Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17485
Author: Στεργιάκη, Ελισσάβετ
Title: Ανάπτυξη και αξιολόγηση ενός διαδικτυακού χρηματοοικονομικού υποδείγματος για την προετοιμασία και παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων εισηγμένων επιχειρήσεων στο χρηματιστήριο, σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π.
Alternative Titles: Development and evaluation of a prototype web XBRL-enabled financial platform for the generation and presentation of financial statements according to IFRS.
Date Issued: 2015
Department: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΕΠ)
Supervisor: Σταυρόπουλος, Αντώνιος
Abstract: Η ανάπτυξη και υιοθέτηση των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα των τελευταίων δεκαετιών στο χώρο της Λογιστικής και γενικότερα στην ιστορία της Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Βασικός στόχος των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. είναι να παρέχουν μια κοινή λογιστική βάση υψηλής ποιότητας εξασφαλίζοντας έτσι μεγαλύτερη διαφάνεια και συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, η επιτυχία των Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο διακινείται η χρηματοοικονομική πληροφόρηση στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. Επομένως, οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που παρέχονται από τα πληροφοριακά συστήματα και κατ’ επέκταση από τις διαδικτυακές εφαρμογές χρηματοοικονομικής πληροφόρησης πρέπει να πληρούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που διέπουν τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. Γι’ αυτόν το λόγο, κρίνεται αναγκαία η εισαγωγή νέων πιο εξελιγμένων τεχνολογιών, οι οποίες θα μπορούν να απεικονίσουν τη νέα «γλώσσα των επιχειρήσεων» αλλά και να αντιμετωπίσουν προβλήματα που δημιουργούνται από την εφαρμογή της. Η XBRL είναι μια τεχνολογία ειδικά σχεδιασμένη για να υποστηρίξει και να προωθήσει τη νέα «γλώσσα των επιχειρήσεων», τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. Πολλές χώρες ανά τον κόσμο χρησιμοποιούν την XBRL μέσα από διαδικτυακές χρηματοοικονομικές πλατφόρμες στοχεύοντας σε μια καλύτερη, αξιόπιστη, αποτελεσματική, ακριβή, διαφανή και χαμηλού κόστους χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Ωστόσο, παρόμοιες διαδικτυακές χρηματοοικονομικές πλατφόρμες δεν έχουν γνωρίσει σημαντική άνθιση στην Ελλάδα. Επομένως, σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι να εντοπίσει τους λόγους μη εφαρμογής της τεχνολογίας, εξετάζοντας το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον των ελληνικών επιχειρήσεων. Μέσα από την εξέταση του περιβάλλοντος των ελληνικών επιχειρήσεων εντοπίστηκαν πιθανοί λόγοι μη υιοθέτησης της τεχνολογίας, οι οποίοι και αποτέλεσαν τη βάση για την ανάπτυξη ενός πρωτότυπου πληροφοριακού συστήματος διαδικτυακής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία XBRL, το οποίο και προτάθηκε για μελλοντική εφαρμογή από το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Έπειτα από την ανάπτυξη του πρωτότυπου πληροφοριακού συστήματος, πραγματοποιήθηκε εμπειρική έρευνα για τη χρήση και αποδοχή της XBRL μέσα από την αξιολόγηση του πρωτότυπου πληροφοριακού συστήματος από εισηγμένες εταιρίες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών. Τα ευρήματα της εμπειρικής έρευνας έδειξαν ότι το πρωτότυπο πληροφοριακό σύστημα διαδικτυακής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο και εύχρηστο εργαλείο για την ποιοτική απεικόνιση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών, σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π. Μέσω της θεωρητικής και εμπειρικής προσέγγισης της παρούσας διδακτορικής διατριβής φιλοδοξείτε η παραγωγή και παρουσίαση ποιοτικότερων λογιστικών δεδομένων, μέσα από τη μελλοντική υιοθέτηση της XBRL από τις ελληνικές επιχειρήσεις και την εφαρμογή ενός εξελιγμένου μοντέλου διαδικτυακής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από το ελληνικό χρηματιστήριο.
The development and adoption of IAS/IFRS is one of the greatest events of the last decades in the field of accounting and generally in the history of financial reporting. The main objective of IAS/IFRS is to provide a common qualitative basis for accounting purposes, in an effort to promote greater transparency and comparability of financial reporting across the world. However, the success of IAS/IFRS depends on how financial information flows inside the company and in which format is represented to outside users. Therefore, the accounting information systems and the web financial applications should meet the qualitative criteria of IAS/IFRS. Thus, it is necessary to introduce new advanced technologies that will be able to electronically describe the new "business language" and solve any problems derived from the adoption of IAS/IFRS. XBRL is a technology, which is especially designed to support and promote the new “business language”, IAS/IFRS. Many countries around the world make use of online XBRL financial platforms to provide better, reliable, efficient, accurate, transparent and low-cost financial information. However, similar online financial platforms have not developed in Greece. The purpose of this doctoral thesis is to identify the reasons for non-implementation of the technology by examining the internal and external environment of Greek companies. Through the examination of the Greek business environment, potential reasons for non-adoption of the technology were identified, which consisted the basis for the development of a prototype web XBRL financial model for future implementation in the Athens Stock Exchange. After the development of the prototype model, an empirical research was conducted to examine the use and acceptance of XBRL from the listed companies on the Athens Stock Exchange. The results indicated that the prototype web XBRL financial model is a very useful tool for the qualitative representation of financial information in accordance with IAS/IFRS. Through the theoretical and empirical approach of this doctoral thesis, the production and presentation of high quality accounting data is aspired, through the prospective adoption of XBRL by the Greek companies and the implementation of a sophisticated web financial reporting model by the Greek capital market.
Keywords: Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Π.
XBRL
Χρηματοοικονομική πληροφόρηση
Νέες τεχνολογίες
Διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών
Ελληνικό χρηματιστήριο
IAS/IFRS
Financial reporting
New technologies
Web financial platform
Greek capital market
Information: Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.
Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015.
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 208-239).
029/2015
Rights: Το ηλεκτρονικό αντίτυπο της διατριβής θα αποδεσμευτεί μετά τις 18/6/2016.
Appears in Collections:Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Δ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
StergiakiElissavet_Phd2015.pdf17.63 MBAdobe PDFView/Open
StergiakiElissavet_license.pdf68.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.