Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16733
Author: Παχούμη, Αναστασία
Title: Οικονομική κρίση και κόκκινα δάνεια: η οικονομική κρίση, τα αίτια και οι συνέπειές της, οι επισφάλειες και το φαινόμενο της έκτασης των "κόκκινων δανείων" σήμερα.
Date Issued: 2014
Department: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Στελέχη Επιχειρήσεων
Supervisor: Παπαναστασίου, Ιωάννης
Abstract: Από το 2008 και μετά η διαχείριση δανείων ιδίως των δανείων προς φυσικά πρόσωπα και μικρές επιχειρήσεις έχει αποδειχτεί δύσκολο εγχείρημα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τόσο οι τράπεζες όσο και οι πελάτες βρέθηκαν στην δίνη τριών δυσμενών παραγόντων : 1. Την εξελισσόμενη οικονομική κρίση που περιόρισε την δυνατότητα των πελατών να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. 2. Την μείωση της μόχλευσης των χαρτοφυλακίων, η οποία μείωσε τα έσοδα που στηρίζουν τις προβλέψεις. 3. Την αδυναμία των αποθεμάτων ιδίων κεφαλαίων να καλύψουν την χιονοστιβάδα των δανείων σε καθυστέρηση. Τα προβληματικά δάνεια δεν επηρεάζουν μόνο το τραπεζικό σύστημα αλλά και ολόκληρη την οικονομία και την κοινωνία. Οι επιπτώσεις για την οικονομική ανάκαμψη είναι σοβαρές, δεδομένα ότι όσοι έχουν περιέλθει σε αδυναμία πληρωμής αποσύρονται σταδιακά στο περιθώριο της οικονομικής δραστηριότητας. Πρόκειται για ένα θέμα που έχει επισημανθεί σε όλες τις οικονομίες που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα χρέους στην πραγματική οικονομία. Η λύση του προβλήματος δεν είναι απλή, και η φύση του έχει διάφορες εκφάνσεις: στην πολιτική, την οικονομία, τους λειτουργικούς κινδύνους τραπεζών, τη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου και την επενδυτική τραπεζική. Παρακάτω στην εργασία αναπτύσσονται διάφορες πτυχές του προβλήματος. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης οι επισφάλειες γίνονται «διπλά επισφαλείς». Επομένως, κατά την αξιολόγηση του βαθμού και της έντασης της δυσχέρειας αποπληρωμής πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πορεία της οικονομίας και η πορεία της ανάκαμψης. Δεν ωφελούν οι προσπάθειες για αύξηση της ανάκτησης οφειλών την ίδια στιγμή που η αγορά ακινήτων βρίσκεται σε πτωτική πορεία. Συνεπώς η διαχείριση επισφαλειών και καθυστερήσεων αποτελεί πρόβλημα συγχρονισμού μεταξύ της πραγματικής οικονομίας και των προοπτικών της πελατείας. Βασικός σκοπός αυτής της εργασίας, η οποία εκπονήθηκε μέσα στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση, είναι η αναφορά στην οικονομική κρίση και οι συνέπειες αυτής στον τραπεζικό κλάδο και κυρίως όσον αφορά το χειρισμό των δανείων από τα πιστωτικά ιδρύματα. Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση και η κρίση χρέους του ελληνικού δημοσίου δεν θα μπορούσαν να μην επηρεάσουν και το τραπεζικό σύστημα της χώρας. Μια τέτοια κατάσταση έχει άμεσες συνέπειες συμπεριλαμβανομένου και του τραπεζικού. Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο θα αναφερθούμε σε κάποιες εισαγωγικές, θεωρητικές έννοιες κυρίως όσον αφορά το χρηματοπιστωτικό σύστημα, τα βασικά χαρακτηριστικά των χορηγήσεων, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και το χειρισμό τους μέσω των ρυθμίσεων σήμερα. Στο δεύτερο κεφάλαιο λοιπόν θα γίνει μία σύντομη επισκόπηση των αιτιών και μία εκτενέστερη ανάλυση στην οικονομική κρίση και τις επιπτώσεις αυτής κάνοντας μία αναδρομή από την αρχή της μέχρι και σήμερα. Θα αναλυθεί επίσης η έκταση των επισφαλειών και των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην ευρωζώνη και την Ελλάδα καθώς και η διαχείριση τους. Ακόμη θα αναφερθούμε στις νεότερες εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα και στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ένωση και θα γίνει αναφορά και στο πρόβλημα της υπερχρέωσης των νοικοκυριών και των μέτρων αντιμετώπισης του προβλήματος αυτού. Στο τρίτο μέρος γίνεται μία ανάλυση των δεδομένων που συλλέχτηκαν από τα επίσημα οικονομικά στοιχεία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα εξετάζονται πέντε δείκτες που αποτέλεσαν τις βασικές μεταβλητές μας και τις επιπτώσεις τους στα κόκκινα δάνεια. Στο τέλος αναφέρονται τα συμπεράσματα αυτής της εργασίας. Τέλος, ακολουθεί ο επίλογος της εργασίας αυτής κάνοντας μία τελική συνολική αναφορά στα θέματα που αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν και των συμπερασμάτων αυτών.
Keywords: Κρίση
Δάνεια
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014.
Appears in Collections:ΠΜΣ Λογιστική Φορολογία και Χρηματοοικονομική Διοίκηση (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PachoumiAnastasiaMsc2013.pdf1.83 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.