Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17492
Author: Μοσχίδου, Ευθυμία
Title: Ηλεκτρονικές συναλλαγές και προσωπικά δεδομένα με έμφαση στη νομική προστασία του καταναλωτή στο διαδίκτυο (internet).
Alternative Titles: Electronic transactions and personal data, with emphasis on consumer legal protection in internet.
Date Issued: 2015
Department: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΕΠ)
Supervisor: Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου, Ευγενία
Abstract: Ο κύριος σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής συνίσταται στην ερμηνευτική παρουσίαση και ανάλυση των προβλημάτων που αναφύονται στους ισχύοντες κανόνες δικαίου στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και στην προστασία της ιδιωτικής ζωής από τους καινοφανείς κινδύνους που συνεπιφέρει η αέναη πρόοδος της ψηφιακής τεχνολογίας στην σύγχρονη εποχή. Καταρχήν, το ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο θεσμικό πλαίσιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο, με την παράθεση και ερμηνεία των διατάξεων του Π.Δ. 131/2003, και της αντίστοιχης Οδηγίας 2000/31/ΕΚ, για τον τρόπο σύναψης της ηλεκτρονικής σύμβασης μεταξύ Προμηθευτή και Καταναλωτή. Στην συνέχεια, γίνεται εξαντλητική μελέτη της έννοιας της σύμβασης από απόσταση, του άρθρου 4 του Ν. 2251/1994, με την οποία πραγματοποιήθηκε η ενσωμάτωση της Οδηγίας 97/7/ΕΚ στο εθνικό δικαιικό σύστημα, γενικά, με επισκόπηση και αναφορές στην διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία της νομικής επιστήμης, αλλά και νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, ιδίως, σε σχέση με την υποχρέωση του Προμηθευτή πληροφόρησης του Καταναλωτή, τόσο στο προσυμβατικό, όσο και στο συμβατικό στάδιο, με τις συνέπειες παραβίασης, καθώς και την προθεσμία, τον τρόπο και τις συνέπειες άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης του Καταναλωτή. Παράλληλα, επιχειρείται πρωτότυπη ερμηνευτική προσέγγιση της ΚΥΑ Ζ1 – 891/2013, με την οποία έγινε η προσαρμογή του εσωτερικού δικαίου στην Οδηγία 2011/83/ΕΕ, για την επίτευξη της εναρμόνισης των εθνικών νομοθεσιών των κρατών μελών της Ευρωπαικής Ένωσης ( Ε.Ε. ), και αποτίμησή της σε σύγκριση με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο σε κοινοτικό και μη επίπεδο. Περαιτέρω, δίνεται έμφαση στην ανάλυση των ανάλογων εξειδικευμένων θεμάτων της ειδικής σύμβασης από απόσταση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, του άρθρου 4 α του Ν. 2251/1994, με το οποίο έλαβε χώρα η μεταφορά της Οδηγίας 2002/65/ΕΚ στην ελληνική έννομη τάξη. Ταυτόχρονα, εξειδικεύονται οι διατάξεις του Ν. 2472/1997, και της σχετικής Οδηγίας 95/46/ΕΚ, που ρυθμίζουν το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, από αθέμιτες επιθετικές εμπορικές πρακτικές προώθησης αγαθών ή υπηρεσιών στον Καταναλωτή, όπως η αποστολή μη ζητηθείσας εμπορικής επικοινωνίας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ( spamming e - mail ). Στα συμπεράσματα της μελέτης προκύπτει η ανταπόκριση στην ανάγκη ενός αυστηρού, αλλά και ευέλικτου συστήματος νομικών κανόνων, που θα παρέχει ικανοποιητικό επίπεδο ασφάλειας στις ηλεκτρονικές εμπορικές συναλλαγές, ιδίως, στο διαδίκτυο ( internet ), και προστασίας των προσωπικών δεδομένων του Καταναλωτή, με δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής στις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις.
The primary goal of this thesis is the presentation of the existing law that regulates emerging problems solution in electronic commercial transactions and the privacy protection from the novel dangers that the modern digital technology perpetual progress provokes. First, the research interest focus on electronic commerce via computer in internet, more specifically, through the apposition and interpretation of P.D. 131/2003, and the corresponding Directive 2000/31/EC, provisions, about the contract concluded by electronic means procedure between the Trader and the Consumer. After that, a thorough study of distance contract definition, article 4 Law 2251/1994, through which the Directive 97/7/EC incorporation in the national juridical system was fulfilled, in general, is made, with survey and references in international law bibliography and native scientific theory, but also Greek case law, concerning, especially, the Consumer information requirements that the Trader shall provide, before Consumer is bound by a distance contract, as well as after the conclusion of the distance contract, with the infringement effects, as and the period, procedure and effects of exercising the Consumer right of withdrawal. Parallel, a original interpretative approach of JMD Z1 – 891/2013 is attempted, through which the Directive 2011/83/EU adaptation in the inner law was made, with purpose European Union ( E.U. ) member states national legislations harmonization achievement, and evaluation in comparison with the existing in community and non level legal framework. Furthermore, emphasis is given on the analogous, however, specialized subjects analysis of the specific distance contract financial services, article 4 a Law 2251/1994, through which the Directive 2002/65/EC transposition in the Greek law took place. Simultaneously, Law 2472/1997, and the relative Directive 95/46/EC, that regulates the personal data protection issue, from unethical aggressive commercial goods or services promotion practices against Consumer, such as the unsolicited commercial communication by electronic mail ( spamming e – mail ) delivery, provisions are specialized. In conclusion the study results in the need of a strict, but also flexible legislative system, that will provide satisfactory level of security in electronic commercial transactions, especially, in internet, and Consumer personal data protection, with constant adaptation to the rapid technological evolutions potentiality, as and the existing in Greece regulatory plexus sufficient correspondence to modern requirements and challenges.
Keywords: Καταναλωτής
Σύμβαση από απόσταση
Ηλεκτρονικό εμπόριο
Σύμβαση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών από απόσταση
Προσωπικά δεδομένα
Οδηγία 97/7/ΕΚ
Οδηγία 2000/31/ΕΚ
Οδηγία 2002/65/ΕΚ
Οδηγία 2011/83/ΕΕ
Οδηγία 95/46/ΕΚ
άρθρο 4 Ν. 2251/1994
Π.Δ. 131/2003
άρθρο 4 α Ν. 2251/1994
ΚΥΑ Ζ1 – 891/2013
Ν. 2472/1997
Consumer
Convention from distance
Electronic commerce
Convention of financial services from distance
Personal data
Directive 97/7/EC
Directive 2000/31/EC
Directive 2002/65/EC
Directive 2011/83/EU
Directive 95/46/EC
article 4 Law 2251/1994
P.D. 131/2003
article 4 a Law 2251/1994
JMD Z1 – 891/2013
Law 2472/1997
Information: Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.
Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015.
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 327-352).
025/2015
Rights: Το ηλεκτρονικό αντίτυπο της διατριβής θα αποδεσμευτεί μετά τις 5/5/2018.
Appears in Collections:Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Δ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MoschidouEuthymia_PhD2015.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open
MoschidouEuthymia_license.pdf68.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.