Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22087
Author: Πασματζής, Ιωάννης
Title: Άμεσες ξένες επενδύσεις: η επενδυτική παρουσία του ομίλου ΟΤΕ σε 5 χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 1997-2016
Alternative Titles: Foreign direct investements: the investment presence of OTE group in five (5) countries of OF South Eastern Europe 1997-2016
Date Issued: 2018
Department: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών (ΒΣΑΣ)
Supervisor: Μακρής, Γεώργιος
Abstract: Οι στόχοι αυτής της διατριβής και ερευνητικής εργασίας σε ενότητες είναι οι εξής: I. Ανάλυση του ρόλου των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (Α.Ξ.Ε.) στη συνολική οικονομική ανάπτυξη 1) Αναλύονται τα κύρια οφέλη των ΑΞΕ 2) Προσδιορίζονται οι βασικές πηγές εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων στις προς έρευνα χώρες 3) Εξετάζεται η διάρθρωση των αλλεπάλληλων άμεσων ξένων επενδύσεων ανά τομείς της οικονομίας 4) Διερευνάται η συγκέντρωση των Α.Ξ.Ε. ανά περιφέρειες στις υπό έρευνα χώρες Τις τελευταίες δύο και πλέον δεκαετίες, ο ρόλος των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (Α.Ξ.Ε.) στον οικονομικό τομέα έχει μεγαλώσει εξαιτίας της αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης, των ταχύτερων επικοινωνιών και των νέων μέσων τεχνολογίας. Οι Α.Ξ.Ε. έχουν αναγνωριστεί ως ισχυρή κινητήρια δύναμη της οικονομικής επιτάχυνσης και ανάπτυξης. Η Παγκόσμια Τράπεζα αναφέρει μία αυξανόμενη τάση των Α.Ξ.Ε. αλλά το επίπεδό τους δεν έχει φτάσει την ένταση που καταγράφηκε το 2007 ως συνέπεια κυρίως της τραπεζικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης που άρχισε να διαφαίνεται από το 2008 και εντεύθεν. Οι οικονομίες της Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης παρουσιάζουν μεγάλη ευαισθησία όσον αφορά τις μεταβολές στις συναλλαγές εισροών από το εξωτερικό. Οι προσπάθειές τους για την προσέλκυση των άμεσων ξένων επενδύσεων κατά τις τελευταίες δύο και πλέον δεκαετίες προκλήθηκαν από την έλλειψη γνώσεων και προηγμένων τεχνολογιών, το χαμηλό κόστος εργασίας και τη μετανάστευση και, τέλος, από τις αρνητικές επιπτώσεις της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Η ένταξη στην Ε.Ε. των χωρών της Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης έχει αλλάξει το πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον στην περιοχή και έχει υποστηρίξει τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξή τους. Τα οφέλη των Α.Ξ.Ε., όπως η γνώση και τεχνολογική μεταφορά από τους επενδυτές στις βιομηχανίες υποδοχής διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτές τις χώρες. Κατά τη μετάβασή τους από μια κεντρική, κρατική ιδιοκτησία σε μια οικονομία ελεύθερης αγοράς, οι Α.Ξ.Ε. στην ιδιωτικοποίηση αποτελούν την πρώτη πηγή τεχνογνωσίας στον τομέα της διαχείρισης, της λειτουργίας και της ανάπτυξης των βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Το γεγονός ότι η κύρια πηγή εισροής Α.Ξ.Ε. στις χώρες της Κεντρικής, Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης παραμένουν οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης εξηγείται με την απόσταση, τη διαθεσιμότητα στην αγορά, τους κοινούς κανόνες της Ε.Ε., την πρόσβαση στην εργασία. Σε αυτό το πλαίσιο, το πρώτο μέρος της διατριβής που αποτελεί και το θεωρητικό σκέλος σχετικά με τις ΑΞΕ αναλύει την παγκόσμια ιστορική τροποποίηση των ροών Α.Ξ.Ε. και τις περιφερειακές ιδιαιτερότητες των εισροών Α.Ξ.Ε. στην Κεντρική, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Παρέχει μια γενική και ειδική εικόνα των κύριων παραγόντων που επηρεάζουν το επίπεδο των Α.Ξ.Ε. και τον αντίκτυπό τους σε βασικές οικονομικές παραμέτρους όπως η αύξηση του ΑΕΠ, το ισοζύγιο πληρωμών, η ανεργία κλπ. • Έχει γίνει σημαντική ανάλυση συνολικά τόσο στο κείμενο όσο και στις πηγές με μεγάλη πληθώρα πρόσφατης βιβλιογραφίας και άλλων πηγών σχετικών με το θέμα. Το κείμενο συνολικά καλύπτει όλες τις δυνατές περιπτώσεις εφαρμογής των Α.Ξ.Ε. σε χώρες υποδοχής τους. • Έχει αναπτυχθεί και ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο για την οικονομική κρίση που είναι συνδεδεμένο με τα προηγούμενα και τα επόμενα κεφάλαια και αναφέρεται στην σύγχρονη κρίση μετά το 2007-2008 που αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι συγκεκριμένα στοχευμένο στην Ευρωπαϊκή-Βαλκανική-Ελληνική κρίση, ώστε να συσχετισθεί τόσο με τις ΑΞΕ όσο και με την ερμηνεία του οικονομετρικού μοντέλου που ακολουθεί και με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή οικονομική κρίση μετά το 2009. II. Προσδιορισμός των κύριων παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν το επίπεδο των άμεσων ξένων επενδύσεων στην περιοχή της ΝΑΕ και συγκεκριμένα σε 5 υπό εξέταση χώρες στον κλάδο Τηλεπικοινωνιών – Πληροφορικής (Ρουμανία, Αλβανία, Σερβία, Βουλγαρία, FYROM) 1) Γεωπολιτικές και διερευνητικές πολιτικές της ΕΕ 2) Αναλύεται ο ρόλος των παραγόντων βαρύτητας και επιρροής 3) Οι επιδράσεις της οικονομικής κρίσης στην πολιτική των ΑΞΕ με έμφαση στις εν λόγω χώρες 4) Η επενδυτική παρουσία του Ομίλου ΟΤΕ στη Βαλκανική και Νοτιοανατολική Ευρώπη όλη αυτή την επενδυτική περίοδο και οι οικονομικές επιπτώσεις επί των 5 χωρών. Στο δεύτερο μέρος της διατριβής αναλύεται ο κλάδος Τηλεπικοινωνιών – Πληροφορικής στις 5 συγκεκριμένες χώρες που έχουν επιλεγεί (Ρουμανία, Αλβανία, Σερβία, Βουλγαρία, FYROM) και την επενδυτική παρουσία του Ομίλου ΟΤΕ στη Βαλκανική και Νοτιοανατολική Ευρώπη όλα αυτά τα χρόνια. Συγκεκριμένα παρουσιάζονται οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις στις Τηλεπικοινωνίες, η κατάσταση διείσδυσης Σταθερής και Κινητής Τηλεφωνίας και Διαδικτύου στον ευρωπαϊκό χώρο και σε αυτές τις χώρες και ειδικά η εξέλιξη στις Α.Ξ.Ε. στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών σε αυτές τις Αναπτυσσόμενες Χώρες. Γίνεται ειδική αναφορά για την Ελλάδα και των χωρών του ΟΑΣΑ για τον κλάδο Τ.Π.Ε. και ιδιαίτερα για την πιο σημαντική επενδυτική δεκαετία του 1990 και αρχές 2000. Εστιάζει η διατριβή στις επενδύσεις στον Τομέα Τηλεπικοινωνίας των Πέντε Βαλκανικών Χωρών την πλέον παραγωγικά επενδυτική περίοδο του κλάδου από 1990-2005 που αφορά και την παρουσία του Ομίλου ΟΤΕ, με παράλληλη ανάλυση στα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της ΝΑΕ με οδηγό τις Α.Ξ.Ε. στις χώρες υπό μελέτη Ρουμανία, Αλβανία, Σερβία, Βουλγαρία, FYROM. Ειδικότερα παρουσιάζεται μια ανασκόπηση των κύριων μακροοικονομικών χαρακτηριστικών των υπό διερεύνηση χωρών ταυτόχρονα με την παρουσία του Ομίλου ΟΤΕ σε αυτές μέσω των εταιριών AMC (Αλβανία), GloBul (Βουλγαρία), Cosmofon (FYROM), RomTelecom/Cosmote Romania (Ρουμανία) και Telecom Serbia (Σερβία). III. Οικονομετρική αξιολόγηση 2 μοντέλων: 1) Εκτίμηση των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των Α.Ξ.Ε., του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ, της συνολικής ανεργίας, του ισοζυγίου πληρωμών (μελέτη των εξαρτήσεων μεταξύ Α.Ξ.Ε. και βασικών οικονομικών παραμέτρων σε πέντε χώρες: Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία, FYROM και Σερβία) χωριστά ανά χώρα και συνολικά από κοινού. 2) Εκτίμηση των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των ΑΞΕ και ειδικότερα αυτές που συνεισφέρουν από τα telecoms και πως παρέχουν σημαντικά αποτελέσματα στις οικονομίες 5 χωρών της ΝΑ Ευρώπης, όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΟΤΕ. Στο τρίτο μέρος της διατριβής παρουσιάζεται μια οικονομετρική μελέτη των σχέσεων μεταξύ τεσσάρων οικονομικών μεταβλητών: ΑΞΕ, αύξησης του ΑΕΠ, ισοζυγίου πληρωμών και ανεργίας, στις εξεταζόμενες χώρες. Η περίοδος ανάλυσης είναι από το 1991 έως το 2016. Κάθε ένα από τα τέσσερα σύνολα δεδομένων που υπόκεινται στην ανάλυση αποτελείται από πολλαπλές παρατηρήσεις, οι οποίες καθιστούν τα οικονομικά ευρήματα στατιστικά σημαντικά και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται έχουν προκύψει κυρίως από τη βάση δεδομένων της Παγκόσμιας Τράπεζας (http://databank.worldbank.org). Επεξεργάζονται δύο ολοκληρωμένα οικονομετρικά μοντέλα (για τους σκοπούς της ανάλυσης έχει χρησιμοποιηθεί το λογισμικό E-Views 9.0) τα οποία αποδεικνύουν ότι οι ΑΞΕ σε σχέση με βασικά μακροοικονομικά μεγέθη ανάπτυξης παρέχουν σημαντικά οφέλη στις οικονομίες των 5 χωρών της ΝΑ Ευρώπης και μάλιστα ειδικότερα αυτές που συνδέονται με τον κλάδο των τηλεπικοινωνιών, όπου και δραστηριοποιείται ο Όμιλος ΟΤΕ. • Υπάρχει πολύ σημαντική επεξεργασία δεδομένων για πολλά έτη, όσα είναι διαθέσιμα στη διεθνή βιβλιογραφία μετά το 1990. Τα μακροοικονομικά δεδομένα έχουν επικαιροποιηθεί έως και το 2016 και παρουσιάζεται το πιο επικαιροποιημένο υπόδειγμα μέχρι το 2009 (αρχή οικονομικής κρίσης) και μέχρι και το 2016 για όλο το οικονομετρικό υπόδειγμα, με όλα τα αντίστοιχα σχόλια ανά χώρα και στο τέλος και σχόλια για τη σύγκριση μεταξύ των χωρών. Αναλυτικά: • Η οικονομετρική ανάλυση που έχει γίνει αφορά στις χώρες Σερβία, Αλβανία, Βουλγαρία, ΠΓΔΜ (FYROM), Ρουμανία και για περίοδο από αρχές 1990 έως και 2016 όπου υπάρχουν στοιχεία για μεγαλύτερη συγκρισιμότητα. Ουσιαστικά ερευνάται η επίδραση της οικονομικής κρίσης σε αυτές τις χώρες σε κάθε μια μεμονωμένα αλλά και συγκριτικά μεταξύ τους. • Στο δεύτερο μέρος της οικονομετρικής ανάλυσης με τα telecoms, παρουσιάζεται η επίδρασή τους στις 5 χώρες ξεχωριστά αλλά και γενικότερα έως το 2016 και εξετάζεται η σχετική επίδραση στον ρυθμό ανάπτυξης αυτών των χωρών. Εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι το πρόσημο είναι θετικό με προϋποθέσεις. Υπάρχει εμπεριστατωμένη οικονομετρική ανάλυση ανά χώρα, με πίνακες/διαγράμματα και ανάλυση cross-functional μεταξύ των χωρών και τα ανάλογα συμπεράσματα από αυτές τις συγκρίσεις μεταξύ των χωρών που προκύπτουν από το κάθε υπόδειγμα. • Ειδικότερα έχει επεξεργαστεί ξεχωριστά τόσο για τις ΑΞΕ όσο και για τα telecoms το οικονομετρικό μοντέλο E Views 2OLS με τα raw data με ξεχωριστά τα references και την επεξεργασία (run) του μοντέλου με τις ανάλογες επεξηγήσεις ως προς τις παραδοχές στο πώς επεξεργάσθηκε το υπόδειγμα στο E-Views. • Έχουν ερευνηθεί και τεκμηριωθεί με κάθε λεπτομέρεια και σε βάθος τα αποτελέσματα του κάθε οικονομετρικού μοντέλου τα οποία αφορούν ελέγχους με λογαρίθμηση μεταβλητών για έλεγχο ετεροσκεδαστικότητας, αυτοσυσχέτισης, DW, κτλ, και με συγκεκριμένη παραδοχές για τον χειρισμό μεταβλητών ούτως ώστε το υπόδειγμα να είναι αξιόπιστο ως προς τα αποτελέσματά του και με συνεπή εικόνα ανάμεσα στα έτη ανάλυσης. Έχουν ελεγχθεί τα δεδομένα της εργασίας, και στα υποδείγματα υπάρχει διακριτός ο χαρακτηρισμός ως εξαρτημένη μεταβλητή για τις Συνολικές ΑΞΕ και για τις επενδύσεις στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και ως ανεξάρτητη μεταβλητή για το ΑΕΠ σε όρους PPP, τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ, τον δείκτη τιμών καταναλωτή, τον πληθωρισμό, τον πληθυσμό χώρας, τον Λογαριασμό Τρεχουσών Συναλλαγών και το ποσοστό ανεργίας. IV. Εξαγωγή ειδικών και συνολικών συμπερασμάτων και προσδιορισμός των αναγκαίων μέτρων προτεραιότητας και δραστηριοτήτων για την επιτάχυνση της εισροής Α.Ξ.Ε. και τη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος σε αυτές τις χώρες Οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στις υπό μετάβαση οικονομίες. Συμβάλλουν στην αύξηση του επιπέδου της επένδυσης, παρέχοντας χρηματοδοτικά κεφάλαια αλλά και μοιράζονται την τεχνολογία τους και τις μεθόδους οργάνωσής τους από τις πιο προηγμένες οικονομίες. Επιπλέον, ένα όφελος είναι ότι συνδέεται με τα θετικά φαινόμενα εισχώρησης στην τοπική οικονομία κι έτσι ενισχύουν τις προοπτικές μεγέθυνσής της. Οι ΑΞΕ που σχετίζονται με ιδιωτικοποιήσεις κυρίως, ενισχύουν τη μακροοικονομική σταθερότητα εφόσον αποτελούν πηγή κάλυψης είτε ελλειμμάτων τρεχουσών συναλλαγών, είτε δημοσιονομικών ελλειμμάτων. Οι επενδυτικές ευκαιρίες της κάθε βαλκανικής χώρας προσδιορίζονται από πέντε βασικούς παράγοντες: τον χρόνο, τον επιχειρηματικό κίνδυνο, τις ανάγκες της αγοράς, τη χώρα προέλευσης της επένδυσης και τις προτεραιότητες της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης επιβεβαιώνουν την επιρροή των Α.Ξ.Ε. στις οικονομίες των υπό διερεύνηση χωρών. Τα αποτελέσματα των μοντέλων που εφαρμόστηκαν είναι ταυτόσημα και επιβεβαιώνουν την ύπαρξη δύο αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μεταβλητών. Οι ακριβείς κατευθύνσεις αυτών των σχέσεων προσδιορίζονται με ομοιογενή αιτιώδη συνάφεια από τις Α.Ξ.Ε. προς το ισοζύγιο πληρωμών, προς την αύξηση του ΑΕΠ, την ανεργία και τον ρυθμό ανάπτυξης της κάθε χώρας με προϋποθέσεις. Προκειμένου να αλλάξει η τάση της μείωσης των άμεσων ξένων επενδύσεων τα τελευταία χρόνια και να επιτευχθεί μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, το κάθε κράτος πρέπει να λάβει μέτρα για τη βελτίωση της οικονομικής ελευθερίας και τη διεύρυνση της τοπικής αγοράς μέσω διεθνών συμφωνιών με τις γειτονικές χώρες. Κάποια άλλα σημαντικά βήματα είναι η επιβολή αποτελεσματικής θεσμικής μεταρρύθμισης, πρόληψης της διαφθοράς και αποτελεσματικού δικαστικού συστήματος.
The objectives of this dissertation and research work in modules are as follows: I. Analysis of the role of Foreign Direct Investment (FDIs) in overall economic growth 1) The main benefits of FDIs are analyzed 2) To identify the main sources of foreign direct investment inflows in the countries to be surveyed 3) The structure of the successive foreign direct investment by sector of the economy 4) The accumulation (cluster) of FDIs is investigated per region, in the countries under investigation Over the last two decades, the role of Foreign Direct Investments (FDI) in the economic sector has grown as a result of increasing globalization, faster communications and new technology tools. The FDIs have been recognized as a powerful driver of economic acceleration and growth. The World Bank reports a growing trend of FDIs but their level has not reached the intensity recorded in 2007 mainly as a result of the banking and financial crisis that began to emerge from 2008 onwards. The economies of Central, Eastern and Southeastern Europe are highly sensitive to changes in foreign trade flows. Their efforts to attract foreign direct investments over the past two decades have been caused by a lack of knowledge and advanced technologies, low labor costs and migration, and, finally, the negative effects of the global financial and economic crisis. EU memberships for the countries of Central, Eastern and Southeastern Europe have changed the political and economic environment in the region and have supported their modernization and development. The benefits of FDIs, such as knowledge and technology transfer from investors to host industries, play an important role in these countries. When moving from a central, state-owned property to a free-market economy, FDIs are the first source of know-how in the field of management, operation and development of industrial facilities. The fact that the main source of input FDIs in the countries of Central, Eastern and Southeast Europe remain the countries of Western Europe explained by distance, market availability, common EU rules, access to work. In this context, the first part of the dissertation, which is also the theoretical part on FDIs, analyzes the global historical modification of the FDIs flows and the regional particularities of inputs FDIs in Central, Eastern and Southeastern Europe. It provides a general and specific picture of the main factors influencing the level of FDIs and their impact on key economic parameters such as GDP growth, balance of payments, unemployment, etc. • A comprehensive analysis of both text and sources has been made with a large number of recent bibliography and other sources relevant to the subject. The text as a whole covers all the possible cases of FDIs implementation in host countries. • An important new chapter on the economic crisis linked to the previous and next chapters has been developed and refers to the current crisis after 2007-2008 which is of particular interest and is specifically targeted at the European-Balkan-Greek crisis, related to FDI as well as to the interpretation of the econometric model followed by the Greek and European economic crisis after 2009. II. Determination of the main factors affecting the level of foreign direct investment in the SEE region and in particular in 5 countries under examination in the Telecommunications and Information Technology sector (Romania, Albania, Serbia, Bulgaria, FYROM) 1) EU geopolitical and exploratory policies 2) The role of factors of gravity and influence is analyzed 3) The effects of the economic crisis on FDI policy with emphasis on these countries 4) The investment presence of OTE Group in the Balkans and Southeastern Europe throughout this investment period and the economic impact on the 5 countries. The second part of the dissertation analyzes the Telecommunications - Informatics sector in the five selected countries (Romania, Albania, Serbia, Bulgaria, FYROM) and OTE Group's investment presence in Balkan and Southeastern Europe over the years. Specifically, the Foreign Direct Investments in Telecommunications, the state of Penetration of Fixed and Mobile Telephony and the Internet in the European space and in these countries, especially the evolution in the FDIs, are presented in the field of telecommunications in these Developing Countries. Special mention is made of Greece and the OECD countries for the ICT sector and particularly for the most important investment decade of 1990 and early 2000. The dissertation focuses on investments in the Telecommunications Sector of the five Balkan countries, the most productive investment period of the sector from 1990-2005, which also concerns the presence of the OTE Group, while analyzing the basic macroeconomic figures of SEE, in the countries under study Romania, Albania, Serbia, Bulgaria, FYROM. In particular, a review of the main macroeconomic characteristics of the countries under investigation is presented at the same time as the presence of OTE Group through AMC (Albania), GloBul (Bulgaria), Cosmofon (FYROM), RomTelecom / Cosmote Romania (Romania) Serbia). III. Econometric evaluation of 2 models: 1) Estimation of the interdependencies between the FDIs, GDP growth rate, total unemployment, balance of payments (study of the dependencies between FDIs and basic economic parameters in five countries: Albania, Bulgaria, Romania, FYROM and Serbia) separately per country and overall together. 2) Estimation of the interdependencies between FDI and in particular those that contribute by telecoms and how they provide significant results to the economies of 5 Southeast European countries where OTE Group operates. The third part of the dissertation presents an econometric study of the relationships between four economic variables: FDI, GDP growth, balance of payments and unemployment in the countries concerned. The analysis period is from 1991 to 2016. Each of the four sets of data subject to the analysis consists of multiple observations which make the economic findings statistically significant and the data used are mainly derived from the World Bank database (http://databank.worldbank.org). Two integrated econometric models are being developed (E-Views 9.0 software has been used for analysis purposes), which demonstrate that FDI in relation to key macroeconomic growth rates provide significant benefits to the economies of the 5 Southeast European countries, in particular those linked with the telecommunications sector, where the OTE Group operates. There is very significant data processing for many years, available in the international bibliography after 1990. Macroeconomic data has been updated up to 2016 and the most up-to-date model is presented by 2009 (the beginning of the economic crisis) and by 2016 for the econometric model, with all relevant country comments and, lastly, comments on the comparison between countries. Analytically: • The econometric analysis has been made for the countries of Serbia, Albania, Bulgaria, FYROM, Romania and for the period from the beginning of 1990 to 2016 where there is evidence of greater comparability. In essence, the effect of the economic crisis on these countries is investigated individually but also comparatively. • In the second part of econometric analysis with telecoms, their impact is presented in the 5 countries separately but also in general by 2016 and the relative impact on the growth rate of these countries is being considered. The result proves that the sign is positive with preconditions. There is an in-depth country-by-country econometric analysis, with cross-functional charting / charting between countries and the corresponding conclusions from these comparisons between countries emerging from each model. • In particular, FDIs and telecoms have been elaborated separately for the economics model E Views 2OLS with raw data with separate references and model run with the relevant explanations as to the assumptions on how the model was processed in E-Views. • The results of each econometric model have been researched and documented in detail with respect to variables counting for control of heteroscedasticity, autocorrelation, DW, etc, and with specific assumptions for the manipulation of variables so that the model is reliable to its results and a consistent picture between years of analysis. Labor data have been checked, and the designation is distinct as a dependent variable for total FDI and for telecom investments and as an independent variable for GDP in PPP terms, the annual rate of change of GDP, the price index Consumer, Inflation, Country Population, Current Account, and Unemployment Rate. IV. Exporting specific and overall conclusions and identifying the necessary priority measures and activities to accelerate input and improving the investment environment in these countries. Foreign Direct Investment plays an important role in transition economies. They contribute to raising the level of investment by providing financial funds, but also sharing their technology and methods of organizing them with the most advanced economies. In addition, one benefit is that it is associated with positive entry phenomena in the local economy and thus enhances its prospects of growth. Privatizing FDIs, in particular, strengthen macroeconomic stability as they are a source of coverage either of current account deficits or of budget deficits. The investment opportunities of each Balkan country are identified by five key factors: time, business risk, market needs, the country of origin of the investment and the priorities of European integration. The results of the econometric analysis confirm the influence of the FDIs in the economies of the countries under investigation. The results of the applied models are identical and confirm the existence of two interactions between the variables. The exact directions of these relationships are determined by homogeneous causal relationship from the FDIs to the balance of payments, to GDP growth, unemployment and the growth rate of each country with conditions. In order to change the trend of reducing foreign direct investment in recent years and to achieve sustainable economic growth, each country must take measures to improve economic freedom and expand the local market through international agreements with neighboring countries. Some other important steps are the imposition of effective institutional reform, corruption prevention and an effective judicial system.
Keywords: Άμεσες ξένες επενδύσεις (ΑΞΕ)
Όμιλος ΟΤΕ
Χώρες Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΝΑΕ)
Ο κλάδος και η βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών
Foreign direct investments (FDIs)
OTE Group
Southeastern Europe (SEE) countries
Telecom sector and industry
Information: Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 206-219)
7/2018
Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018
Rights: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές
Appears in Collections:Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών (Δ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PasmatzisIoannisPhd2018.pdf4.13 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons