Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23214
Author: Μαλαμούδης, Δημήτριος
Title: Από το συγκεντρωτικό χαρακτήρα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος στη σχολική αυτονομία : απόψεις και θέσεις Διευθυντών/-ντριών Δημοτικών Σχολείων της Δυτικής Θεσσαλονίκης
Date Issued: 2019
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης
Supervisor: Καραβάκου, Βασιλική
Abstract: Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η διερεύνηση των απόψεων Διευθυντών και Διευθυντριών Δημοτικών Σχολείων της Δυτικής Θεσσαλονίκης στο θέμα της Σχολικής Αυτονομίας. Αποπειράθηκε να εντοπίσει στρεβλώσεις και εμπόδια που προκαλεί στο έργο τους το συγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης της εκπαίδευσης, όπως τα έχουν βιώσει κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Αναζήτησε τις απόψεις τους σχετικά με την αποκεντρωτική πορεία της εκπαίδευσης την τελευταία τριακονταπενταετία, τη στάση των διεθνών οργανισμών ως προς την ανάγκη υιοθέτησης του αυτόνομου μοντέλου διοίκησης της Εκπαίδευσης, τα πεδία εφαρμογής της σχολικής αυτονομίας, τα όργανα λήψης αποφάσεων, τις επιπτώσεις της σχολικής αυτονομίας σε παιδαγωγικό, οργανωτικό και οικονομικό επίπεδο, τα δυνητικά οφέλη και τους πιθανούς κινδύνους καθώς και τις προτάσεις τους για έναν οδικό χάρτη προς τη σχολική αυτονομία. Τέλος έγινε προσπάθεια σκιαγράφησης του προφίλ του/της Διευθυντή/-ντριας του αυτόνομου σχολείου και καθορισμού του νέου του/της ρόλου στο καθεστώς της σχολικής αυτονομίας. Η μέθοδος που προκρίθηκε ως καταλληλότερη για τη συγκεκριμένη έρευνα ήταν η ποιοτική μέθοδος, με μη δομημένες συνεντεύξεις 13 διευθυντών/-ντριών Δημοτικών Σχολείων. Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με τη μέθοδο της Θεματικής Ανάλυσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναδεικνύουν την πεποίθηση ότι το ελληνικό εκ-παιδευτικό σύστημα είναι συγκεντρωτικό με κύρια χαρακτηριστικά την γραφειοκρατία, την ιεραρχική δομή, τον αποκλεισμό από τη λήψη αποφάσεων και την υποχρηματοδότηση. Οι συμμετέχοντες/-ουσες στην έρευνα εκδήλωσαν την επιθυμία τους για την μετάβαση σε ένα πιο αποκεντρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα, στο οποίο θα υπάρχει κεντρικός έλεγχος, μεγαλύτερη ελευθερία στη διαμόρφωση αναλυτικών προγραμμάτων και ενίσχυση της συμμετοχής των σχολείων στην οικονομική διαχείριση. Αντιδρούν στη συμμετοχή των γονέων στη διοίκηση των σχολείων, στην επιλογή σχολείου από τους γονείς, στην με οποιονδήποτε τρόπο εμπλοκή των Δήμων, αλλά δεν διαφωνούν με την οικονομική συνεισφορά γονέων, τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικής κοινωνίας. Στηλιτεύουν τον ανταγωνισμό και την κατηγοριοποίηση σχολείων, απεύχονται κάθε εμπορευματοποίηση και είσοδο ιδιωτών στην Εκπαίδευση, ανησυχούν για τον κίνδυνο έντασης των κοινωνικών ανισοτήτων, αναλογιζόμενοι και το κοινωνικό συγκείμενο της εποχής, με την έξαρση μισαλλόδοξων απόψεων και της ξενοφοβικής και ρατσιστικής ρητορικής. Εξαιτίας αυτών των φαινομένων προβληματίζονται τόσο για τον χρόνο και τη διάρκεια της περιόδου μετάβασης, όσο και για τους φορείς που θα κληθούν να συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή, είτε πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, είτε για θεσμικά όργανα. Τέλος, θεωρούν πως παρά το γεγονός ότι ο ηγέτης του αυτόνομου σχολείου θα επιφορτιστεί με νέα καθήκοντα, ο ρόλος και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει δεν διαφέρουν πολύ από αυτά του/της διευθυντή/-ντριας του σημερινού σχολείου. Οι περισσότεροι/-ες θα διεκδικούσαν εκ νέου θέση ευθύνης στο αυτόνομο σχολείο, αν και θα επιθυμούσαν να τηρηθούν κάποιες προϋποθέσεις. Συμπερασματικά, οι ερωτώμενοι/-ες εστιάζουν στα θετικά αποτελέσματα της αυτονομίας, κυρίως στα παιδαγωγικά ζητήματα, συμφωνούν με κάποια μορφή λογοδοσίας που δε θα λαμβάνει υπόψη μόνο τα μαθησιακά αποτελέσματα, δυσκολεύονται να συνειδητοποιήσουν την πορεία που μπορεί να λάβει και θεωρούν ότι μπορούν να ελαχιστοποιήσουν με το έργο τους την πιθανότητα αρνητικών επιπτώσεων.
In this paper we investigated the Principals’ views of Primary Schools in Western Thessaloniki on the issue of School Autonomy. It attempted to identify distortions and obstacles to the centralized system of education administration as they have experienced during their term of office. The research sought their views on the decentralization of education in the last thirty-five years, the attitude of international organizations on the need to adopt the autonomous model of administration of Education, the fields of school autonomy, the decision-making bodies, the implications of the school autonomy at pedagogical, organizational and economic level, the potential benefits and contingent risks and their proposals for a roadmap towards school autonomy. Finally, an attempt was made to outline the profile of the Leader of the Autonomous School and to define his / her new role in the School Autonomy Statute. The method best suited to this research was the quality method, with unstructured interviews of 13 Principals of Primary Schools. Data analysis was done using the Thematic Analysis method. The results of the research highlight the belief that the Greek educational system is centralized, with bureaucracy, hierarchical structure, exclusion from decision-making and under-financing. Participants in the survey expressed their desire to move to a more decentralized education system, which would have central control though, greater freedom in curriculum development and increased participation of schools in financial man-agement. They oppose to parental involvement in school administration, school choice by parents, involvement of municipalities in any way, but do not disagree with the financial contribution of parents, local government and local community. They strive competition and classify schools, they despise any commercialization and entry of individuals into Education, are concerned about the risk of intensifying social inequalities, taking into account the social context of the era with the rise of intolerant, xenophobic and racist rhetoric. Because of these phenomena, they are concerned both with the time and the duration of the transition period, as well as with those involved in this process, whether natural persons or institutions. Finally, they consider that despite the fact that the leader of the autonomous school will be assigned new tasks, the role and the features that it has to do is not very different from that of the current school head. Most would have been redeployed to the autonomous school, although they would have liked to meet certain conditions. In conclusion, the respondents focus on the positive effects of autonomy, mainly on pedagogical issues, agree with some form of accountability that does not only take into account the learning outcomes, they find it difficult to realize the course they autonomy can take and they feel they can minimize with their contribution negative impacts.
Keywords: Συγκεντρωτισμός
Αποκέντρωση
Σχολική αυτονομία
Γονεϊκή επιλογή σχολείου
Λογοδοσία
Κοινωνικές ανισότητες
Εκπαιδευτική ηγεσία
Διοίκηση
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2019.
Rights: CC0 1.0 Παγκόσμια
Appears in Collections:ΠΜΣ Επιστήμες της Εκπαίδευσης και της Δια Βίου Μάθησης (Μ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MalamoudisDimitriosMsc2019.pdf1.64 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons