Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/2069
Author: Μαλινδρέτος, Γεώργιος
Title: Ιστορική πρόκληση επιχειρηματικής προσαρμογής: ανασχεδιασμός της εφοδιαστικής αλυσίδας: προς επανεπικράτηση της οικιακής οικονομίας
Date Issued: 2006
Publisher: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών
Abstract: Μια τιμώμενη επιστημονική προσωπικότητα σηματοδοτείται με την δυναμική της σύνδεσης του παρελθόντος με το μέλλον. Πράγματι, όπως είναι λίγο-πολύ γνωστό, το τελευταίο τέταρτο του 20ού αιώνα έχει συντελεστεί συνολική αλλαγή σε ένα "νέο τοπίο επιχειρηματικού περιβάλλοντος" (new landscape of corporate environment) και νέες τεχνολογίες, (new technologies), με μια τάση συνεχόμενης μεταβολής. Αυτό συνεπάγεται μια γενική "ιστορική πρόκληση" (historical challenge) ολοκληρωμένης προσαρμογής της επιχείρησης ως συστήματος μέσω μεγιστοποίησης της ικανοποίησης των νοικοκυριών, ως γέφυρα μετάβασης σε ένα "νέο κόσμο" που βρίσκεται υπό διαμόρφωση. Η μεταβατική αυτή πορεία έχει τεχνική υποστήριξη κατά βάση μια νέα ερευνητική μέθοδο ολοκληρωμένου επιχειρηματικού ανασχεδιασμού και εφαρμογής, με μια δυναμική ανατροφοδοτούμενη διαδικασία. Το άρθρο αυτό έχει επικέντρωση στην νέα μεθοδολογία "έρευνας και ανάπτυξης", μέσω της "Εφοδιαστικής" (Logistics), που σημείωσε ραγδαία επέκταση με μια διεθνή τάση μετεξέλιξης στο λεγόμενο "Μάνατζμεντ της Εφοδιαστικής Αλυσίδας" (Supply Chain Management: SCM) και τελευταία στον "Ανασχεδιασμό των Επιχειρηματικών Διαδικασιών" (Supply Chain Re-engineering: SCR). Ειδικότερα, η νέα μεθοδολογία έχει αναδειχτεί στις αρχές της δεκαετίας του 1990, για να επεκταθεί ταχέως και συνεχώς εμπλουτιζόμενη να επικρατήσει σύντομα σε επίπεδο χωρών της ΕΕ και ευρύτερα του ΟΟΣΑ (Μαλινδρέτος Γ., 2001, 2004). Η μετεξέλιξη αυτή ταυτοποιείται ως ολοκληρωμένη/ ολιστική στρατηγική προσέγγιση (integrated/ holistic strategic approach) με μηδενική αφετηρία καταγραφής και αποτύπωσης των νέων δεδομένων και της κατάστασης της επιχείρησης, μέσω συνεργασίας (co-operation) με σκοπό τη γενική κινητοποίηση του συνόλου των επιχειρηματικών πόρων και αξιοποίηση ολόκληρης της υφιστάμενης υποδομής τεχνογνωσίας (συγκρότηση "Ομάδας Αλλαγής - Change Team) και με συντονισμό (co-ordination) ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού (human resource development) σε συνδυασμό με την ενδεδειγμένη τεχνολογία (technology), και εντεύθεν παραγωγή πολλαπλασιαστικών "συνεργικών αποτελεσμάτων" (synergy effects). Πρωτογενές κριτήριο επιδόσεων (performance) και επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας (competitiveness) είναι η μεγιστοποίηση της προστιθέμενης αξίας (value adding) και της χρησιμότητας και ικανοποίησης του καταναλωτή (consumer satisfaction) ως οικιακής οικονομίας, με δημιουργία επιχειρηματικού συγκριτικού πλεονεκτήματος για την επιχείρηση ή βελτίωσή του. Η επικέντρωση στον καταναλωτή, στα νοικοκυριά και ευρύτερα στον Πολίτη, έχει προχωρήσει τελευταία στην ανάπτυξη του λεγόμενου "Μάνατζμεντ των Σχέσεων με τους Πελάτες" (Customer Relationship Management: CRM) και της "Ανάλυσης των Έξι Σίγμα" (Six Sigma Analysis: SSA), που κατ'ανάγκη περιοριζόμαστε σε αναφορά τους εδώ. Επισημαίνεται σχετικά ο κρίσιμος ρόλος της εκπαίδευσης (education) ως διδακτικής διαδικασίας διασποράς της γνώσης και απόκτησης τεχνογνωσίας για την ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας με μετασχηματισμό των προκλήσεων σε ευκαιρίες και συμβολή στην βελτίωση των επιχειρηματικών επιδόσεων και της ανταγωνιστικότητας. Για το σκοπό αυτό συνυπάρχει διεισδυτικότητα με απλότητα και αποσαφηνίσεις για διάλυση της σύγχυσης και των παρεξηγήσεων, λόγω πολυχρησίας των όρων, κλπ.
Keywords: Επιστημονική μέθοδος
Θεμελιακό Οικονομικό Αξίωμα (ΘΟΑ)
Εφοδιαστική
Μάνατζμεντ Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Ανασχεδιασμός Επιχειρηματικών Διαδικασιών
Ολοκληρωμένη Προσέγγιση
Πληροφορική Τεχνολογία
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
Συντονισμός
Συνεργικά Αποτελέσματα
Ανταγωνιστικότητα
Επιδόσεις
Μάνατζμεντ των Σχέσεων με τους Πελάτες
Ανάλυση των Έξι Σίγμα
Scientific Method
Logistics
Supply Chain Management (SCM)
Business Process Re-engineering (BPR)
Integrated Approach (IA)
Information Technology (IT)
Human Capital Development (HCD)
Co-ordination
Synergy Effects (SE)
Competitiveness
Performance
Customer Relationship Management (CRM)
Six Sigma Analysis (SSA)
Related Identifiers: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/431
Appears in Collections:Τιμητικός τόμος εις μνήμην Αναπληρωτή Καθηγητή Απόστολου Κομπότη (1952-2003)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
malindretos_timitik_kobotis.pdf313.29 kBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.