαιδευτικό. Η αφήγηση στην εκπαιδευτική διαδικασία συγκαταλέγεται σε ένα από τα πιο επιδραστικά και αποτελεσματικά εργαλεία μάθησης σε όλες τις βαθμίδες και υπολογίζεται ως το πρώτο ανεπίσημο σχολείο καθώς αποτελεί την πρώτη μορφή διδασκαλίας και μια πρώιμη μορφή λογοτεχνίας (Pedersen, 1995). Μετά από σχετική βιβλιογραφική αναζήτηση στη βάση δεδομένων Google Scholar, διαπιστώθηκε πως στην Ελλάδα και όσον αφορά την αφήγηση, υπάρχει η έρευνα των Velentza, Fachantidis, & Pliasa (2021), οι οποίοι πραγματοποίησαν μελέτη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με το ρομπότ ΝΑΟ. Η συγκεκριμένη έρευνα περιελάμβανε παρέμβαση με τρία διαφορετικά στυλ αφήγησης του ΝΑΟ, με στόχο να διαπιστωθεί ποιό έχει την καλύτερη αποδοχή. Στην προσχολική αγωγή δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο και αυτή η έρευνα καλείται να καλύψει αυτό το κενό. Τα ρομπότ που χρησιμοποιήθηκαν είναι το ρομπότ ΝΑΟ και το ρομπότ Daisy. To NAO είναι ένα ανθρωποειδές ρομπότ, ενώ το ρομπότ Daisy είναι ένα ρομπότ σε σχήμα λουλουδιού με χαρακτηριστικά προσώπου, ομιλίας και εκφράσεων. Τα δύο αυτά ρομπότ είναι ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και χρησιμοποιούνται στα μαθήματα της Ακαδημίας Ρομποτικής, αλλά και για τις έρευνες των φοιτητών στα πλαίσια των εργασιών τους. Επιπλέον, στόχος της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει αν υπάρχει διαφορά από τη χρήση ανθρωποειδούς ρομπότ ή μη στην κατανόηση της αφήγησης και να αναδυθούν πιθανά κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά στην επαφή των μαθητών με τα συγκεκριμένα ρομπότ. Το θέμα της αφήγησης είναι η γνωριμία των παιδιών με τα συναισθήματα μέσα από μία ιστορία, η οποία είναι βασισμένη στην ταινία της Pixar “Inside out”, σε ελληνική μετάφραση «Τα μυαλά που κουβαλάς».
Keywords: Ψηφιακή αφήγηση
Ρομπότ κοινωνικής αρωγής
Ρομπότ ΝΑΟ
Ρομπότ Daisy
Συναισθηματική νοημοσύνη
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2023.
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Appears in Collections:ΠΜΣ Επιστήμες της Αγωγής: Εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση και τη Δια Βίου Μάθηση (Πρώην Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης) (Μ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SiamatraChristinaMsc2023.pdf2.5 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons