Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16573
Author: Λασκαρίδου, Αικατερίνη
Title: Το διεθνές λογιστικό πρότυπο 36-απομείωση αξίας περιουσικαών στοιχείων: η Ελληνική πραγματικότητα: δυνατότητες και προοπτικές σε σχέση με το διεθνές οικονομικό περιβάλλον.
Alternative Titles: The international accounting standard 36-impairment of asset: the Greek reality, options and perspectives considering the international economic environment.
Date Issued: 2014
Department: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΕΠ)
Supervisor: Βαζακίδης, Αθανάσιος
Abstract: Η παρούσα διδακτορική εργασία εξετάζει θέματα εφαρμογής των απομειώσεων στοιχείων ενεργητικού σύμφωνα με το ΔΛΠ 36 ως εκφραστή των Διεθνών Λογιστικών Αρχών και εντός του πλαισίου διαχείρισης των αποτελεσμάτων (earnings management). Το στατιστικό υπόδειγμα που αναπτύσσουμε συμπεριλαμβάνει ενδοεταρικούς οικονομικούς εκτιμητές όπως αποτυπώνονται στη διεθνή βιβλιογραφία καθώς επίσης και την επίδραση της οικονομικής κρίσης. Η τελική διαμόρφωση του υπό εξέταση δείγματος ελέγχου αφορά δεδομένα από 179 εισηγμένες εταιρείες, με παραγόμενο αριθμό παρατηρήσεων 1611. Η περίοδος ελέγχου καλύπτει τα έτη 2004-2012 και διερευνάται η ύπαρξη πιθανών στατιστικά σημαντικών συσχετισμών μεταξύ της απόφασης για απομείωση στοιχείων ενεργητικού και διαχείρισης των αποτελεσμάτων. Στο ερευνητικό μας υπόδειγμα, η απόφαση των απομειώσεων (impairment) των επιχειρήσεων εκφράζεται ως διχοτομική-ποιοτική μεταβλητή. Τα κύρια ευρήματα υποστηρίζουν ότι το μέγεθος της εταιρείας και οι δανειακές υποχρεώσεις έχουν σημαντική στατιστική επίδραση σε επίπεδο p< 1% με θετική συσχέτιση και p<5% με αρνητική συσχέτιση, αντίστοιχα. Ομοίως στατιστική σημαντικότητα για p< 1% παρουσιάζει και η μεταβλητή “big bath”, η οποία υποδεικνύει ότι οι εταιρείες που βιώνουν περιόδους μειούμενης κερδοφορίας χρησιμοποιούν τις απομειώσεις, όπως αυτές προβλέπονται από το ΔΛΠ 36, ως πρακτικές εξομάλυνσης των αποτελεσμάτων. Αντίθετα τα ευρήματα δεν υποστηρίζουν πρακτικές οι οποίες σχετίζονται με τη τεχνική “Income smoothing” (εξομάλυνση αποτελεσμάτων) συσχετίζοντας περιόδους απροσδόκητων αυξητικών αποτελεσμάτων και απομειώσεων εντός πλαισίων του ΔΛΠ 36. Επιπλέον, η στατιστική επίδραση της οικονομικής κρίσης ως παράγοντας συρρίκνωσης της εταιρικής αξίας, επιδεινώνει αυξητικά το επίπεδο των απομειώσεων και πλήττει τη λογιστική και οικονομική «σύσταση» της Εύλογης Αξίας. Τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής μπορούν να αξιοποιηθούν από τις Ελληνικές θεσμικές αρχές στο πλαίσιο της καταχρηστικής διακριτότητας των λογιστικών μηχανισμών του προτύπου (ΔΛΠ 36) και να συμβάλουν στο περιορισμό των υποκειμενικών εκτιμήσεων και υπολογισμών, στη μεθοδολογία επί της αναγνώρισης και επιμέτρησης των απομειώσεων. Συνοψίζοντας, τα ερευνητικά ευρήματα της παρούσας διατριβής συνεισφέρουν στη διεθνή και εθνική εμπειρική έρευνα αποτυπώνοντας σημαντικές ενδείξεις άσκησης πολιτικών χειραγώγησης εντός του κανονιστικού πλαισίου του ΔΛΠ 36 και εντός βασικών οικονομικών ενδογενών και εξωγενών επιχειρησιακών παραμέτρων.
This thesis provides insights into how impairment IAS 36, exponent of International Accounting Principle is being used to manage earnings. To test this, one regression model is developed that include firm-specific factors as well as proxies for big bath accounting, income smoothing and a factor for the recognition of higher impairments in the case of financial crisis effects. Based on a final sample of 179 firms providing us with 1611 observations for 2004-2012 period, we research firms’ value motivates asset impairment decisions. The implementing model measures the impairment decision as a dummy variable The main results show that the size of the firm the debt contracts measured by leverage have a significant influence on the impairment decision at the 1% (positive) and 5% (negative) level respectively. Also the proxy for big bath is significant at the 1% level, which implies that IAS 36 impairments are being used as a tool to smooth income. This therefore provides evidence in support of the hypothesis that firms are more likely to report an impairment loss when their earnings are unexpectedly low. In addition, the results do not provide evidence in support income smoothing Hypothesis 4(b) indicating that firms are more likely to record an impairment loss when earnings are unexpectedly high. There is evidence that impairment disclosed level influenced by IFRS regulation, support significant influence on the impairment recognition at the 1% (positive). Additionally there is evidence of firms making impairments experiencing decreasing performance. Financial crisis it seems to exacerbate the problem of uncertainty surrounding firm value in the way it has been alleged fair value accounting does. This research does provide evidence from the Greece that standard setters should be aware of the fact that IAS 36 impairments can be used to manage earnings. Therefore it is recommended to lower the level of subjectivity by developing guidelines for performing the impairment calculation. In general the results generated are interest of countries that have adopted IFRS concerning how regulation is being implemented. Overall, this research contributes to the existing literature regarding the impairment of Assets and earnings management in that it focuses on Greek listed firms, via model is developed, the results show that the method chosen to measure the impairment decision influences the generated results, and that strong evidence is found that IAS 36 impairments are being used to manipulate earnings. Furthermore this is evaluated in an economic climate that provides a powerful context to assess these factors.
Keywords: Διαχείριση αποτελεσμάτων
Απομειώσεις
ΔΛΠ 36
ΔΠΧΑ/ΔΛΠ
Οικονομική κρίση
Earnings management
Impairment
IAS 36
IFRS/IAS
Global Crisis
Information: Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.
Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014.
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 202-227).
007/2014
Rights: Το ηλεκτρονικό αντίτυπο της διατριβής θα αποδεσμευτεί μετά τις 7/11/2017.
Appears in Collections:Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Δ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LaskaridouAikaterini_Phd2014.pdf2.91 MBAdobe PDFView/Open
LaskaridouAikaterini_license.pdfΔήλωση αποδέσμευσης (Ελεγχόμενη πρόσβαση)81.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.