Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18573
Author: Κελενίδου, Κυριακή
Title: Συνέπειες εξαγορών & συγχωνεύσεων στον κλάδο της γαλακτοκομίας στην Ελλάδα: η περίπτωση της Δωδώνη ΑΒΓΗ.
Date Issued: 2015
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Στελέχη Επιχειρήσεων
Supervisor: Λαζαρίδης, Γιάννης Τ.
Abstract: Ο κλάδος της γαλακτοκομίας, ένας ιδιαίτερα δυναμικός κλάδος με σημαντική θέση στον ευρύτερο κλάδο των τροφίμων και με ουσιαστικές εξαγωγικές δυνατότητες, βρίσκεται σε φάση αναδιάρθρωσης τα τελευταία χρόνια, ως αποτέλεσμα της ανάπτυξης δύο αντίρροπων δυνάμεων. Από τη μια πλευρά, ο υπερδανεισμός τα προηγούμενα έτη, σε συνδυασμό με τη μείωση των πωλήσεων στα γαλακτοκομικά, έχει οδηγήσει επιχειρήσεις του κλάδου σε εξαιρετικά δυσχερή οικονομική θέση. Από την άλλη, όσο και αν φαίνεται οξύμωρο με βάση τα παραπάνω, ο κλάδος εμφανίζει μεγάλη προοπτική ανάπτυξης, καθώς, με εξαίρεση το γάλα, η ζήτηση από το εξωτερικό για το ελληνικό γιαούρτι και τα τυριά είναι διαρκώς αυξανόμενη. Παράλληλα, ο κλάδος αντιμετωπίζει μια σειρά από προκλήσεις που προκύπτουν από τη σύγχρονη «βιομηχανοποιημένη» κτηνοτροφία, τη βιοτεχνολογία, τις νέες αντιλήψεις και τάσεις προτιμήσεων των καταναλωτών, την πρόσφατη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και τις ταχείες τεχνολογικές εξελίξεις. Στα πλαίσια της προαναφερθείσας αναδιάρθρωσης πολλές είναι οι επιχειρήσεις του κλάδου που επέλεξαν τη στρατηγική επιλογή των εξαγορών και συγχωνεύσεων με σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, την αύξηση του μεριδίου τους, τον αποτελεσματικότερο έλεγχο των τοπικών αγορών, αλλά και την επιβίωσή τους. Παράγοντες της αγοράς, αλλά και του τραπεζικού χώρου, εκτιμούν ότι τα επόμενα χρόνια θα υπάρξει περαιτέρω συγκέντρωση στον κλάδο, καθώς κάποιες επιχειρήσεις θα εξαγορασθούν και κάποιες θα οδηγηθούν αναγκαστικά σε «λουκέτο». Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εξέταση των εξαγορών και συγχωνεύσεων στοκ κλάδο της γαλακτοκομίας στην Ελλάδα και οι συνέπειες αυτών. Η ανάλυση που ακολουθεί επιμερίζεται σε έξι ενότητες. Στην πρώτη ενότητα εξετάζουμε το θέμα των εξαγορών και συγχωνεύσεων, προκειμένου να αποκτήσουμε ένα θεωρητικό υπόβαθρο, απαραίτητο για την καλύτερη κατανόηση της μελέτης περίπτωσης της «ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΓΗ» που θα ακολουθήσει, παρουσιάζοντας τους ορισμούς, το ιστορικό, τα κίνητρα, τα αίτια αποτυχίας, τους κινδύνους, τους τρόπους χρηματοδότησης και τα βήματα-κλειδιά των ενοποιήσεων. Στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε ορισμένες εξαγορές και συγχωνεύσεις που έλαβαν χώρα στον κλάδο της γαλακτοκομίας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξή τους μέχρι σήμερα. Επίσης θα αναφερθούμε στην επίδραση των εξαγορών και συγχωνεύσεων στα μερίδια αγοράς του κλάδου της γαλακτοκομίας ανά κατηγορία προϊόντος. Στην τρίτη ενότητα, όπως προαναφέρθηκε, θα παρουσιαστεί η μελέτη περίπτωσης της «ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΓΗ» εξετάζοντας το χρονικό της εξαγοράς, τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή, τους όρους συναλλαγής και το επιχειρηματικό πλάνο του νέου μετόχου για την εταιρία. Θα μελετήσουμε επίσης την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών της εταιρίας «ΔΩΔΩΝΗ Α.Β.Γ.Η.» διαχρονικά, αλλά και συγκριτικά με άλλες εταιρίες του κλάδου. Στην τέταρτη ενότητα θα επιχειρηθούν προβλέψεις ορισμένων µεγεθών για τα επόµενα τρία έτη, δηλαδή για τα έτη 2015-2017. Για την πραγµατοποίηση των προβλέψεων θα χρησιµοποιηθεί η συνάρτηση FORECAST του υπολογιστικού προγράμµατος Excel. Στις δύο τελευταίες ενότητες συνοψίζονται τα συμπεράσματά μας αναφορικά με τις εξαγορές και συγχωνεύσεις, παρουσιάζεται η κατάληξη της μελέτης περίπτωσης της ΔΩΔΩΝΗ ΑΒΓΗ και διατυπώνονται προτάσεις για τη μελλοντική πορεία της εταιρίας.
Keywords: Εξαγορές
Συγχωνεύσεις
Δωδώνη
Γαλακτοκομία
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015.
Appears in Collections:ΠΜΣ Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KelenidouKyriakiMsc2015.pdf2.36 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons