Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/233
Author: Μασούρα, Ελευθερία Ι.
Title: Διαχρονική εξέλιξη (1974-2004) πολιτικών των εργασιακών σχέσεων και της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα με μεθόδους της ανάλυσης δεδομένων
Alternative Titles: Diachronic development (1974-2004) of labour relations' policies and social security's policies in Greece with methods of data analysis
Date Issued: Nov-2005
Department: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. (ΕΠ)
Supervisor: Παπαδημητρίου, Γιάννης
Abstract: Η παρούσα διατριβή στοχεύει στη μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης αρχικά πολιτικών των εργασιακών σχέσεων και στη συνέχεια πολιτικών της κοινωνικής ασφάλισης κατά την περίοδο 1974-2004. Για το σκοπό αυτό επιλέγονται από 21 αντιπροσωπευτικές μεταβλητές για τις αντίστοιχες πολιτικές. Στη συνέχεια, η νομοθεσία γίνεται η πηγή άντλησης των πληροφοριών ως ένδειξη αποκρυστάλλωσης πολιτικών αποφάσεων. Έτσι, δημιουργείται ο αρχικός πίνακας δεδομένων ο οποίος αποτυπώνει αριθμητικά τις παρατηρούμενες αλλαγές για κάθε νομοθετικό μέτρο, που αφορά στην καθεμία από τις υπό μελέτη μεταβλητές. Με τις στατιστικές μεθόδους της ανάλυσης δεδομένων - οι οποίες αναδεικνύονται ως οι πλέον κατάλληλες για την επεξεργασία ενός πολυμεταβλητού πίνακα ποιοτικών μεταβλητών μεγάλων διαστάσεων χωρίς καμιά εκ των προτέρων υπόθεση - αναλύεται ο πίνακας 0-1 όπου οι μεταβλητές μετατρέπονται σε ιδιότητες. Συγκεκριμένα, η ταξινόμηση κατά αύξουσα ιεραρχία (CAH) με εικονογραφικό αποτέλεσμα το δενδρόγραμμα, οδηγεί σε ομάδες ετών και ιδιοτήτων τους οι οποίες αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για τις εξεταζόμενες πολιτικές. Η δεύτερη μέθοδος, η παραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών (AFC) μέσα από τον 1ο παραγοντικό άξονα αντιπαραθέτει στο χώρο των δύο διαστάσεων τις ακραίες ομάδες ετών και ιδιοτήτων τους. Ο 2ος παραγοντικός άξονας αντιπαραθέτει τη μεσαία από τις ακραίες ομάδες ενώ το 1ο παραγοντικό επίπεδο περιγράφει την πορεία των φαινομένων στο χρόνο. Συνοπτικά, η εφαρμογή των μεθόδων και στις δύο περιπτώσεις πολιτικών αναλύει το διαχωρισμό της συνολικής περιόδου σε πριν-90 και μετά-90 εποχή με ανάδειξη και άλλων υποπεριόδων. Το παραδοσιακό τοπίο κατοχυρωμένων εργασιακών δικαιωμάτων διαδέχεται η μετάβαση σε μια νέα νοοτροπία αλλαγής σκηνικού και επαναπροσδιορισμού εννοιών προσαρμοσμένων στις νέες οικονομικο-πολιτικές συνθήκες του ευρωπαϊκού "γίγνεσθαι".
The present thesis aims at the study of the development of labour relations' policies as well as the social security's policies during the period 1974-2004. To this end, 21 variables reflecting these policies are chosen respectively. In addition, labour legislation and legislation on social security constitute the source of information needed as they reveal political decisions. The construction of the initial table which depicts the changes for each variable throughout the period examined. Then, with the multivariable statistical methods of data analysis - which are proved to be the most appropriate methods in the analysis of a qualitative variable table, deprived of an "a priori" hypothesis, the table 0-1 is analysed. Specifically, the cluster analysis (CAH : Classification Ascendante Hierarchique) leads through the dendrogramme to those groups of years and their attributes of special meaning each. Moreover, the correspondence analysis (AFC : Analyse factoriel des Correspondances) through the first factorial axis results in depicting the juxtaposition of the extreme groups of years and their characteristics. The 2nd factorial axis describes the juxtaposition of the middle groups with the extreme ones. Finally, the 1st factorial plane shows the course of the phenomena during the period 1974-2004. Briefly, both the analysis show the separation of the whole period examined into the pre-90 and after-90 period with more subcategories of special interest each. The traditional scene of established labour rights in the pre-90 period is replaced by a new mentality in the after-90 era where the labour world terms are re-defined according to the new economic and political conditions dominated the European Union.
Keywords: Διαχρονική (1974-2004) εξέλιξη - Ελλάδα
Μεταβλητές πολιτικών εργασιακών σχέσεων
Μεταβλητές πολιτικών κοινωνικής ασφάλισης
Νομοθεσία κοινωνικής ασφάλισης
Ταξινόμηση κατά αύξουσα ιεραρχία (CAH) - δενδρόγραμμα
Παραγοντική ανάλυση αντιστοιχιών (AFC) - 1ος, 2ος παραγοντικοί άξονες - 1ο παραγοντικό επίπεδο
Εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Diachronic development (1974-2004) - Greece
Labour relations' policies variables
Social security's policies variables
Labour relation's legislation
Social security's legislation
Cluster analysis (CAH : Classification Ascendante Hierarchique) - Dendrogramme
Correspondance analysis (AFC : Analyse Factoriel des Correspondances) - 1st-2nd axis-1st plane
Developments in the European Union
Νομοθεσία εργασιακών σχέσεων
Ελλάδα
Information: Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ.492-504).
Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2005.
Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.
017/2005
Appears in Collections:Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Δ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
masouralicense.pdfΔήλωση αποδέσμευσης (Ελεγχόμενη πρόσβαση)45.02 kBAdobe PDFView/Open
Masoura.pdf9.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.