Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/20600
Author: Σακελλαρίδης, Κωνσταντίντος
Title: Business model change due to ICTs: a research on the transformational effects of ICTs Integration in hotels and the business model evolution framework
Alternative Titles: Αλλαγή του οργανωτικού μοντέλου των επιχειρήσεων λόγω των νέων τεχνολογιών: μια έρευνα στις μετασχηματιστικές επιπτώσεις της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στα ξενοδοχεία και το πλαίσιο εξέλιξης του επιχειρηματικού μοντέλου
Date Issued: 2017
Department: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΕΠ)
Supervisor: Κατσούλη, Ελένη
Abstract: This PhD dissertation, studies the transformative impact of Information and Communication Technologies (ICT) on the business model of hotels. Today, more than ever, new ICTs are dramatically changing the hospitality industry, requiring the reconfiguration of the business model of the firms operating in the hospitality business. The positive impact of ICT integration highlights the necessity of the transformation of the hotels’ business model, which are required to adapt to the new reality. Moving to a new, more efficient business model is an uncharted and demanding high-risk challenge for the hotel business that requires a good understanding of the current business model as well as the existence of a secure change framework. Analyzing critically and in depth the existing literature, the hereby study attempts a thorough presentation of the concept of the business model, its theoretical frameworks, as well as the contemporary transformational change models. The composition of the critical transformational elements leads to the design of the prototype framework of the Business Model Evolution Framework. The findings of the survey, which was conducted on a representative sample of Greek hotels, as well as the examination of the research hypotheses via the use of Structured Equation Modeling (SEM), are used to validate the theoretical model, paving the way for its further implementation. The main objective of the dissertation is the development of a theoretical framework for the evolution of the hotel's business model, which can be used for the smooth and risk-free integration of new technologies, allowing for performance optimization. In terms of the research methodology, the following steps were followed: I. Based on an extensive literature review, the theoretical ICT induced business model construct was developed. II. Respectively to the theoretical model, the research hypotheses were developed. III. These hypotheses formed the research sample that was considered necessary to conduct the empirical research. IV. According to the theoretical and operational model, an on-line structured questionnaire was constructed. V. The questionnaire was sent to 870 hotels in the wider region of Macedonia - Thrace. The responses accounted for 10% of the total population of hotels in the area. VI. Data was analyzed with the use of the IBM SPSS software package. VII. The hypotheses were examined via the SEM method and with the use of the IBM SPSS / AMOS software package. The findings of the survey are of particular interest. More specifically: First, it is proven that the majority of hotels do not use any specific methodology when integrating new ICTs. However, the results of their responses validate the suggested change model, both in terms of the employment of its individual stages, as well as in the ranking of their implementation. In addition, research findings confirm the hypothesized positive relationship between the integration of new ICTs and improved performance indicators of the hotel, which is even more evident in hotels that follow a change methodology. The research findings highlight the relationship between ICT, the business model of the hotel and its performance, contributing to both theory and practice.
Η παρούσα διδακτορική διατριβή μελετά τις μετασχηματιστικές επιπτώσεις των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στο επιχειρηματικό μοντέλο των ξενοδοχείων. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, νέες ΤΠΕ αλλάζουν δραματικά τον κλάδο της φιλοξενίας, επιβάλλοντας τον επαναπροσδιορισμό του επιχειρηματικού μοντέλου των επιχειρήσεων παροχής φιλοξενίας. Η θετική επίδραση της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ, αναδεικνύει την αναγκαιότητα του μετασχηματισμού του οργανωτικού μοντέλου και στα ξενοδοχεία, τα οποία καλούνται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Η μετάβαση σε ένα νέο, πιο αποδοτικό επιχειρηματικό μοντέλο είναι μία αχαρτογράφητη και απαιτητική πρόκληση υψηλής επικινδυνότητας για την ξενοδοχειακή επιχείρηση, που προϋποθέτει την καλή κατανόηση του υπάρχοντος επιχειρηματικού μοντέλου καθώς και την ύπαρξη ενός ασφαλούς πλαισίου αλλαγής. Αναλύοντας κριτικά και σε βάθος την υπάρχουσα βιβλιογραφία, η παρούσα μελέτη επιχειρεί μια ενδελεχή παρουσίαση της έννοιας του επιχειρηματικού μοντέλου, των θεωρητικών πλαισίων της αλλά και των σύγχρονων μετασχηματικών μοντέλων αλλαγής. Η σύνθεση των καθοριστικών μετασχηματικών στοιχείων, οδηγεί στο σχεδιασμό του πρωτότυπου πλαισίου εξέλιξης του επιχειρηματικού μοντέλου ‘Business Model Evolution Framework’. Τα αποτελέσματα της έρευνας που διεξήχθη σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ελληνικών ξενοδοχείων καθώς και η εξέταση των ερευνητικών υποθέσεων, με τη βοήθεια των Δομημένων Υποδειγμάτων Εξισώσεων (Structural Equation Modeling - SEM), χρησιμοποιούνται για την επικύρωση του θεωρητικού μοντέλου, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την περαιτέρω εφαρμογή του. Ο βασικός στόχος της διατριβής είναι η ανάπτυξη ενός θεωρητικού πλαισίου εξέλιξης του επιχειρηματικού μοντέλου ενός ξενοδοχείου, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ομαλή και χωρίς ρίσκο ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, επιτρέποντας τη βελτιστοποίηση της απόδοσης. Όσον αφορά την μεθοδολογία της έρευνας, ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα: Με βάση εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση δομήθηκε το προτεινόμενο στη διατριβή θεωρητικό οργανωτικό μοντέλο των επιχειρήσεων λόγω των νέων τεχνολογιών. Αντίστοιχα με το θεωρητικό μοντέλο αναπτύχθηκαν οι προς εξέταση ερευνητικές υποθέσεις. Οι υποθέσεις αυτές διαμόρφωσαν το λειτουργικό υπόδειγμα που θεωρήθηκε απαραίτητο για τη διεξαγωγή της εμπειρικής έρευνας. Σύμφωνα με το θεωρητικό και το λειτουργικό υπόδειγμα κατασκευάστηκε ένα on-line δομημένο ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο αποστάλθηκε σε 870 ξενοδοχεία της ευρύτερης περιοχής Μακεδονίας – Θράκης. Οι απαντήσεις που συγκεντρώθηκαν αντιπροσωπεύουν το 10% των συνολικών ξενοδοχείων της περιοχής. Για την ανάλυση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε τα λογισμικό πακέτο IBM SPSS. Για τον έλεγχο των υποθέσεων ακολουθήθηκε η μέθοδος SEM και χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πακέτο IBM SPSS/AMOS. Τα συμπεράσματα της έρευνας παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ειδικότερα: Καταρχήν, αποδεικνύεται ότι στην πλειοψηφία τους τα ξενοδοχεία δεν χρησιμοποιούν κάποια συγκεκριμένη μεθοδολογία κατά την ενσωμάτωση νέων ΤΠΕ. Ωστόσο, τα αποτελέσματα των απαντήσεών τους επικυρώνουν το προτεινόμενο μοντέλο αλλαγής τόσο ως προς τη χρήση των επιμέρους σταδίων του, όσο και ως προς τη σειρά εφαρμογής τους. Επιπλέον, τα ευρήματα της έρευνας επικυρώνουν την υποτιθέμενη θετική σχέση μεταξύ της ενσωμάτωσης νέων ΤΠΕ και βελτιωμένων δεικτών απόδοσης του ξενοδοχείου, γεγονός που είναι ακόμα πιο εμφανές στα ξενοδοχεία που ακολουθούν κάποια μεθοδολογία αλλαγής. Τα συμπεράσματα της έρευνας αναδεικνύουν τη σχέση μεταξύ των ΤΠΕ, του επιχειρηματικού μοντέλου του ξενοδοχείου και της απόδοσής του, συνεισφέροντας τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
Keywords: Operations reconfiguration
Business model evolution framework
Επανασχεδιασμός λειτουργιών
Πλαίσιο εξέλιξης του επιχειρηματικού μοντέλου
Information: Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.
Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017.
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 216-234).
012/2017
Rights: Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση 4.0 Διεθνές
Appears in Collections:Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Δ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SakellaridisKonstantinos_Phd2017.pdf6.7 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons