Παρακαλώ χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό για να παραπέμψετε ή να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς αυτό το τεκμήριο: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/231
Συγγραφέας: Στειακάκης, Εμμανουήλ
Τίτλος: Προσδιορισμός, αξιολόγηση και διερεύνηση των τρόπων βελτιστοποίησης των διαστάσεων ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών, στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) και μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (B2C)
Αλλοι τίτλοι: Determination, assessment and exploration of the ways to improve the electronic services quality dimensions, in transactions between companies (B2B) and between companies and consumers (B2C)
Ημερομηνία Έκδοσης: Οκτ-2004
Τμήμα: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. (ΕΠ)
Επόπτης Καθηγητής: Κάτος, Αναστάσιος
Περίληψη: Σκοπός αυτής της διατριβής είναι ο προσδιορισμός των βασικών κριτηρίων ποιότητας στις συναλλαγές B2B και B2C του ηλεκτρονικού εμπορίου και η αξιολόγησή τους από την πλευρά των επιχειρήσεων. Στο στοιχείο αυτό έγκειται η πρωτοτυπία του θέματος, καθώς η ερευνητική προσπάθεια του παρελθόντος επικεντρώνεται στην αξιολόγηση της ποιότητας μιας υπηρεσίας από τον πελάτη. Το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας αποτελεί μια συνδυαστική προσέγγιση του μοντέλου παροχής υπηρεσιών SERVQUAL, της διευρυμένης του εφαρμογής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και του μοντέλου e-Service Quality. Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό, η ποιότητα ηλεκτρονικών υπηρεσιών περιλαμβάνει 10 διαστάσεις, οι οποίες κατηγοριοποιούνται με βάση τις διαστάσεις SERVQUAL και μπορεί να μετρηθεί μέσω του προτεινόμενου βαθμού αξιολόγησης ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Βάσει των αποτελεσμάτων έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 152 επιχειρήσεων, η ασφάλεια συναλλαγών και η ταχύτητα ανταπόκρισης των επιχειρήσεων αποτελούν τις σημαντικότερες διαστάσεις, ενώ η οικονομική ευρωστία και ο βαθμός ικανοποίησης από την ηλεκτρονική δραστηριότητα επηρεάζουν κυρίως το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών μιας επιχείρησης.
The purpose of this dissertation is to determine and assess the basic quality criteria in electronic transactions B2B and B2C. Assessing e-Service Quality from the service provider's perspective is the main originality of this study, since most of the research work on this topic has been focused on quality assessment by the customer. The theoretical framework of the dissertation is a combined approach of the SERVQUAL instrument, its extended implementation in electronic services and the e-Service Quality model. According to that, e-Service Quality consists of 10 dimensions, which are grouped on the basis of the SERVQUAL dimensions and could be measured using the suggested overall electronic services quality score. Based on the salient findings of a survey conducted among 152 companies, security of transactions and prompt response of a company are considered the most important e-Service Quality dimensions. Moreover, economic growth of on-line companies and their satisfaction rate from e-business activity affect mostly the level of e-Service Quality delivered to the customer.
Λέξεις Κλειδιά: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες
Διαστάσεις ποιότητας
Ηλεκτρονικές συναλλαγές B2B
Ηλεκτρονικές συναλλαγές B2C
Δείκτες ποιότητας ηλεκτρονικών υπηρεσιών
Ποιότητα υπηρεσιών
Electronic services
Quality dimensions
Electronic transactions B2B
Electronic transactions B2C
Electronic services quality indices
Service quality
Πληροφορίες: Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ.468-481).
Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2004.
Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.
006/2004
Εμφανίζεται στις Συλλογές:Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Δ)

Αρχεία σε αυτό το Τεκμήριο:
Αρχείο Περιγραφή ΜέγεθοςΜορφότυπος 
steiakakislicense.pdfΔήλωση αποδέσμευσης (Ελεγχόμενη πρόσβαση)27,05 kBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα
Steiakakis.pdf13,73 MBAdobe PDFΠροβολή/Ανοιγμα


Τα τεκμήρια στην ΨΗΦΙΔΑ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.