Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/21262
Author: Γερμανίδης, Βασίλειος
Title: Εσωτερικός έλεγχος τραπεζών
Date Issued: 2017
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
Supervisor: Κομπάρος, Γεώεργιος
Abstract: Πρωτεύοντα ρόλο στην ανάληψη των αρµοδιοτήτων για την παροχή της διοικητικής πληροφόρησης και υποστήριξης, και κυρίως σε θέµατα που απαιτείται υψηλού επιπέδου γνώση και κρίση, αλλά και σε θέµατα διοικητικού και όχι µόνο ελέγχου , καλείται να παίξει η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της κάθε τράπεζας και τα στελέχη της. Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι: 1)Οι σύµβουλοι που σχεδιάζουν και εκτελούν ελέγχους, που αφορούν την εφαρµογή των αποφάσεων της Διοίκησης της τράπεζας, των άµεσα σχετιζόµενων µε τη στρατηγική, την πολιτική και το µέλλον του οργανισµού. 2)Τα πρόσωπα που διακρίνονται για το ήθος, το χαρακτήρα, την εξειδικευµένη επιστηµονική τους κατάρτιση, την κριτική σκέψη, τη διοικητική ικανότητα, το θάρρος της γνώµης τους, το διερευνητικό πνεύµα και την ειλικρίνειά τους. 3)Τα στελέχη που εκφράζουν την Ανώτατη Διοίκηση της τράπεζας, γνωρίζουν τις αδυναµίες της, διερευνούν και αξιολογούν την επάρκεια και την αποτελεσµατικότητα των συστηµάτων εσωτερικής λειτουργίας της τράπεζας. 4)Τα στελέχη που εµπιστεύεται η Διοίκηση, είναι οι σύµβουλοι, που µε την πολύπλευρη γνώση τους, την εµπειρία και την αντικειµενική κρίση που τα διακρίνει, αξιολογούν και αποτιµούν το µέγεθος των κινδύνων για λογαριασµό της Διοίκησης. Η σωστή και αδιάβλητη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου αποτελεί, άλλωστε, και το πρώτιστο ίσως µέληµά της Διοίκησης, ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των άλλων τραπεζών. Οι Διοικήσεις των τραπεζών σήµερα θεωρούν τους εσωτερικούς ελεγκτές συµβούλους τους. Πιο συγκεκριµένα, είναι εκείνοι που συντελούν στη διασφάλιση της άριστης και αποτελεσµατικής διοίκησης, της σωστής οργανωτικής δοµής, της σωστής διαχείρισης και διαφύλαξης των περιουσιακών στοιχείων του οργανισµού, της σωστής αξιολόγησης και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµικού, µε απώτερο στόχο τη µεγιστοποίηση των οικονοµικών του µεγεθών και αποτελεσµάτων, για τα οποία άλλωστε η κάθε Διοίκηση είναι υπεύθυνη έναντι των µετόχων της τράπεζας. Η αποδοχή, µάλιστα, του κάθε εσωτερικού ελεγκτή ως συµβούλου δεν περιορίζει το έργο του σε στενά ελεγκτικά όρια. Αντιθέτως, του παρέχει τη δυνατότητα να προσφέρει υψηλού επιπέδου ελεγκτικές υπηρεσίες. Με αυτό τον τρόπο η Διοίκηση αξιοποιεί εποικοδοµητικά τις γνώσεις και τις εµπειρίες του. Στο πνεύµα αυτό της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου περιλαµβάνεται και η, απαραίτητη αν όχι επιτακτική κατά πολλούς, συµµετοχή του διευθυντή του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου στα συµβούλια των ανωτάτων στελεχών της τράπεζας. Η συµµετοχή του, πιστεύεται, βοηθά στην ανταλλαγή απόψεων, στην ενηµέρωσή του για τη στρατηγική και την πολιτική του ιδρύµατος, ώστε το καθετί που ελέγχεται να συµπλέει µε το πνεύµα της Διοίκησης και τους γενικότερους στόχους της τράπεζας. Οι Διοικήσεις των τραπεζών πρέπει να δίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο ότι, από τη φύση του αντικειµένου του εσωτερικού ελέγχου, και λόγω της ευρύτητας των θεµάτων και των εµπειριών που διαρκώς αποκοµίζονται µέσω της συνεχούς διερεύνησης, παρέχεται η δυνατότητα να αναπτύσσονται και να δηµιουργούνται ικανά στελέχη, και µάλιστα υψηλών προδιαγραφών. Από τα στελέχη αυτά, τα πιο χαρισµατικά θα είναι στη διάθεση της Διοίκησης, για να καλύψει µελλοντικά υψηλές διοικητικές θέσεις, µε αυξηµένες ευθύνες. Οι ικανότητες που διαθέτουν οι σηµερινοί ελεγκτές, σε ένα καλά οργανωµένο τµήµα τραπέζης, ίσως είναι ισάξιες, αν όχι ανώτερες µε αυτές που διαθέτουν οι εξωτερικοί σύµβουλοι. Προφανές είναι, λοιπόν, πως η αναγνώριση του έργου του εσωτερικού ελεγκτή και η αποδοχή αυτού ως συµβούλου από τη Διοίκηση της τράπεζας, της παρέχει τα εχέγγυα για λήψη υψηλού επιπέδου αποφάσεων, µε σηµαντικά ανταγωνιστικά και άλλα οφέλη. Ενδεικτικά, αναφέρουµε ότι, µε την ενσωµάτωση των εσωτερικών ελεγκτών σε όλες τις δραστηριότητες του οργανισµού, ως σύµβουλοι της Διοίκησης σε όλα τα θέµατα, περιορίζεται το κόστος από την απασχόληση εξωτερικών συµβούλων, καθώς οι εσωτερικοί ελεγκτές κοστίζουν λιγότερο στην τράπεζα.
Keywords: Τράπεζες
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017.
Appears in Collections:ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GermanidisVasileiosMsc2017.pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.