Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/193
Author: Κώστογλου, Βασίλης
Title: Η απασχόληση των ειδικοτήτων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στις επιχειρήσεις πληροφορικής
Alternative Titles: The employment of information and communications technologies' specialities in the enterprises
Date Issued: Apr-2005
Department: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. (ΕΠ)
Supervisor: Παπαρρίζος, Κωνσταντίνος
Abstract: Η απασχόληση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και οι επιδράσεις που ασκούν σε αυτήν τα χαρακτηριστικά του προφίλ των επιχειρήσεων αποτελούν ερευνητικά πεδία, τα οποία έχουν διερευνηθεί ελάχιστα στη βιβλιογραφία. Η διδακτορική αυτή διατριβή εστιάζει το ενδιαφέρον της σε αυτά τα πεδία, εξετάζοντας ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται άμεσα με την απασχόληση των εκροών του εκπαιδευτικού συστήματος στην αγορά εργασίας των ΤΠΕ και τις αντίστοιχες επιδράσεις των χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων. Για την προσέγγιση του προβλήματος χρησιμοποιείται ένα μοντέλο διερεύνησης τριών διαδοχικών σταδίων, σε καθένα από τα οποία εφαρμόζεται διαφορετική τεχνική συλλογής δεδομένων. Το πρώτο στάδιο συνίσταται από την εκτενή ποσοτική έρευνα της ανώτατης εκπαίδευσης στις ΤΠΕ - σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο - δίνοντας έμφαση στις προσφερόμενες ειδικότητες και στο ανθρώπινο δυναμικό που ‘αποδίδεται’ στην αγορά εργασίας. Το δεύτερο στάδιο αποτελεί προπαρασκευαστική έρευνα, κατά την οποία προσδιορίζεται η σύσταση των παραμέτρων απασχόλησης των εταιρειών και των ατόμων που δραστηριοποιούνται στις ΤΠΕ, εφαρμόζοντας μία μεθοδολογία που στηρίζεται στη συλλογική επιλογή. Το τρίτο στάδιο αποτελεί εθνική έρευνα πεδίου που απευθύνθηκε προς τις επιχειρήσεις ΤΠΕ, χρησιμοποιώντας ως ερευνητικό εργαλείο ένα δομημένο ερωτηματολόγιο. Η υλοποίησή της απέφερε 343 έγκυρα ερωτηματολόγια (ποσοστό απόκρισης 30,2%). Τα πεδία που διερευνώνται είναι η διοίκηση των ανθρώπινων πόρων, οι τομείς εξειδίκευσης και τα επαγγέλματα του κλάδου, η απασχόληση των ειδικοτήτων ΤΠΕ καθώς και η ανταπόκρισή τους στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Παράλληλα εξετάζονται, μέσω του στατιστικού ελέγχου 10 ερευνητικών υποθέσεων, οι επιδράσεις των χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων στις πρακτικές και στις στάσεις που υιοθετούνται στα κύρια ζητήματα της απασχόλησης των ειδικοτήτων ΤΠΕ. Οι στατιστικές τεχνικές ανάλυσης που χρησιμοποιούνται είναι ο έλεγχος Χ2, ο έλεγχος ανάλυσης της διασποράς, οι συντελεστές συσχέτισης του Spearman και η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες. Από την ανάλυση των δεδομένων συνάγονται διαπιστώσεις και συμπεράσματα για τα όλα τα ερευνητικά πεδία που εξετάζει η διατριβή. Όσον αφορά στην παρεχόμενη ανώτατη εκπαίδευση, η πρόσφατη ραγδαία αύξηση του αριθμού των τμημάτων ΤΠΕ οδήγησε σε μεγάλους, για τα ελληνικά δεδομένα, ετήσιους αριθμούς εισακτέων και κατά συνέπεια αποφοίτων. Το ζήτημα αυτό, σε συνδυασμό με την ομοιομορφία των παρεχόμενων γνώσεων, θα πρέπει να εξετασθεί με προσοχή από την πολιτεία. Τα προσφερόμενα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών έχουν αναπτυχθεί πέρα από κάθε πρόβλεψη, αντικατοπτρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού. Διαπιστώνεται ότι η αγορά εργασίας του κλάδου των ΤΠΕ αποτελεί έναν ανταγωνιστικό και απαιτητικό εργασιακό στίβο, έχοντας αναπτύξει τις δικές της στάσεις στη διοίκηση και απασχόληση του ανθρώπινου δυναμικού της. Οι πρακτικές και οι στάσεις που υιοθετούνται, διαφοροποιούνται σε μεγάλο βαθμό από το μέγεθος των επιχειρήσεων και σε μικρότερο από την έδρα και τη γεωγραφική εμβέλεια δραστηριοποίησής τους. Αντίθετα, οι επιδράσεις της ηλικίας των εταιρειών είναι μηδενικές, ενώ αυτές των επαγγελματικών κατευθύνσεών τους πολύ μικρές. Η ομοιόμορφη και σχεδόν καθολική ικανοποίηση των εργοδοτών από την ανταπόκριση των πτυχιούχων ΤΠΕ στις απαιτήσεις τους αποτελεί ένδειξη της μείωσης του χάσματος δεξιοτήτων στον κλάδο. Οι εκπρόσωποι της αγοράς εργασίας παρουσιάζονται αρκετά αισιόδοξοι για τον κλάδο των ΤΠΕ και ακόμη περισσότερο για τις προοπτικές της επιχείρησης, στην οποία απασχολούνται. Κατατίθεται επίσης η αδήριτη ανάγκη εξειδίκευσης των εργαζομένων, προκειμένου να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Θεωρώντας ως κριτήρια επιλογής ενός επαγγέλματος ΤΠΕ το βαθμό διασποράς του στην αγορά εργασίας και τις εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για το βαθμό δυσκολίας εξεύρεσης για πρόσληψη αντίστοιχου προσωπικού προτείνονται συγκεκριμένα επαγγέλματα ως οι συγκριτικά καλύτερες επιλογές για τους νέους επαγγελματίες. Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της διατριβής μπορούν να αποβούν χρήσιμα στους φορείς που λαμβάνουν αποφάσεις και στους δυνητικούς και νέους επαγγελματίες του κλάδου που αναζητούν μία γόνιμη επαγγελματική σταδιοδρομία. Προτείνονται, τέλος, ορισμένα μελλοντικά ερευνητικά εγχειρήματα που πιστεύεται ότι θα συμβάλλουν στη διερεύνηση περισσότερων διαστάσεων του σημαντικού και πολυσύνθετου θέματος της απασχόλησης.
The employment of human resources specialized in information and communications technologies (ICT) and the effects of enterprise characteristics on their employment constitute research fields, which have been studied very scarcely in the international bibliography. This doctoral thesis focuses on these fields by examining issues related to the employment of educational system’s outflows in the ICT labour market and the corresponding effects of enterprise profile characteristics. The problem has been tackled by introducing a research model, which consists of three successive stages. In each stage a different data collection technique is applied. The first stage consists of an extensive quantitative analysis of the higher education offered at undergraduate and postgraduate level. The main emphasis is given in the specializations offered by the existing Greek ICT departments and in the potential education outflows to the labour market. The second stage is a preparatory research determining the contents of the three main occupation parameters of enterprises and individuals specialized in ICT. A methodology based on corporate collection is introduced and applied. The third stage is a national survey, which has been addressed to all ICT enterprises residing in Greece. A structured questionnaire is used as research tool. Survey’s accomplishment yielded 343 filled and valid questionnaires (response rate 30.2%, which is considered as satisfactory for the deduction of credible conclusions). The issues examined are related to human resource management, to the ICT professions and specialization sectors, to the employment of the main specialities and to the degree of enterprise satisfaction for their professional performance. The impact of enterprise profile characteristics on the practices and attitudes adopted for all the above employment issues are examined through the statistical testing of 10 research hypotheses. The statistical techniques used are the Χ2 test, the analysis of variance (ANOVA), the Spearman’s correlation coefficients and the principal component analysis with Varimax rotation. Data analysis led to findings and conclusions for all the research fields of the thesis. As far as the higher education offered by the Universities and the Technological Educational Institutions is concerned, the recent rapid growth of the ICT departments led to large, for Greek standards, annual numbers of enrolled new students and consequently graduates. This issue, in relation to the similarity of courses offered should be examined thoroughly by the state. The postgraduate programmes have been developed beyond any anticipation, mirroring the augmentative needs for specialized personnel. Regarding the ICT labour market it is ascertained that it constitutes a competitive and demanding work battle, having developed its own attitudes in management and employment of its human resources. The practices and attitudes adopted are largely differentiated by the enterprise size (number of employees) and in a smaller degree by the enterprise location and the geographical range of their activities. On the contrary the effects of the enterprise vocational directions are very small and those of their age (year of foundation) null. The uniform and nearly universal employers’ satisfaction by the professional performance of the ICT graduates in their needs is a clear sign of the skills gab lowering in the sector.The labour market’s representatives report fairly optimistic for the ICT sector and even more for the prospects of their enterprise. They also lay down a dire need for specialization of the ICT employees in order to improve their professional prospects. Considering as main selection criteria of an ICT profession its spread in the labour market and the degree of difficulty enterprises face in employing corresponding specialized personnel, particular professions are suggested to the young professionals as the relatively better choices. The findings of this thesis and the conclusions drawn can become useful for the decision makers (public and private bodies as well as persons) and for the potential and young professionals who seek for a fruitful career. Finally some future research attempts are suggested, which will contribute to the investigation of more aspects of this important and complex problem; the specialized work force’s employment.
Keywords: Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών
Αγορά εργασίας
Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
Έρευνα πεδίου
Απασχόληση
Επαγγέλματα ΤΠΕ
Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών
Προγράμματα προπτυχιακών σπουδών
Information and communications technologies
Labour market
Human resource management
Survey
Employment
Professions in ICT
ICT undergraduate programmes
ICT postgraduate programmes
Information: Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ.246-259).
Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2005.
Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.
013/2005
Appears in Collections:Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Δ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
kostogloulicense.pdfΔήλωση αποδέσμευσης (Ελεγχόμενη πρόσβαση)26.23 kBAdobe PDFView/Open
Kostoglou.pdf3.97 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.