Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/23185
Author: Τοκμακίδου, Ξανθίππη
Title: Η διερεύνηση της περίπτωσης της ψηφιακής μουσικογλωσσικής εφαρμογής στο ipad “Το καρναβάλι των ζώων” και της ηχητικής ποικιλότητας της για την ενίσχυση γλώσας σε παιδιά πρωτοσχολικής ηλικίας
Alternative Titles: Investigating the Impact of the digital sound / music-linguistic enriched iPad application “The Carnival of the Animals” and its sound diversity on the development of primary students’ language skills
Date Issued: 2019
Department: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (ΜΕΤ)
Supervisor: Στάμου, Λελούδα
Abstract: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της επίδρασης της χρήσης μιας μουσικό-γλωσσικά εμπλουτισμένης εφαρμογής στο iPad, με βασικό στοιχείο τον ήχο, στον προφορικό λόγο παιδιών πρωτοσχολικής ηλικίας, στην αγγλική ως ξένη γλώσσα. Τα δομικά στοιχεία της προφορικής ικανότητας που εξετάστηκαν αφορούσαν στο λεξιλόγιο, στη γραμματική, στην κατανόηση και στην ευχέρεια λόγου. Διαμορφώθηκαν τρεις ερευνητικές υποθέσεις: α) Το επίπεδο προφορικής ικανότητας στην ξένη γλώσσα των παιδιών του δείγματος θα αναπτυχθεί μετά τη χρήση της εφαρμογής β) Υπάρχει σχέση μεταξύ της ανάπτυξης στο επίπεδο προφορικής ικανότητας στην ξένη γλώσσα των παιδιών, μετά τη χρήση της εφαρμογής και στο μέγεθος της αλληλεπίδρασης των παιδιών με τα οπτικοακουστικά στοιχεία της εφαρμογής γ) Η επανάληψη της χρήσης των οπτικοακουστικών στοιχείων της εφαρμογής ενισχύει την ικανότητα ανάπλασης πληροφοριών σχετικών με το ηχητικό περιεχόμενο της εφαρμογής που αντιστοιχούν στο θεματικό περιεχόμενο κάθε σελίδας Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν εξήντα μαθητές ηλικίας εφτά έως οκτώ ετών, δηλαδή της Β’ τάξης του δημοτικού που φοιτούσαν σε ιδιωτικό εκπαιδευτήριο μεγάλου αστικού κέντρου. Τα ερευνητικά εργαλεία αποτελούνταν από ημιδομημένες συνεντεύξεις και γραπτά τεστ των παιδιών στην αγγλική γλώσσα. Εργαλείο μέτρησης της ανάπτυξης του προφορικού λόγου αποτέλεσε το Oral Language Observation Matrix (S.O.L.O.M.). Οι συνεντεύξεις συνέβαλαν και στην αυτοαξιολόγηση των παιδιών, για το σύνολο της εμπειρίας τους από την ερευνητική διαδικασία. Το σύστημα καταγραφής δακτυλοκίνησης (test app) που βρίσκεται ενσωματωμένο στην iPad εφαρμογή, δημιούργησε μία πολύ πλούσια συλλογή δεδομένων, της συμπεριφοράς των παιδιών, σε σχέση με τη χρήση των οπτικοακουστικών στοιχείων της εφαρμογής και προσέφερε τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά στη διαδικασία της παρατήρησης. Σημαντικά συνέβαλε στην παρατήρηση της συμπεριφοράς των παιδιών, σε όλη την επαφή τους με την εφαρμογή και το εργαλείο αποτίμησης εμπειρίας ροής των παιδιών στο πλαίσιο μουσικών δραστηριοτήτων – Flow In Music Activities (F.I.M.A.). Η βιντεοσκόπηση υιοθετήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της παρέμβασης. Τέλος, για την εξυπηρέτηση των στόχων της έρευνας επιλέχθηκε η δομημένη ποσοτική και ποιοτική παρατήρηση και χρησιμοποιήθηκαν τόσο η συμμετοχική όσο και η μη συμμετοχική. Τα ευρήματα ως προς την πρώτη υπόθεση επιβεβαίωσαν την άμεση σχέση της χρήσης της εφαρμογής με την ανάπτυξη που παρουσίασαν τα υποκείμενα στα δομικά στοιχεία του προφορικού λόγου της αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Στη δεύτερη υπόθεση, δεν επιβεβαιώθηκε η σχέση μεταξύ της ανάπτυξης της προφορικής ικανότητας στην ξένη γλώσσα, των παιδιών, μετά τη χρήση της εφαρμογής και του μεγέθους της αλληλεπίδρασης των παιδιών με τα οπτικοακουστικά στοιχεία αυτή. Τέλος, δεν επιβεβαιώθηκε και η τρίτη ερευνητική υπόθεση, καθώς η επανάληψη της χρήσης των οπτικοακουστικών στοιχείων της εφαρμογής δεν διαπιστώθηκε να ενισχύει την ικανότητα ανάπλασης πληροφοριών σχετικών με το ηχητικό περιεχόμενο της εφαρμογής που αντιστοιχούν στο θεματικό περιεχόμενο κάθε σελίδας. Σημαντικά ευρήματα που προκύπτουν από την έρευνα αφορούν στο συνδυασμό της ελεύθερης αλληλεπίδρασης με το ψηφιακό περιεχόμενο που μεταξύ των παιδιών ενθάρρυνε δεξιότητες, όπως είναι η αμοιβαία υποστήριξη, η συνεργασία, η λήψη αποφάσεων, στο πλαίσιο των μαθησιακών δραστηριοτήτων. Επιπρόσθετα, η χρήση της εφαρμογής στο σύνολό της, δηλαδή η χρήση του περιβάλλοντος εργασίας και όχι του περιεχομένου, αποτέλεσε έναν από τους λόγους ανάπτυξης της προφορικής ικανότητας των παιδιών στην αγγλική γλώσσα. Η αξιοποίησή της ως επικοινωνιακό εργαλείο μεταξύ της συνομιλίας των μελών της ομάδας και της ερευνήτριας συνέβαλε στην οργάνωση και στη δόμηση των γνώσεων τους, στον μετασχηματισμό των ιδεών τους σε γλωσσική επικοινωνία. Επιπλέον, τα παιδιά αντιλαμβάνονταν και αντιμετώπιζαν την εφαρμογή ως παιχνίδι, παρόλα αυτά έτειναν ολοένα και περισσότερο να αντιλαμβάνονται ότι η μαθησιακή δραστηριότητα δεν είναι παιχνίδι και ότι προκύπτουν ξεκάθαροι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν μετά από κάθε αλληλεπίδραση.  Η έρευνα δημιούργησε προϋποθέσεις αξιοποίησης νέων ρόλων μέσα σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, καθώς ο εκπαιδευτικός δεν αποτελούσε πια τον αναμεταδότη της γνώσης. Το καθένα από τα παιδιά ανέπτυξε προσωπική μαθησιακή διαδρομή και πολλά από τα παιδιά επιχείρησαν μεταφορά γνώσης μεταξύ ομοτίμων (peer to peer learning). Η διεύρυνση των πόρων της τάξης με το νέο υλικό που προσέφερε η εφαρμογή έφεραν τα παιδιά σε επαφή με την «πραγματικότητα» που λαμβάνει χώρα γύρω τους και κυρίως εκτός του σχολικού περιβάλλοντος. Η αξιοποίηση του περιεχομένου παρείχε μια πιο εξατομικευμένη προσέγγιση, η οποία και ανταποκρίνονταν στη συναισθηματική κατάσταση των παιδιών, ώστε το καθένα από αυτά να επιχειρεί, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, να αποκτήσει πιο ενεργητικό ρόλο στη διαδικασία. Η εφαρμογή αποτέλεσε παράμετρο για την καλλιέργεια δεξιοτήτων με σκοπό την επικοινωνία, την αναζήτηση, την επεξεργασία, την ανάλυση καθώς και τη σύνθεση της πληροφορίας σε γνώση μέσω πολλαπλών αναπαραστάσεων και προσεγγίσεων.
The subject of the present doctoral dissertation was to investigate the impact of an enriched music-linguistic application in a touch-technology environment (iPad) as an educational tool for early school children for developing their oral ability in English as a foreign language. The structural elements examined focus on vocabulary, grammar, oral comprehension and fluency. In the present study three research hypotheses were formulated as follows: a) Will the level of oral competence in the foreign language of the sample children be developed after using the application. b) Is there a relationship between childrens’ development of foreign language skills and the extent of children's interaction with the audiovisual elements of the application after having made use of it. (c) Does the repetition in using the application's audiovisual features enhance the ability to regenerate app-related audio content that corresponds to the thematic content of each page. The survey’s sample consisted of sixty students aged seven to eight years, that is, the second grade of elementary school attending a private school of a large urban center. The research tools corporated semi-structured interviews and written tests of children, in English. Oral Language Observation Matrix (S.O.L.O.M.) was the instrument for measuring oral development. The interviews also contributed to the self-evaluation of children, for their entire experience of the research process. The “test app” built into the iPad’s application created a rich collection of data on children's behavior in relation to the use of the audiovisual elements of the application and provided technical and qualitative features to the observation process. The Flow in Music Activity (FI.M.A.)made a significant contribution to the observation of children's behavior, in all their contact with the application. Video capture was adopted throughout the intervention. Finally, the structured quantitative and qualitative observation was chosen to serve the research objectives and both participatory and non-participatory were used. Research findings on the first hypothesis confirmed the direct relationship between the use of the application and the development that presented the subjects in structural elements of the oral language. In the second hypothesis, the relationship between the development of student’s oral competence in foreign language, after using the application and the extent of children's interaction with the audiovisual elements of the application was not confirmed. Finally, the third research case was not confirmed, as the re-use of the audiovisual elements of the application was not found to enhance the ability to retrieve information related to the audio content of the application that corresponds to the thematic content of each page. Research findings provided deal with the childrens’ free interaction with the app’s digital content which encouraged mutual support, collaboration, decision-making between them, as part of the learning activities. Additionally, the use of the application as a whole, ie the use of the work environment rather than the content itself, was one of the reasons for developing children's oral competence in English. Using the app as a communication tool between the peers and the researcher's conversation enhanced them to build and structure their knowledge, transform their ideas into linguistic communication. In addition, children dealt with the app as if it was a digital game, a play for them, yet they increasingly tended to realize that learning activity is not a game and that clear goals emerged that must be achieved after each interaction they had with the app. The research has presented conditions created for exploiting new roles within an educational environment, as the teacher was no longer the knowledge transmitter. Each student developed a personal learning path and many of the children attempted peer to peer learning. Through the application the classroom resources expanded with the new material. Therefore the children dealt with a new classroom "reality" that links more easily with the reality outside the school environment. The exploitation of the content provided a more personalized approach that responded to the emotional state of the children so that each of them attempted, to a greater or lesser degree, to gain a more active role in the process. The application was a parameter for the development of communicative, searching, processing, analysis skills, and the synthesis and transformation of information into knowledge through multiple representations and approaches.
Keywords: Μουσική
Ξένη γλώσσα
Τεχνολογία αφής
Πρωτο-σχολική ηλικία
Music
Foreign language
Touch technology
Primary school
Information: Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.
Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2019.
007/2019 (τ.1), 007/2019 (τ.2) και 007/2019 (τ.3)
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 478-508)
Rights: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές
Το ηλεκτρονικό αντίτυπο της διατριβής θα αποδεσμευτεί μετά τις 01/01/2020.
Appears in Collections:Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης (Δ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TokmakidouXanthippiPhd2019.pdf7.94 MBAdobe PDFView/Open
TokmakidouXanthippiΕxtra1Phd2019.pdf4.57 MBAdobe PDFView/Open
TokmakidouXanthippiΕxtra2Phd2019.pdf1.65 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons