Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/25495
Author: Σιάμης, Νικόλαος
Title: Βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης της διεθνούς αλυσίδας εφοδιασμού στην βιομηχανία τροφίμων
Alternative Titles: Sustainable global supply chain management practices in the food industry
Date Issued: 2020
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες
Supervisor: Γκοτζαμάνη, Αικατερίνη
Abstract: Αυτή η διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος (ΜΙΒ) Master In International Business του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με επιβλέπουσα καθηγήτρια την κα. Γκοτζαμάνη Κατερίνα. Η διαχείριση της βιώσιμης αλυσίδας εφοδιασμού (SSCM) και οι πρακτικές διαχείρισης αυτής, είναι σχετικά νέοι ερευνητικοί τομείς που εξετάζονται κυρίως στα δυναμικά μεταβαλλόμενα εταιρικά περιβάλλοντα και τις βιομηχανίες. Ένα πολύ δυναμικό περιβάλλον αποτελεί και η βιομηχανία τροφίμων. Οι πελάτες πλέον έχουν μεγάλες απαιτήσεις ως προς την ασφάλεια των τροφίμων και την συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για τρόφιμα που παράγονται με βιώσιμες πρακτικές. Οι εταιρείες που πληρούν αυτές τις απαιτήσεις στοχεύουν σε ένα πελατολόγιο με μεγάλη επίγνωση των τριών διαστάσεων της βιωσιμότητας, δηλαδή των οικονομικών, περιβαλλοντικών-οικολογικών και κοινωνικών συνθηκών που ακολουθούν οι επιχειρήσεις κατά την παραγωγή και διακίνηση των τροφίμων. (Philip Beske, Anna Land and Stefan Seuring, 2014) Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρέχει μια συστηματική ανασκόπηση της εξέλιξης των βιώσιμων πρακτικών διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας (SSCM) τα τελευταία 25 χρόνια, με στόχο τον εντοπισμό τάσεων, πιθανής συναίνεσης σε μελέτες και ερευνητικά πεδία και κενά, τα οποία μπορούν να συμβάλουν στην καθοδήγηση της μελλοντικής έρευνας και στη βελτίωση της διαχείρισης των βιώσιμων πρωτοβουλιών αλυσίδας εφοδιασμού. Επιπλέον, θα εκμεταλλευτούμε αυτήν την ευκαιρία για να μοιραστούμε τις δικές μας προοπτικές σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του πεδίου και όπου πιστεύουμε ότι η έρευνα πρέπει να κατευθύνεται. Επίσης σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνηθούν και να παρουσιαστούν κάποιες από τις σημαντικότερες νέες βιώσιμες πρακτικές διαχείρισης των αλυσίδων εφοδιασμού που εφαρμόζουν οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι πρακτικές SSCM (Sustainable Supply Chain Management) που χρησιμοποιούν οι εταιρείες κατορθώνουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ως προς την διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Εξίσου σημαντικό ήταν να αναλυθούν και να αποδοθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τους οργανισμούς/επιχειρήσεις στην επίτευξη της βιώσιμης διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων. Οι κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί και οικονομικοί παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να προστίθενται σε όλες τις συνηθισμένες λειτουργίες του συνόλου των κριτηρίων απόδοσης. Επίσης αναλύθηκαν παράγοντες και περιβαλλοντικές επιδόσεις βιωσιμότητας στην ελληνική αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Για μια επιτυχημένη βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων η στρατηγική που ακολουθείται πρέπει να εξαρτάται από την στρατηγική προσέγγισης των διαχειριστών, των εργαζομένων και των περιβαλλοντικών συνθηκών. Παράλληλα οι παράγοντες – κίνητρα που αναλύονται στην διπλωματική, μας δείχνουν την ώθηση που δίνουν στους οργανισμούς προς υιοθέτηση βιώσιμων λύσεων και συνθηκών στη εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων. Οι στόχοι αυτής της εργασίας είναι να παράξουν πρακτικές στις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων με βάση την βιβλιογραφική επισκόπηση και την έρευνα ανάμεσα σε πολλές μελέτες και άρθρα και να δημιουργήσουν ιδέες για μελλοντική έρευνα και προβληματισμό, ως προς την βιωσιμότητα των αλυσίδων εφοδιασμού σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται διεθνώς αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Επικεντρωνόμαστε κυρίως σε εκείνες τις πρακτικές που σχετίζονται με την αντίληψή μας στην βιώσιμη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας και σε πρακτικές που π.χ. ενισχύουν τις σχέσεις μεταξύ των εταίρων, τη ροή αγαθών και πληροφοριών. Στην συνέχεια βασική ανάλυση αποτελούν, κάποιες βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας που μας προσφέρουν μία άποψη του οδηγού που ακολουθούν μεγάλες εταιρείες για πιο αποτελεσματικές βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες. Αναλύονται συγκεκριμένοι παράγοντες που επηρεάζουν τις αλυσίδες εφοδιασμού τροφίμων. Στην διπλωματική δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και στις πρακτικές που σχετίζονται με την κατανόηση της βιώσιμης διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και επικεντρώνονται στις σχέσεις μεταξύ των εταίρων, καθώς και στην συνεργασία σε διάφορα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων όπως η καλλιέργεια, η μεταποίηση, η διανομή και η λιανική πώληση. Στην ανάλυση των πρακτικών παρατηρείται ότι σε κάθε στάδιο επιλέγονται διαφορετικά προγράμματα συνεργασίας για την εφαρμογή των πρακτικών βιωσιμότητας. Πρέπει να αναφερθεί ότι, παρά την εκτενή έρευνα γύρω από μεγάλο αριθμό άρθρων σύγχρονων αλλά και παλαιότερων, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν επιστημονικές μελέτες ή ελάχιστες που να καλύπτουν το θέμα της διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας τροφίμων σε όλες τις διαστάσεις τις βιωσιμότητας. Παρόλα αυτά το θέμα της διαχείρισης εφοδιαστικών αλυσίδων εφοδιασμού και η βιωσιμότητα αυτών έχει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια και φαίνεται από την πληθώρα των άρθρων που υπάρχουν σε βιβλιοθήκες, επιστημονικά περιοδικά και επιστημονικούς ιστότοπους. Τα ευρήματα δείχνουν ότι για την εφαρμογή πρακτικών βιωσιμότητας εφοδιαστικών αλυσίδων τροφίμων κάθε στάδιο της αλυσίδας επιλέγει διαφορετικό σχήμα συνεργασίας με τους παραγωγούς ή κτηνοτρόφους, καθώς αυτοί είναι οι βασικοί παράγοντες που είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προιόντων. Ο τύπος της συνεργατικής σχέσης είναι συναλλακτικός για περιβαλλοντικές και κοινωνικές πρακτικές ειδικά για την επίλυση βραχυπρόθεσμων θεμάτων. Τέλος, αναλύονται τομείς απόδοσης περιβαλλοντικής και κοινωνικής βιωσιμότητας, ανάντη και κατάντη, ως αποτέλεσμα συνεργατικών πρακτικών που εφαρμόζονται σε διάφορα στάδια της FSC (Food Sypply Chain), δείχνοντας τους διαφορετικούς βιώσιμους στόχους που επιδιώκονται κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Keywords: Εφοδιαστική αλυσίδα
Βιώσιμες πρακτικές
Βιομηχανία τροφίμων
Βιωσιμότητα
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2020.
Rights: Attribution-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Appears in Collections:ΠΜΣ Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (Μ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SiamisNikolaosMsc2020.pdf1.26 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons