Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25667
Title: Τριτοβάθμια μουσική εκπαίδευση και covid-19. Διερεύνηση των απόψεων φοιτητών και διδασκόντων του Τμετ για την εκπαιδευτική εμπειρία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Έρευνα ερωτηματολογίου.
Other Titles: Higher music education during Covid-19. A questionnaire survey of students’ and professors’ views of the Department of Music Science and Art (University of Macedonia) concerning music learning and teaching during the pandemic.
Authors: Σγατζή, Μαρία-Νεφέλη
Keywords: Covid-19
Τριτοβάθμια μουσική εκπαίδευση
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Πανδημία
Issue Date: 2021
Publisher: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Abstract: Η παρούσα έρευνα εξέτασε τις απόψεις των φοιτητών/τριών και των διδασκόντων του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για το πώς βίωσαν (και βιώνουν ακόμη) τις αναγκαστικές αλλαγές που έγιναν στην εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια της πανδημίας της νόσου covid-19 από την αρχή του εγκλεισμού, τον Μάρτιο του 2020 μέχρι και τον Απρίλιο του 2021. Η έρευνα είναι ποσοτική και ποιοτική. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού και ανοιχτού τύπου. Η διανομή του ερωτηματολογίου έγινε χωριστά σε φοιτητές και διδάσκοντες. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 76 άτομα εκ των οποίων οι 48 ήταν φοιτητές και οι 28 διδάσκοντες του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιλάμβανε δημογραφικά στοιχεία των φοιτητών και των διδασκόντων. Το δεύτερο μέρος αποτελούνταν από ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου οι οποίες ήταν σχετικές, αρχικά με τις δυσκολίες που είχαν να αντιμετωπίσουν φοιτητές και διδάσκοντες σε διάφορους τομείς, τόσο στην αρχή (Μάρτιος 2020) του εγκλεισμού όσο και στο σήμερα (Απρίλιος 2021) και από πού ζήτησαν βοήθεια για να αντιμετωπίσουν τυχόν τεχνικά προβλήματα. Επίσης τις επιπτώσεις που είχε η υποχρεωτική εξ αποστάσεως εκπαίδευση στις σχέσεις και την επικοινωνία μαθητών-καθηγητών καθώς και τις επιδράσεις που είχε η εξ αποστάσεως διδασκαλία σε σχέση με τη δια ζώσης όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας των εργαστηριακών και των θεωρητικών μαθημάτων, στην αξιολόγηση της παρεχόμενης γνώσης των εργαστηριακών και θεωρητικών μαθημάτων και τέλος στην επικοινωνία μεταξύ δασκάλου-μαθητή. Ακόμη, σε τι είδους μουσικές δράσεις συμμετείχαν κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού και κατά πόσο η πανδημία συνέβαλε στην αναζήτηση τρόπων, έτσι ώστε οι ερμηνευτές/καλλιτέχνες να διατηρήσουν την αλληλεπίδραση με το κοινό τους αλλά και να μοιραστούν τη μουσική τους. Επιπλέον, σε τι βαθμό επηρεάστηκε η ψυχολογία τους τον καιρό της πανδημίας. Τέλος, όποιος επιθυμούσε μπορούσε να περιγράψει ένα θετικό και ένα αρνητικό γεγονός που βίωσε κατά την εκπαιδευτική διαδικασία στη διάρκεια του εγκλεισμού. Παρατηρήθηκε ότι η εκπαιδευτική εμπειρία τόσο των φοιτητών/τριών όσο και των διδασκόντων του τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας επηρεάστηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας της νόσου covid-19. Οι δυσκολίες που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν φοιτητές και καθηγητές, μετά τη μεταφορά των μαθημάτων σε διαδικτυακές πλατφόρμες ήταν σχετικές με την ύπαρξη κατάλληλου τεχνικού εξοπλισμού στο σπίτι, με τον χειρισμό και την αξιοποίηση της διαθέσιμης τεχνολογίας, με τις ταχύτητες/κακό σήμα του διαδικτύου και με προβλήματα στην επικοινωνία δασκάλου- μαθητή και σε πολλές περιπτώσεις συνέπιπταν με δυσκολίες που είχαν παρατηρηθεί και σε προηγούμενες σχετικές έρευνες. Αναφορικά με την γενική ψυχολογία των φοιτητών/τριών και των διδασκόντων και το βαθμό που αυτή επηρεάστηκε τον καιρό της πανδημίας παρατηρήθηκε ότι οι φοιτητές/τριες επηρεάστηκαν περισσότερο, καθώς η πλειοψηφία επηρεάστηκε αρνητικά ενώ ένα μέρος πλησίασε και σε επίπεδα κατάθλιψης. Αντίθετα η ψυχολογία των διδασκόντων επηρεάστηκε κυρίως σε μέτριο βαθμό, υπήρξε ωστόσο και ένα σημαντικό ποσοστό που επηρεάστηκε αρνητικά. Ωστόσο η πανδημία είχε και θετικές πτυχές αφού παρακίνησε τους καλλιτέχνες/μουσικούς να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία έτσι ώστε να διατηρήσουν την επαφή με το κοινό τους. Το ίδιο παρατηρήθηκε ότι συνέβη και με τους φοιτητές/τριες και διδάσκοντες του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας οι οποίοι στην πλειοψηφία τους, συμμετείχαν σε διάφορες μουσικές δράσεις κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού.
Description: Πτυχιακή εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2021.
Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της πτυχιακής μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
URI: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25667
Rights: Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτή την εργασία τα απέκτησα, τα επεξεργάσθηκα και τα παρουσιάζω σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της ακαδημαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους νόμους που διέπουν την έρευνα και την πνευματική ιδιοκτησία. Δηλώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως απαιτείται από αυτούς τους κανόνες, αναφέρομαι και παραπέμπω στις πηγές όλων των στοιχείων που χρησιμοποιώ και τα οποία δεν συνιστούν πρωτότυπη δημιουργία μου. Copyright © Σγατζή Μαρία-Νεφέλη. 2021. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved. Η έγκριση αυτής της πτυχιακής εργασίας από το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας δεν υποδηλώνει απαραιτήτως και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα εκ μέρους του Τμήματος.
Appears in Collections:Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (Π)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SgatziMariaNefeliPe2021.pdf2.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.