Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/24003
Author: Συμεωνίδου, Σοφία
Title: Η συμβολή του σκύλου – οδηγού στην αυτόνομη διαβίωση των ατόμων με οπτική αναπηρία.
Date Issued: 2020
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση
Supervisor: Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος
Abstract: Οι σκύλοι - οδηγοί είναι σκύλοι οι οποίοι επιλέχθηκαν κι εκπαιδεύτηκαν άρτια προκειμένου να εξυπηρετήσουν ένα και μοναδικό σκοπό: να καθοδηγούν με ασφάλεια άτομα με ολική ή μερική οπτική αναπηρία. Η εκπαίδευσή τους είναι μόνο θετική και διαρκεί ενάμιση περίπου χρόνο. Κατά τακτά χρονικά διαστήματα ο σκύλος αξιολογείται προκειμένου να διασφαλιστεί η καταλληλότητά του πριν γίνει η παράδοσή του. Αξιολόγηση γίνεται και στο άτομο που τον έχει αιτηθεί ενώ αφού δοθεί το «πράσινο φως», ακολουθεί κι ένα χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου σκύλος και μελλοντικός χειριστής συνεκπαιδεύονται προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή συνεργασία τους. Στην Ελλάδα υπάρχουν δύο Σχολές σκύλων - οδηγών, η «Σχολή σκύλων - οδηγών τυφλών - Λάρα» και η «Σκύλοι - οδηγοί Ελλάδος», που ξεκίνησαν μαζί συμπτωματικά την πορεία τους το 2008. Μέχρι τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας στην Ελλάδα δραστηριοποιούνταν 12 σκύλοι - οδηγοί με τους χειριστές τους, έξι από τους οποίους βρίσκονταν στη Θεσσαλονίκη. Στη συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν οι πέντε καθώς ο τελευταίος χειριστής ήταν ακόμα στη διαδικασία «ταιριάσματος» με το σκύλο του. Η έρευνα θεωρείται μεικτή, ενώ το μεθοδολογικό εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή της ήταν μια ημιδομημένη συνέντευξη που σχεδιάστηκε με σκοπό να προκαλέσει μια εποικοδομητική συζήτηση με τον ερωτώμενο η οποία κάλυπτε θεματικούς τομείς που αφορούσαν ανάμεσα στ’ άλλα την αυτόνομη διαβίωση, την κινητικότητα και τον προσανατολισμό, καθώς και την ένταξη ενός χειριστή και του σκύλου οδηγού του μέσα στους κόλπους της κοινωνίας. Το παραπάνω ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε συνδυαστικά με ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τη μέτρηση ικανοποίησης των χειριστών αναφορικά με τους σκύλους - οδηγούς τους, προκειμένου να γίνει μία διασταύρωση στοιχείων και δεδομένων. Η μέθοδος που κρίθηκε κατάλληλη για την ανάλυση των δεδομένων στηρίχτηκε στην ανάλυση περιεχομένου αλλά και στο στατικό πακέτο SPSS 25. Απώτερος στόχος της εργασίας ήταν να μελετηθεί αν ένας σκύλος οδηγός συμβάλλει την αυτόνομη διαβίωση ενός ατόμου με οπτική αναπηρία κι αν ναι, πώς τελικά το κατορθώνει αυτό. 5 Κάποια από τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν μετά τη διεξαγωγή της συγκεκριμένης έρευνας είναι αρχικά ότι μετά την απόκτηση ενός σκύλου - οδηγού βελτιώθηκε ακόμα περισσότερο η ικανότητα των χειριστών αναφορικά με τον προσανατολισμό και την κινητικότητα. Τα άτομα απέκτησαν περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους ενώ ενισχύθηκε το αίσθημα συντροφικότητας μια κι ο σκύλος ταυτόχρονα προσφέρει και τα οφέλη ενός κατοικίδιου. Αναφορικά με την κοινωνικότητα, σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν οι συμμετέχοντες, η παρουσία του σκύλου - οδηγού τους στο πλάι τους έχει κυρίως θετικό πρόσημο μια και οι άνθρωποι που τους συναντάνε στο δρόμο είναι άκρως φιλικοί. Είναι ελάχιστοι εκείνοι που απομακρύνονται στη θέα τους. Παρόλο το ενδιαφέρον και το θαυμασμό που δείχνουν ωστόσο οι περισσότεροι Έλληνες εξακολουθούν να μην είναι ιδιαίτερα ενημερωμένοι σχετικά με το θεσμό του σκύλου - οδηγού. Αναφορικά με τα ευρήματα του ερωτηματολογίου, οι χειριστές βαθμολογούν ιδιαίτερα υψηλά τους σκύλους - οδηγούς τους φανερώνοντας πόσο πολύ ικανοποιημένοι είναι από την απόδοσή τους. Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει εύλογα στο συμπέρασμα ότι οι σκύλοι - οδηγοί ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις και ανάγκες των χειριστών τους χάρη στην άρτια εκπαίδευση τους. Έρευνες στο μέλλον μπορεί να διεξαχθούν αναφορικά με το αν η τεχνολογία θα μπορέσει να βελτιώσει περισσότερο τις υπηρεσίες ενός σκύλου- οδηγού. Τέλος, αντικείμενο μελλοντικής έρευνας θα μπορούσε να γίνει και η διερεύνηση των απόψεων τόσο του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος όσο και του ευρύτερου κοινωνικού των χειριστών σκύλων - οδηγών σχετικά με το πώς βλέπουν οι ίδιοι από τη δική τους πλευρά το θεσμό και την αποδοχή που αυτός μπορεί να έχει στο σύνολο.
Keywords: Σκύλοι- οδηγοί
Αυτόνομη διαβίωση
Κινητικότητα
Προσανατολισμός
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη,2020.
Rights: Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Διεθνές
Appears in Collections:ΠΜΣ Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση και Αποκατάσταση (Μ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SymeonidouSofiaMsc2020.pdf1.36 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons