Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/28567
Author: Λαζαρίδου, Μαρία
Title: Το σχολικό τραγούδι με χορωδιογραφία ως μέσο εμψύχωσης σε παιδιά Γ΄ τάξης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα: μια πιλοτική έρευνα
Alternative Titles: The school song with choralography/choireography as a means of animation to students of the third grade of primary education in Greece: a pilot study
Date Issued: 2023
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Μουσική και Κοινωνία
Supervisor: Μελιγκοπούλου, Μαρία Έμμα
Abstract: Ο όρος χορωδιογραφία προέρχεται από τη σύντμηση των λέξεων χορωδία και χορογραφία και δηλώνει τις κινήσεις του σώματος που συνδυάζονται με το ομαδικό-χορωδιακό τραγούδι. Η χορωδιογραφία εφαρμόζεται στην παραδοσιακή μουσική πολλών λαών με κύριο στόχο να οπτικοποιεί τον στίχο, τον μελωδικό-αρμονικό ιστό και να δίνει εμφατικότητα στη γενικότερη αισθητική ενός τραγουδιού. Σύγχρονες έρευνες αναδεικνύουν τη σημασία του τραγουδιού με παράλληλη σωματική κίνηση, στην εκπαιδευτική διαδικασία, ιδίως κατά την προσχολική και την πρώιμη σχολική ηλικία, καθώς η μουσική πληροφορία σωματοποιείται αποφέροντας αμεσότερα το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο συνδυασμός τραγουδιού και σωματικής κίνησης μπορεί να συμβάλει, πέραν της εκμάθησης του διδασκόμενου τραγουδιού, και στην ανάπτυξη της κοινωνικοποίησης, τη φυσιολογική ανάπτυξη και την εμψύχωση των μικρών παιδιών. Ωστόσο, η ερευνητική δράση στο αντικείμενο της επίδρασης των σωματικών κινήσεων, απλών ή πιο συστηματικών (στοιχεία χορωδιογραφίας), κατά τη διδακτική διαδικασία του μαθήματος της μουσικής σε παιδιά μεγαλύτερων τάξεων του Δημοτικού (8-10 ετών), είναι σχετικά περιορισμένη και η διαπίστωση αυτή, αποτέλεσε ένα από τα κύρια εναύσματα εκπόνησης της παρούσας ερευνητικής εργασίας· τα επιμέρους στοιχεία που εξετάζει είναι τα εξής: α) πιθανή εμψύχωση μαθητών (8-9 ετών) μέσα από τη διαδικασία εκμάθησης τραγουδιών με στοιχεία χορωδιογραφίας, β) συναισθήματα που εγείρει στους μαθητές η παραπάνω διαδικασία γ) πιθανή επίδραση στην ανάπτυξη άλλων μουσικών δεξιοτήτων, όπως μουσική μνήμη, ρυθμική αγωγή, σωματικός ρυθμικός συντονισμός δ) πιθανές επιδράσεις στη σχέση των μαθητών μεταξύ τους, ανάπτυξη της ομαδικότητας και της ομαδικής υπευθυνότητας. Η πιλοτική έρευνα, στην οποία συμμετείχαν 38 μαθητές και μαθήτριες Γ΄ Δημοτικού (8-9 ετών), έλαβε χώρα σε Δημοτικό Σχολείο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021. Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν: α) εκπαιδευτική παρέμβαση στο πεδίο και β) ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανέδειξαν σημαντικά θετικά στοιχεία: α) παρατηρήθηκαν έντονη εμψύχωση και ευχάριστα συναισθήματα από τη συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα μαθητών, β) ενισχύθηκε ο βαθμός της αυτοσυγκέντρωσης και η απομνημόνευση των διδασκόμενων τραγουδιών ήταν άμεση, γ) σωματοποιήθηκε ο ρυθμός και ο φυσικός παλμός των διδασκόμενων τραγουδιών και δ) ενισχύθηκε το αίσθημα της ομαδικής προσπάθειας κατά τη διαδικασία συντονισμού της ομάδας τόσο στο μελωδικό όσο και κινησιολογικό μέρος των διδασκόμενων τραγουδιών. Η παρούσα έρευνα θα μπορούσε να δώσει έναυσμα για μελλοντικές παρεμφερείς έρευνες που θα διερευνήσουν περαιτέρω τις επιδράσεις της διδασκαλίας τραγουδιών με στοιχεία χορωδιογραφίας σε μαθητές όλων των ηλικιών, σε τυπικά ή/και άτυπα περιβάλλοντα, και θα διαμορφώσουν ενδεχομένως κατάλληλες συνθήκες για τη συμπερίληψη της χορωδιογραφίας στο τυπικό εκπαιδευτικό πλαίσιο του μαθήματος της μουσικής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
The term choralography/choireography derives from the abbreviation of the words chorus/choir and choreography and indicates the body movements combined with group-choral singing. Choralography/choireography is applied to the traditional music of many peoples with the main aim of visualizing the lyrics, the melodic-harmonic tissue and giving emphaticity to the overall aesthetics of a song. Contemporary research highlights the importance of singing with body movements in the educational process, especially during preschool and early school age, as the musical information is embodied, yielding the desired effect more directly. The combination of singing and physical movement can contribute, in addition to the learning of the song being taught to the development of socialization, physiological development and encouragement of young children. However, the research activity about the effect of choralography/choireography during the teaching process of music lessons to children of older primary school grades (8-10 years old) is relatively limited, and this finding was one of the main triggers for the preparation of this research project. The individual elements examined are the following: a) Possible empowerment of students (8-9 years old) through the process of learning songs with choralography/choireography elements b) Feelings aroused in the students by this process c) Possible impact on the development of other musical skills, such as musical memory, rhythmic education, physical rhythmic coordination d) Possible effects on students’ relationship with each other, development of teamwork and group responsibility. Thirty-eight students from a public primary school in Eastern Thessaloniki participated in the survey. The following were used to collect the survey data: a) a research intervention in the field and b) a self-report questionnaire. The educational intervention consisted of 12 weekly sessions of teaching songs with and without chorus, lasting one school hour (45 min). After the educational intervention, the students' views of their experience of participating in the intervention were explored. The pilot study, in which 38 students aged 8-9 years old participated, took place in a primary school in Eastern Thessaloniki, during the first quarter of 2021. The following were used to collect the survey data: a) educational field intervention and b) self-report questionnaire. The results of the survey revealed significant positive data: (a) strong encouragement and pleasant emotions were observed by the vast majority of the surveyed students; (b) the degree of concentration was enhanced, and the memorization of the taught songs was immediate; (c) the rhythm and natural pulse of the taught songs were embodied and (d) the feeling of team effort was enhanced during the group coordination process in both the melodic and kinesiological parts of the taught songs. The present study could provide an impetus for future similar research that would further investigate the effects of teaching songs with choralography/choireography elements to students of all grades in formal and/or informal settings/environments, and possibly formulate appropriate conditions for the inclusion of chorus in the formal educational framework of music lessons in primary and secondary education.
Keywords: Χορωδιογραφία
Σχολικό ομαδικό-χορωδιακό τραγούδι
Κινήσεις του σώματος
Μάθημα μουσικής
Μαθητές Γ΄ Δημοτικού
Εμψύχωση
Συναισθήματα
Μουσικές δεξιότητες
Ομάδα
Choralography/choireography
School group-choral singing
Body movements
Music lesson
3rd grade students
Animation
Emotions
Musical skills
Group
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2023.
Rights: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές
Appears in Collections:ΠΜΣ Μουσική και Κοινωνία (Μ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LazaridouMariaMsc2023.pdf3.51 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons