Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/22012
Author: Πινόπουλος, Ιωάννης
Pinopoulos, Ioannis
Title: Three essays on vertical relations and vertcal integration
Alternative Titles: Τρία δοκίμια με θέμα τις κάθετες σχέσεις και την κάθετη ολοκλήρωση
Date Issued: 2018
Department: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΟΕ)
Supervisor: Κωνσταντάτος, Χρήστος
Constantatos, Christos
Abstract: Η παρούσα διατριβή αποτελείται από τρία ανεξάρτητα δοκίμια που μελετούν θέματα σχετικά με κάθετες σχέσεις και κάθετη ολοκλήρωση. Οι κάθετες σχέσεις είναι πανταχού παρούσες στις αγορές του πραγματικού κόσμου, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των αγαθών παράγονται σε διάφορα στάδια της επονομαζόμενης κάθετης αλυσίδας παραγωγής, από πρώτες ύλες σε ενδιάμεσα προϊόντα και τέλος σε τελικά προϊόντα. Σκοπός της διατριβής είναι να εξετάσει τα κλασσικά αντιμονοπωλιακά ζητήματα της διάκρισης τιμών (Κεφάλαιο 1) και των οριζόντιων συγχωνεύσεων (Κεφάλαιο 2) μέσα στο πλαίσιο κάθετα σχετιζόμενων αγορών, και να εξετάσει τη συμπεριφορά κάθετα ολοκληρωμένων επιχειρήσεων σχετικά με τη αλληλεπίδραση τους με άλλες κάθετα μη ολοκληρωμένες επιχειρήσεις (Κεφάλαιο 3). Η επιστημονική μεθοδολογία της έρευνας στηρίζεται στα εργαλεία της θεωρίας παιγνίων όπως αυτά εφαρμόζονται στον κλάδο της Βιομηχανικής Οργάνωσης. Στο πρώτο δοκίμιο (κεφάλαιο 1), μελετάμε τις επιπτώσεις που έχει στην ευημερία μια διάκριση τιμών εισροής, όταν ο προμηθευτής αυτής της εισροής, ο οποίος συνάπτει κρυφά συμβάσεις με δύο μη συμμετρικούς λιανοπωλητές, αναλαμβάνει επενδύσεις έρευνας & ανάπτυξης (Ε&Α). Δείχνουμε ότι η απαγόρευση της πολιτικής διάκρισης τιμών ενδέχεται να αυξήσει ή να μειώσει τις επενδύσεις Ε&Α ανάλογα με το βαθμό της ασυμμετρίας του κόστους των λιανοπωλητών. Παρ 'όλα αυτά, διαπιστώνουμε ότι η ευημερία μειώνεται πάντα μετά την απαγόρευση. Κατά συνέπεια, σε αντίθεση με την επικρατούσα άποψη, η απαγόρευση διάκρισης τιμών μειώνει την ευημερία ακόμη και όταν η επίδρασή της στα επίπεδα Ε&Α είναι θετική. Στο δεύτερο δοκίμιο (Κεφάλαιο 2), μελετάμε οριζόντιες συγχωνεύσεις που πραγματοποιούνται στο «ανώτερο» τμήμα μιας κάθετα σχετιζόμενης αγοράς και ένα από τα συγχωνευόμενα μέρη είναι κάθετα ολοκληρωμένο. Με συμμετρικά κόστη και όταν οι όροι των συμβάσεων μεταξύ επιχειρήσεων είναι παρατηρήσιμοι από όλους τους συμμετέχοντες, δείχνουμε ότι οι εν λόγω συγχωνεύσεις πάντοτε βλάπτουν τους καταναλωτές. Με παρατηρήσιμους τους όρους των συμβάσεων αλλά ασύμμετρα κόστη, δείχνουμε ότι το συνολικό πλεόνασμα των καταναλωτών μπορεί να αυξηθεί μετά τη συγχώνευση, παρόλο που οι τιμές των εισροών αυξάνονται και ορισμένοι καταναλωτές βλάπτονται. Με συμμετρικά κόστη αλλά όταν οι όροι των συμβάσεων μεταξύ επιχειρήσεων δεν είναι παρατηρήσιμοι, διαπιστώνουμε ότι οι καταναλωτές μπορεί να είναι καλύτερα μετά τη συγχώνευση, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν εξωγενείς βελτιώσεις αποτελεσματικότητας. Στο τρίτο δοκίμιο (κεφάλαιο 3), θεωρούμε μια κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση που πωλεί μια εισροή αλλά και ανταγωνίζεται μια επιχείρηση στο «κατώτερο» τμήμα της αγοράς. Δείχνουμε ότι, όταν η κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση επιλέγει την ποσότητα της εισροής, επιτρέπει στον ανταγωνιστή της να αυξήσει τις πωλήσεις του τελικού του προϊόντος, παρόλο που ο ανταγωνισμός στο «κατώτερο» τμήμα της αγοράς είναι τύπου Cournot. Τέτοια συμπεριφορά δεν ισχύει στην περίπτωση που η κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση θέτει την τιμή της εισροής, γεγονός που υποδηλώνει ότι για έναν κάθετα-ολοκληρωμένο μονοπωλητή έχει μεγάλη σημασία αν καθορίζει την τιμή ή την ποσότητα της εισροής που παράγει.
The present thesis consists of three independent essays that study vertical relations and vertical integration. Vertical relations are ubiquitous in real-world markets, as the vast majority of goods are produced in several stages of the so-called vertical production chain, from raw materials, to intermediate goods, to final products. The purpose of this thesis is to examine the classic anti-trust issues of price discrimination (Chapter 1) and horizontal mergers (Chapter 2) within the context of vertically related markets, and investigate the behavior of vertically integrated firms with respect to their contractual interaction with other vertically separated firms (Chapter 3). The aforementioned issues are studied within an Industrial Organization framework using game theoretic tools. In the first essay (Chapter 1), we study the welfare effects of input price discrimination when an upstream supplier that secretly contracts with two cost-asymmetric downstream firms undertakes R&D investments. We show that a ban on input price discrimination may increase or decrease R&D investments depending on the degree of downstream cost-asymmetry. Nevertheless, we find that welfare always decreases after the ban. Consequently, contrary to the common presumption, banning discrimination reduces welfare even when its effect on R&D levels is positive. In the second essay (Chapter 2), we study upstream horizontal mergers when one of the merging parties is vertically integrated. Under upstream cost symmetry and observable contracting, we demonstrate that such type of mergers always harm consumers. Under observable contracting but upstream asymmetric costs, we show that overall consumer surplus may increase post-merger even though input prices increase and some consumers are worse off. Under upstream cost symmetry but unobservable contracting, we find that consumers may be better off post-merger even in the absence of exogenous efficiency gains. In the third essay (Chapter 3), we consider a vertically integrated firm that sells input to, and competes against a downstream rival. We demonstrate that, when the integrated firm chooses its input quantity, it accommodates downstream rival’s sales despite downstream competition being of the Cournot type. Upstream price-setting leaves no room for accommodating behavior implying that for a vertically integrated input monopolist setting input price or input quantity makes crucial difference.
Keywords: Vertical relations
Vertical integration
Input price discrimination
R&D investments
Horizontal mergers
Κάθετες σχέσεις
Κάθετη ολοκλήρωση
Διάκριση τιμών εισροής
Έρευνα & Ανάπτυξη (Ε&Α)
Οριζόντιες συγχωνεύσεις
Information: Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 87-88)
Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2018
5/2018
Rights: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές
Appears in Collections:Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Δ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PinopoulosIonnisPhD2018.pdf961.78 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons