Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19930
Author: Συμεωνίδου, Αγάπη
Title: Καλές πρακτικές σε μονάδες εντατικής θεραπείας νεογνών (ΜΕΝΝ): η περίπτωση της Β΄ΜΕΝΝ του Γ.Ν.Θ. Παπαγεωργίου
Date Issued: 2017
Department: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Supervisor: Τσιότρας, Γεώργιος
Abstract: Η παγκόσμια οικονομική κρίση φαίνεται να «βάζει το μαχαίρι στο λαιμό» των κρατών, προσανατολίζοντάς τους στη λήψη απαραίτητων μέτρων για εξυγίανση των συστημάτων υγείας και της εφαρμογής πολιτικών που θα δημιουργούν δίχτυ ασφαλείας στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Τούτο θα μπορέσει να επιτευχθεί μέσα από την περικοπή της σπατάλης, την καλή καταγραφή χρήσιμων πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, και τον συνολικό επαναπροσδιορισμό για την αντιμετώπιση των νοσημάτων. Eνα καλό παράδειγμα περικοπής της σπατάλης και επαναπροσδιορισμού της αντιμετώπισης των νοσημάτων ειδικά για τη χώρα μας όπως ανακοινώθηκε σε πανελλήνιο συνέδριο, είναι η εφαρμογή εθνικών κλινικών πρωτοκόλλων. Τα κλινικά πρωτόκολλα και οι οδηγίες μπορούν να αποδειχθούν αρκετά ωφέλιμα σε κάθε τομέα ενός συστήματος παροχής υγειονομικής φροντίδας. Πιο συγκεκριμένα, στοχεύουν στη διευκόλυνση του κλινικού έργου μέσω της συστηματοποίησης του τεράστιου όγκου των σύγχρονων και συνεχώς εξελισσόμενων και αυξανόμενων ιατρικών δεδομένων συνεπικουρούμενα και από τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Αποτέλεσμα αυτού είναι η βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Διενεργώντας μια βιβλιογραφική ανασκόπηση για τις καλές πρακτικές σε Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας των Νεογνών που εφαρμόζονται παγκοσμίως, γίνεται αναφορά στις πρακτικές βελτίωσης της ποιότητας σε ΜΕΝΝ του Ην. Βασιλείου και της Ν. Αμερικής. Σύμφωνα με τη μελέτη του Ην. Βασιλείου, η ΜΕΝΝ είναι ένα υψηλά περίπλοκο σύστημα το οποίο χρήζει από μόνο του την εφαρμογή αρχών βελτίωσης της ποιότητας. Αυτό προϋποθέτει την ανάπτυξη κουλτούρας ασφάλειας η οποία τείνει συνεχώς να βελτιώνεται. Το προσωπικό που εργάζεται στη ΜΕΝΝ πρέπει να εκπαιδεύεται στις μεθοδολογίες της βελτίωσης της ποιότητας και στην ασφάλεια των νεογνών. Με τη χρήση των συλλογικών δικτύων μπορεί να επιτευχθεί η αλλαγή. Στην Ν.Αμερική το μοντέλο του κύκλου ποιότητας του Nolan, Plan-Do-Study-Act (PDSA) ακολούθησε και το Institute of Healthcare Improvement. Μετά το 1990 άρχισαν να εμφανίζονται διάφορα νεογνικά δίκτυα που συνδέθηκαν με σημαντικές βελτιώσεις στα νεογνικά αποτελέσματα. Στις ΜΕΝΝ εκείνη την περίοδο αναπτύχθηκαν και πολλά συγκριτικά εργαλεία μέτρησης της απόδοσης για πιο ακριβή αποτελέσματα. Ανταποκρινόμενο σε πρόταση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας, το Γ.Ν.Παπαγεωργίου συμμετέχει ενεργά στο δίκτυο Performance Assessment Tool for Quality Improvementin Hospitals (PATH) με στόχο τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου Νοσοκομείων προώθησης της κουλτούρας αυτοβελτίωσης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών. Η Β΄Μονάδα Εντατικής νοσηλείας των νεογνών του Γ.Ν Παπαγεωργίου στα πλαίσια της επιτακτικής ανάγκης για ανάπτυξη στρατηγικής ελέγχου των λοιμώξεων προέβει σε προτυποποίηση των παρεμβατικών διαδικασιών της. Αν και έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στην νεογνική φροντίδα μέσω των προγραμμάτων της συνεχιζόμενης βελτίωσης της ποιότητας, χρειάζεται ακόμα να διευκρινιστούν ορισμένα στοιχεία της μεθόδου. Σημαντική είναι η επιβεβαίωση ότι το πρόγραμμα για συνεχιζόμενη βελτίωση της ποιότητας έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της φροντίδας στη B ΜΕΝΝ, με τη συμμετοχή όλου του προσωπικού και όχι ένα project με χρονικά περιθώρια. Επίσης, πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους εμπλεκόμενους στη νεογνική φροντίδα, από τους γονείς μέχρι τη διοίκηση του νοσοκομείου.
Keywords: Ποιότητας υγείας σε ΜΕΝΝ
Β΄ΜΕΝΝ
Καλές πρακτικές στη δημόσια υγεία
Ποιότητα του τομέα υγείας
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2017.
Appears in Collections:ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SymeonidouAgapiMsc2017.pdf2.6 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.