Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/17271
Author: Μακέδος, Ιωάννης
Title: Η συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, με την υποστήριξη των πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης χρέους.
Date Issued: 2015
Department: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ-πρώην ΔΕΟΠΣ)
Supervisor: Μπιτζένης, Αριστείδης
Abstract: Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματεύεται την πρόταση της ανάπτυξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με τη μορφή συνεργατικών σχηματισμών μέσα από τη στήριξη που μπορούν να παρέχουν τα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα της Ελλάδας. Η απορρόφηση της τεχνογνωσίας τους από τις ΜΜΕ (Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) και η εφαρμογή της στην πραγματική οικονομία μπορεί να επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα, που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη της οικονομίας, ειδικά κατά την περίοδο της ελληνικής κρίσης χρέους. Επίσης, η διατριβή αναφέρεται στην ύπαρξη ενός ενδιάμεσου, μη κερδοσκοπικού φορέα, που με τη μορφή Venture Capital θα μπορούσε να διαδραματίσει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, καθώς θα αποτελούσε το συνδετικό κρίκο μεταξύ ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού χώρου. Η εφαρμογή της προαναφερόμενης πρότασης προϋποθέτει όμως και την ύπαρξη ενός ξεκάθαρου κανονιστικού πλαισίου από πλευράς ελληνικού κράτους, έτσι ώστε να υπάρξει σταθερότητα της αναπτυξιακής πολιτικής και να μειωθούν στο ελάχιστο τα σημερινά σημαντικά εμπόδια που ανακόπτουν την ανάπτυξη κάθε είδους επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, όπως για παράδειγμα η απουσία ενός σταθερού φορολογικού καθεστώτος, η σκιώδης οικονομία και η διαφθορά. Το πρώτο μέρος της παρούσας διδακτορικής διατριβής στηρίχθηκε σε επιστημονική βιβλιογραφία, ελληνική και ξένη, ενώ στο δεύτερο συμπεριλήφθηκε έρευνα πεδίου. Ακολουθήθηκε η διερευνητική μέθοδος, ενώ η έρευνα στον επιχειρηματικό χώρο ήταν ποσοτική, μέσω συστηματικής δειγματοληψίας και η συλλογή στοιχείων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο αποστολής δομημένων ερωτηματολογίων. Επίσης, η βασική στατιστική μέθοδος στηρίχτηκε στην παραγοντική ανάλυση με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS 22.0. Τη βάση δεδομένων αποτέλεσαν ο Ελληνικός Οικονομικός Οδηγός της ICAP 2012 και τα Επιμελητήρια.
The aim of PhD Thesis is to propose the development of SMEs in clusters through university research. The absorption of Know-How by SMEs and its application in the real economy can bring significant results that will lead to the growth of national economy, especially during the Greek debt crisis. Also, PhD Thesis refers to the existence of an non-profit organization, which under the rules of operation of Venture Capital could play an particularly important role, as would can cover the gap between enterprise and academic field. The implementation of researcher’s proposal it implies a clear regulatory framework from Greek State, in order to bring stability. With that way the investment obstacles, like shadow economy and corruption, can be decreased. The first part of PhD Thesis was based on international scientific literature, while the second include research field. The researcher followed the exploratory method and his research in business field was quantative through systematic random sampling and data collection was performed though method of sending by e-mail structure questionnaires. In addition, the main statistical method was based on factor analysis using the statistical program SPSS 22.0. The database was the Greek Financial Directory of ICAP 2012 and the Greek Chambers.
Keywords: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Πανεπιστημιακή έρευνα
Κρίση χρέους
Νομοθετικό πλαίσιο
Σκιώδης οικονομία
Διαφθορά
SMEs
University research
Debt crisis
Clusters
Spin-off
Venture capital
Framework
Shadow economy
Corruption
Information: Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.
Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2015.
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 363-387).
012/2015
Appears in Collections:Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Δ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
MakedosIoannis_Phd2015.pdf2.52 MBAdobe PDFView/Open
MakedosIoannis_license.pdf62.43 kBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.