Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/18452
Author: Σουλίδης, Κωνσταντίνος
Title: Το εθνικό πάρκο Πρεσπών.
Date Issued: 2015
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Σπουδές στις Γλώσσες & τον Πολιτισμό των Χωρών της Ν.Α. Ευρώπης
Supervisor: Γαβρά, Ελένη
Abstract: Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα που χαρακτηρίζουν την εποχή μας είναι η οικολογική κρίση. Έχει αποδειχθεί ότι η διατάραξη των φυσικών οικοσυστημάτων έχει βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δυσμενείς επιδράσεις στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Η απώλεια φυτικών και ζωικών ειδών στερεί την ανθρωπότητα από το γενετικό υλικό, του οποίου τις πληροφορίες και τις πιθανές μελλοντικές «εφαρμογές», στο μεγαλύτερο μέρος, ακόμα δεν γνωρίζει. Οι επιπτώσεις της οικολογικής κρίσης έχουν αντίκτυπο, πολλές φορές άμεσο και δραματικό, στην επάρκεια και την ποιότητα του νερού, στη γεωργία, την αλιεία, στο κλίμα, στην ίδια την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Έτσι, με ιδιαίτερα επιτακτικό τρόπο, ξεπροβάλλει η αναγκαιότητα διαφύλαξης του εναπομείναντος φυσικού πλούτου, ιδιαίτερα εκείνων των περιοχών που έχουν αναγνωρισθεί σαν ιδιαίτερα σημαντικά οικοσυστήματα. Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί πλούτο και σημαντική κληρονομιά για τη Δυτική Μακεδονία. Σε έναν κόσμο που υποφέρει από τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα, που καθημερινά μετρά απώλειες σημαντικότατων φυσικών οικοσυστημάτων, οι κάτοικοι της περιοχής έχουν την τύχη και την «πολυτέλεια», να ζουν μέσα σε πλήθος περιοχών που ο φυσικός τους πλούτος, ζωικός και φυτικός, ξαφνιάζει κάθε επισκέπτη ή μελετητή. Σήμερα, η Μικρή και Μεγάλη Πρέσπα κατέχουν μοναδική θέση στην Ευρώπη, από την άποψη της ύπαρξης ενός τόσο σημαντικού οικοσυστήματος. Έτσι η ευρύτερη περιοχή μελέτης είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες, από φυσική άποψη, περιοχές της Ελλάδας. Πρόκειται για περιοχή μοναδικής ομορφιάς, οικολογικού πλούτου και ποικιλότητας τοπίων. Ο υγρότοπος της περιοχής μπορεί να θεωρηθεί ως ένας από τους πιο σημαντικούς της Ευρώπης. Στην περιοχή ζουν μερικά σπάνια και απειλούμενα είδη ζώων που έχουν εξαλειφθεί από άλλα μέρη της Ευρώπης. Η πανίδα των θηλαστικών θεωρούνται βιοδείκτες, που αποδεικνύουν το μοναδικό πλούτο και την οικολογική αξία της περιοχής, παρά τη συνεχιζόμενη υποβάθμιση της ποιότητας του νερού. Οι νέες στρατηγικές διαφύλαξης αυτής της κληρονομιάς όσον αφορά την περιβαλλοντική προστασία, εστιάζονται στη βιώσιμη διαχείριση των οικοσυστημάτων και την υιοθέτηση των πρακτικών της βιώσιμης ανάπτυξης με στόχο την ανάδειξη τόσο των οικολογικών, ιστορικών και αισθητικών αξιών του, όσο και των πολιτιστικών και οικονομικών λειτουργιών τους. Η βιώσιμη ή αειφόρος ανάπτυξη, τόσο ως πρακτική όσο και ως αντίληψη έχει ενσωματωθεί σε μεγάλο βαθμό στην νέα περιβαλλοντική φιλοσοφία, η οποία στοχεύει στην εισαγωγή της διάστασης της προστασίας του περιβάλλοντος στην αστική, την περιφερειακή, την εθνική και την παγκόσμια πολιτική. Η πραγματοποίηση αυτής της νέας περιβαλλοντικής φιλοσοφίας πρέπει να στηρίζεται στην μελέτη και γνώση όλων των παραμέτρων που μπορούν να οδηγήσουν στην λήψη σωστών αποφάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και ειδικότερα για την διαχείριση των νερών.
One of the major events that characterize our times is the ecological crisis. It has been shown that the disturbance of natural ecosystems is short term or long term adverse effects in the human environment. The loss of plant and animal species deprive humanity of the genetic material in which information and the possible future "applications", for the most part, still does not know. The impact of the ecological crisis have an impact, often immediate and dramatic, the adequacy and quality of water, agriculture, fisheries, climate, the very quality of life of all people. So, with particularly compelling way, emerges the necessity to preserve the remaining natural wealth, particularly those areas that have been identified as particularly important ecosystems. The natural environment is great wealth and important heritage for the Western Macedonia. In a world suffering from huge environmental problems, which measures daily loss of vital natural ecosystems, the local residents have the luck and the "luxury", to live in many areas their natural wealth of animal and plant surprises every visitor or scholar. Today the small and the big Prespa has a unique position in Europe in terms of the existence of such an important ecosystem. Thus, the wider study area is among the most interesting, physically, locations. This region of unique beauty, ecological wealth and diversity of landscapes. The wetland area may be regarded as one of the most important of Europe. In the area they live some rare and endangered species that have disappeared from other parts of Europe. The fauna of mammals are considered biomarkers, proving the unique richness and ecological value of the area, despite the continuing deterioration of water quality. The new conservation strategies that heritage in terms of environmental protection, focusing on sustainable ecosystem management and the adoption of practices of sustainable development aiming to promote both ecological, historical and aesthetic values of, and cultural and economic functions. The viable or sustainable development, both as a practice and as a concept has been largely integrated into new environmental philosophy, which aims to introduce the dimension of environmental protection in urban, regional, national and global politics.Making this new environmental philosophy must be based on the study and knowledge of all the parameters that can lead to the right decisions to protect the environment and particularly to water management.
Keywords: Εθνικοί δρυμοί Ελλάδας
Περιβαλλοντική προστασία
Προστασία υγροτόπων
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015.
Appears in Collections:Σπουδές στις Γλώσσες & τον Πολιτισμό των Χωρών της Ν.Α. Ευρώπης (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SoulidisKonstantinosMsc2015.pdf1.65 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons