Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/26926
Author: Παπαχρηστούδης, Δημήτριος
Title: Lattice-based cryptography: protocols and applications
Alternative Titles: Κρυπτογραφία βασισμένη στα δικτυώματα: πρωτόκολλα και εφαρμογές
Date Issued: 2022
Department: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΕΠ)
Supervisor: Στεφανίδης, Γεώργιος
Abstract: Lattice-based cryptography began with the groundbreaking work of M. Ajtai [14] back in the 90’s and has since then proven to be one of the most versatile approaches for constructing provably secure, efficient, and highly parallelizable cryptographic primitives that can withstand attacks even by quantum computers. Moreover, lattice based cryptography offers the unique feature of allowing for worst-case to average-case reductions, which is needed for cryptographic applications because the mere existence of a computationally hard problem instance in the worst case guarantees security in the average case. This not only allows us to harness the hardness of worst-case lattice problems, but it also typically simplifies key selection. While some of the more ubiquitous cryptographic primitives like digital signatures have been extensively explored during the past two decades, far less progress has been made with more advanced primitives which possess additional features, despite their significance in a plethora of real-world privacy-preserving applications like e-cash, e voting, e-auctions, blindly signed contracts (used in cryptocurrencies), wireless sensor networks, and anonymous credentials (used in Microsoft’s U-Prove technology). Motivated by this relative dearth of results, as well as the diverse and exemplary spectrum of application scenarios, this dissertation aims on not only enabling such privacy-friendly applications from lattice assumptions, but also making them both practical, and efficient. We believe that our techniques can be transferred to other application scenarios as well.
Η κρυπτογραφία µε βάση τα δικτυώµατα ξεκίνησε µε τη ρηξικέλευθη εργασία του M. Ajtai [14] κατά τη δεκαετία του ’90 και έκτοτε έχει εδραιωθεί ως µία από τις πλέον πολύπλευρες προσεγγίσεις για την κατασκευή αποδεδειγµένα ασφαλών, αποδοτικών και παραλληλοποιήσιµων κρυπτογραφικών εργαλείων τα οποία µποϱούν να ανθίστανται επιθέσεις ακόµη και από κβαντικούς υπολογιστές. Εκτός τούτου, η κρυπτογραφία µε βάση τα δικτυώµατα παρέχει το µοναδικό χαρακτηριστικό ότι επιτρέπει αναγωγές χείριστης σε µέση πεϱίπτωση, το οποίο απαιτείται για κρυπτογραφικές εφαρµογές καθώς η απλή ύπαϱξη ενός στιγµιοτύπου ενός δύσκολου υπολογιστικά προβλήµατος στη χείριστη πεϱίπτωση εγγυάται την ασφάλεια στη µέση περίπτωση. Το γεγονός αυτό όχι µόνο επιτϱέπει την αξιοποίηση της δυσκολίας προβληµάτων χείριστης πεϱίπτωσης σε δικτυώµατα, αλλά τυπικά απλοποιεί και την επιλογή κλειδιών. Μολονότι κάποια από τα πλέον διαδεδοµένα κρυπτογραφικά εργαλεία όπως οι ψηφιακές υπογραφές έχουν ερευνηθεί εκτενώς τις τελευταίες δύο δεκαετίες, σηµαντικά µικρότερη πϱόοδος έχει γίνει µε τα πιο προηγµένα εργαλεία, τα οποία διαθέτουν επιπλέον χαρακτηριστικά, παρά τη σηµασία τους για πληθώρα πραγµατικών εφαρµογών που εστιάζουν στη διατήρηση της ιδιωτικότητας όπως: το ψηφιακό χϱήµα, οι ψηφιακές εκλογές, οι ψηφιακές δηµοπρασίες, οι τυφλά υπογεγραµµένες συµβάσεις (χρησιµοποιούνται στα κρυπτονοµίσµατα), τα δίκτυα ασύρµατων αισθητήϱων και τα ανώνυµα διαπιστευτήρια (χρησιµοποιούνται στην τεχνολογία U-Prove της Microsoft). Εµφορούµενοι από αυτή τη σχετική έλλειψη αποτελεσµάτων, καθώς και από το πολυποίκιλο και υποδειγµατικό φάσµα των σεναρίων εφαρµογής, η παϱούσα διατριβή στοχεύει όχι απλώς στο να επιτϱέψει τέτοιου είδους φιλικές προς την ιδιωτικότητα εφαρµογές βασισµένες σε προβλήµατα δικτυωµάτων, αλλά και στο να τις καταστήσουµε πρακτικές και αποδοτικές. Πιστεύουµε πως οι τεχνικές µας µπορούν να µεταφερθούν και σε άλλα σενάϱια εφαρµογών.
Keywords: Lattice-based cryptography
Post-Quantum cryptography
Privacy-oriented applications
Blind signatures
Provable security
Proxy signatures
Information: Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2022.
Rights: Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Appears in Collections:Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Δ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PapachristoudisDimitriosPhD2022.pdf1.22 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons