Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16399
Author: Παπαδημητρίου, Κυριακή Μαρία
Title: Η ανάπτυξη των επιχειρήσεων μέσω στρατηγικών και διαπραγματευτικών διαδικασιών.
Alternative Titles: Enterprises increasement through strategic and negotiable instruments.
Date Issued: 2014
Department: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Supervisor: Χατζηγάγιος, Θωμάς
Abstract: Η έννοια της ανάπτυξης αφορά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση συνδυασμένων δράσεων , οι οποίες αποσκοπούν στη ποιοτική αναβάθμιση κάποιου φορέα. Ανάλογα με τα κριτήρια αξιολόγησης και τον φορέα-στόχο, μπορεί κάποιος να διακρίνει πολλές διακριτές κατηγορίες ανάπτυξης και ακόμη περισσότερες απόπειρες συγγραφέων να τις ορίσουν. Στα πλαίσια της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας πραγματευόμαστε την βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων , με έμφαση σε δύο πυλώνες της βιωσιμότητας: την επίτευξη και διατήρηση ενός οικονομικού πλεονεκτήματος και την κοινωνική αποδοχή της επιχείρησης από το κοινωνικό της περιβάλλον. Η υλοποίηση των δύο ανωτέρω στόχων θέτει, μεταξύ άλλων, μία προϋπόθεση ζωτικής σημασίας : τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να σχεδιάζουν και να υλοποιούν στρατηγικές και να επιλέγουν τα άριστα κατά περίπτωση εργαλεία για την εκτέλεση τους. Την τελευταία εικοσαετία, μία σειρά διεθνών διασκέψεων, με σημαντικότερες σε όρους συμμετοχής και επιπτώσεων, αυτές του Ρίο (Βραζιλία,1992) και του Γιοχάνεσμπουργκ (Ν.Αφρική, 2002), και πλέον πρόσφατη την Διεθνή Διάσκεψη «Ρίο + 20», (2012) , διεύρυναν την έννοια της αειφόρου ανάπτυξης , προσφέροντας ένα σημαντικό ρόλο και στις επιχειρήσεις για την επιδίωξη της αειφορίας και θέτοντας μια φιλόδοξη ατζέντα επιχειρηματικών στόχων. Οι στόχοι αυτοί πολλές φορές έρχονται σε φαινομενική αντίθεση με την στυγνά κερδοσκοπική αντίληψη του άκρατου ανταγωνισμού της εποχής του laissez-faire καπιταλισμού. Οι παραπάνω μεταβολές ωθούν τις σύγχρονες επιχειρήσεις στην ανάγκη συνεχούς καταγραφής των μεταβολών στο εξωτερικό περιβάλλον τους και στην έγκαιρη και εύστοχη προληπτική αντίδραση τους, προκειμένου να διατηρήσουν την βιωσιμότητα, καινοτομία και κερδοφορία τους με ανάπτυξη των κατάλληλων στρατηγικών και διαπραγματευτικών κινήσεων και επιλογή των πλέον κατάλληλων λειτουργικών εργαλείων υλοποίησης τους. Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους επιλέγονται και χρησιμοποιούνται οι ανωτέρω διαδικασίες-εργαλεία , σε συνάρτηση με μια σειρά κριτηρίων, ανάλογα , με τον τύπο , την νομική μορφή , τους πόρους , τα στρατηγικά περιουσιακά στοιχεία, το μέγεθος , καθώς και με άλλα κριτήρια , τα οποία θέτουν ένα πρότυπο ή μοντέλο των στοχευμένων στρατηγικών και διαπραγματευτικών διαδικασιών που πρέπει να χρησιμοποιήσει η επιχείρηση , ώστε να επιτύχει όχι μόνο την βιωσιμότητα της , αλλά εν τέλει την ταχεία ανάπτυξη της. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής από τη πλειάδα διαθέσιμων ορισμών για τη Στρατηγική , επιλέχθηκε ο δοθείς ορισμός από τον Έλληνα Καθηγητή Κ.Μαρκίδη , ο οποίος είναι γνωστός για την στρατηγική καινοτομία , την οποία προκρίνει ως άγημα ανάπτυξης για την επιχείρηση και είναι ο εξής : «Στρατηγική είναι η απόλυτη ευθυγράμμιση των καλύτερων πρακτικών, δραστηριοτήτων και των ενεργειών μιας εταιρείας με σκοπό την εντόπιση ενός μοναδικού τμήματος πελατών και προσφερόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών , με αποτέλεσμα την κατάληψη μιας μοναδικής στρατηγικής θέσης στην αγορά, η οποία προσφέρει περισσότερη αξία στον πελάτη από ότι οι ανταγωνιστές» ,ενώ διάφοροι άλλοι ορισμοί αναφέρονται στο κεφάλαιο 1της παρούσας εργασίας , υπό τον τίτλο : Ο ορισμός της στρατηγικής .Οι δέκα σχολές της στρατηγικής σκέψης ,οι οποίες αναλύονται μετέπειτα αναδεικνύουν την εξέλιξη και την πορεία της στρατηγικής αντίληψης , σε διαφορετικά επιχειρησιακά , νοητικά και θεσμικά πλαίσια στο πέρασμα του χρόνου , τα οποία διατυπώθηκαν , ώστε να επισημανθεί ότι ο στρατηγικός προσανατολισμός εξαρτάται, εκτός των άλλων, από τις συνθήκες του εξωτερικού περιβάλλοντος και οπότε δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μυωπικά. Οι δύο ανταγωνιστικές στρατηγικές που προτείνει ο Porter, (της διαφοροποίησης και της ηγεσίας κόστους) , οι στρατηγικές ανάπτυξης του Wheelen , η στρατηγική της διεθνοποίησης του Παπαδάκη , αλλά και γενικές στρατηγικές που πρέπει να ακολουθεί μια επιχείρηση σε θέματα χρηματοδότησης, προσέλκυσης ξένων επενδύσεων , των Ανθρωπίνων Πόρων , του μάρκετινγκ κλπ εξετάζονται κριτικά στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία. Η στρατηγική ,η οποία είναι η βάση για όλες τις υπόλοιπες στρατηγικές και εγγυάται την επιχειρησιακή επιτυχία και αποτελεσματικότητα και δεν θα μπορούσε να παραλειφθεί είναι η στρατηγική της καινοτομίας ή η στρατηγική καινοτομία. Κυρίαρχο εργαλείο της στρατηγικής της καινοτομίας είναι η στρατηγική κλίμακα, ο στρατηγικός επαναπροσδιορισμός , η επαγρύπνηση για ταχέως εξελίξιμα ανεκμετάλλευτα τμήματα της αγοράς ,η δημιουργία ενός αμίμητου οργανωσιακού επιχειρησιακού παζλ, η μέτρηση της στρατηγικής ευρωστίας και η κατάκτηση της συναισθηματικής δέσμευσης των υπαλλήλων. Η στρατηγική κλίμακα είναι ένα πολύ έξυπνο στρατηγικό εργαλείο αναπτυξιακής πορείας , θέτοντας ένα μακροπρόθεσμο , φιλόδοξο στόχο σε προσδιορισμένο χρονικό διάστημα ,παράλληλα με ενδιάμεσες μετρήσιμες επιδόσεις σε σταθερά χρονοδιαγράμματα , οι οποίες οδηγούν προς την επίτευξη του τελικού στόχου , αναπτερώνοντας το ηθικό των υπαλλήλων και κερδίζοντας την συναισθηματική δέσμευση , θεωρώντας τον μακροπρόθεσμο στόχο πιο εφικτό ,πραγματοποιήσιμο και ρεαλιστικό. Επίσης η στρατηγική διαχείριση της τεχνολογικής καινοτομίας ,είναι ένα νέο πνεύμα κουλτούρας , το οποίο απαιτεί αλλαγή των οργανωσιακών θεσμών και την καινοτομική διαχείριση της τεχνολογίας . Η στρατηγική αυτή εμφανίστηκε στο εξωτερικό τις τελευταίες δεκαετίες από επιχειρήσεις leader στον κλάδο τους, ενώ στην Ελλάδα μεταφέρθηκε τα τελευταία χρόνια και βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο. Το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας τελειώνει με παρουσίαση των διαπραγματεύσεων ως το σημαντικό άγημα επίτευξης του στρατηγικού προσανατολισμού και κυρίαρχο μέσο ανάπτυξης των επιχειρήσεων αφενός εσωτερικά , μέσω της επίλυσης διενέξεων και της επίτευξης «εργασιακής ειρήνης» και αφετέρου εξωτερικά με σκοπό την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης σε σχέση με τις συμφωνίες οποιουδήποτε είδους με άλλες επιχειρήσεις. Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία παρουσιάζονται τα δύο βασικά διαπραγματευτικά στυλ : η επιμεριστική (win/lose ) και η συνθετική ( win/win) διαπραγμάτευση , καθώς και τα κριτήρια επιλογής του καταλληλότερου τύπου ανάλογα με τα συμφέροντα , τους στόχους της επιχείρησης και άλλους παράγοντες ( μακροβιότητα της συνεργασίας ,οι προθέσεις της άλλης πλευράς κλπ.) Η μεθοδολογία της παρούσας εργασίας βασίστηκε σε αντιπαραβολή των βιβλιογραφικών δεδομένων με την σύγχρονη επιχειρησιακή πραγματικότητα εξετάζοντας 4 εταιρίες leader στον κλάδο τους ,οι οποίες αντιπροσωπεύουν τους κλάδους στους οποίους έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα η χώρα μας στο εξωτερικό και είναι : 1) Ο κλάδος ορυκτού πλούτου (στον οποίο εμπεριέχεται και το αλουμίνιο και για αυτό αντιπαραβάλλουμε την περίπτωση της Alumil , η οποία έχει εμπορική παρουσία σε πάνω από 42 χώρες του κόσμου και εφαρμόζει καινοτόμες τεχνικές μάρκετινγκ ) 2) Ο κλάδος οπωροκηπευτικών και γαλακτοβιομηχανίας (για τον οποίο αντιπαραβάλλουμε περίπτωση leader βραβευμένης οικογενειακής αλυσίδας σουπερμάρκετ στο εσωτερικό της χώρας ) 3) Ο κλάδος εστίασης 4) Ο κλάδος λιανικού εμπορίου , ο οποίος αναπτύσσεται ταχύτατα , αλλά έχει περισσότερα περιθώρια ανάπτυξης καθώς μελετάμε την περίπτωση του νούμερο ένα εμπορικού κέντρου των Βαλκανίων Mediterranean Cosmos, το οποίο ανήκει μαζί με το εμπορικό κέντρο The Mall Athens και Golden Hall, στην εταιρεία Lamda Development του ομίλου Λάτση. Η προαναφερθείσα βιβλιογραφική έρευνα χρησιμοποίησε δευτερογενείς και τριτογενής πηγές ,από πρόσφατους έγκυρους και παγκοσμίου βεληνεκούς ακαδημαϊκούς ή επιχειρηματικούς ιστότοπους , συγγραφείς ,βάσεις δεδομένων , επιχειρηματικά ή οικονομικά ιστολόγια , στατιστικά δεδομένα , ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες ξένων πανεπιστημίων , βιβλία κλπ. , τα οποία ήταν συναφή με το θέμα , τις λέξεις κλειδιά της εργασίας μας και πρωτίστως με τον σκοπό της εργασίας μας. Για κάθε στρατηγική παραθέσαμε ένα βιβλιογραφικό case –study, επιτυχημένης εταιρίας με στόχο τη σαφήνεια και την ανάλυση ακόμα και των πιο δύσκολων εννοιών . Έπειτα χρησιμοποιήσαμε ως μελέτη περίπτωσης τα ευρήματα από δύο εργασίες οι οποίες εκπονήθηκαν στο Β’ και Γ’ Εξάμηνο από την υποφαινόμενη και αφορούσαν η πρώτη την μελέτη της κινητής τηλεφωνίας στο καταναλωτικό κοινό της Θεσσαλονίκης , με την χρήση εμπειρικών δεδομένων κατά την μέθοδο του Claude Jeaveau και η δεύτερη την εκπόνηση του Business Plan της Alumil . Στο 3ο μέρος παρουσιάζεται το εμπειρικό μέρος της εργασίας , το οποίο στηρίχθηκε σε ημιδομημένες συνεντεύξεις (συλλογή πρωτογενών στοιχείων) με την χρήση όλων των τύπων των ερωτήσεων ανάλογα με χαρακτηριστικά και την συναισθηματική κατάσταση του ερωτώμενου και την τροπή της συνέντευξης , δηλαδή ανοικτών ερωτήσεων , δομικών ερωτήσεων , αλλά κυρίως ερωτήσεων αντίληψης και γνώμης , εισαγωγικών ερωτήσεων , διευκρινιστικών ερωτήσεων και ιδιαίτερα ερωτήσεων γέφυρας , καλλιεργώντας ένα κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης και φιλικότητας και εκμαιεύοντας με αυτό τον τρόπο περισσότερες και ειλικρινέστερες πληροφορίες. Ακολούθησε η ποιοτική ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων και ο έλεγχος της έρευνας και κατατέθηκαν περαιτέρω προτάσεις για την ανάπτυξη και την εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων και την μετατροπή των μειονεκτημάτων των επιχειρήσεων αυτών σε πλεονεκτήματα με σκοπό την ανάπτυξη τους . Ο σχεδιασμός της συνέντευξης προηγήθηκε και προσδιόρισε επακριβώς τα ερευνητικά ερωτήματα , τις θεματικές περιοχές και την ομάδα στόχο , η οποία προσδιορίστηκε παραπάνω. Στο σημείο αυτό είναι απαραίτητο να τονιστεί ότι όλα τα παραπάνω θα ήταν tabula rasa , εάν οι Διεθνείς Οργανισμοί όπως ο ΠΟΕ (World Trade Organization ) και το νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας ,καθώς και το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προστάτευε τις επιχειρήσεις από τον αθέμιτο ανταγωνισμό , τα μονοπώλια κλπ. Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο προσδιορίζει το εύρος εντός των οποίων πρέπει να κινούνται τόσο οι στρατηγικές ,όσο και οι διαπραγματευτικές διαδικασίες των επιχειρήσεων από πλευρά νομιμότητας στην Ελλάδα . Οι επιχειρήσεις επιβάλλεται να ξεφύγουν από τα τετριμμένα νοητικά μοντέλα και να χρησιμοποιήσουν εφευρετικά βήματα και ευρηματικές ιδέες , καθώς και να προσαρμοστούν στην νέα πραγματικότητα . Πλέον οι συγκεντρωτικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας πρέπει να τμηματοποιηθούν σε μικρές ευέλικτες αποκεντρωμένες μονάδες , οι οποίες θα στρέφονται από την μαζικοποίηση της παραγωγής στην εξειδίκευση των παρεχομένων προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε καταναλωτή , μεταβαίνοντας από την επικοινωνία B2C στην επικοινωνία C2B , με την χρήση ενός επιτυχημένου μείγματος μάρκετινγκ , το οποίο θα διευρύνει τα 4 P (product, price,place ,promotion ) σε 6 P ( 1. People , 2. Packaging ), για λόγους ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και αξιοποίησης του Ανθρωπίνου Δυναμικού και κυρίως την αξιοποίηση του on line marketing φυσικά με παράλληλο σεβασμό στο ιδιωτικό απόρρητο και στα προσωπικά δεδομένα (θέμα το οποίο απασχολεί ιδιαιτέρως τους Διεθνείς εμπορικούς φορείς και Συλλόγους Προστασίας των Καταναλωτών ) , την χρήση της στρατηγικής κλίμακας και την μέτρηση όχι μόνο της οικονομικής αλλά και της στρατηγικής ευρωστίας . Πρέπει να τονιστεί ότι απαραίτητη κρίνεται η αντιμετώπιση των εργαζομένων ως «εσωτερικών πελατών», επιτυγχάνοντας την συναισθηματική τους δέσμευση, με την Balanced Scorecard να διευκολύνει αυτό το αποτέλεσμα, ενώ βασικός παράγοντας « εργασιακής ειρήνης» είναι η επίλυση διενέξεων από ένα ικανό διαπραγματευτή ή μεσολαβητή .Τέλος οι Διεθνείς Οργανισμοί επιβάλλεται να πάρουν ακόμη δραστικότερα μέτρα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και να εξαλείψουν πρακτικές εκμετάλλευσης των υπαλλήλων π.χ. με εξευτελιστικές αμοιβές ή υποβάθμισης του περιβάλλοντος , κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας όπως η Κίνα και η Ταιβάν . Για την επίτευξη όλων των παραπάνω είναι απαραίτητη η αξιοποίηση, όλων των εργαλείων , τα οποία διαθέτουν οι στρατηγικές και διαπραγματευτικές διαδικασίες και αναλύονται διεξοδικότατα στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία , ώστε να επέλθει η ταχεία και βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Εν κατακλείδι όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο σύγχρονο διεθνοποιημένο περιβάλλον κάθε επιχείρηση για να επιβιώσει με τους κανόνες του σκληρού ανταγωνισμού , οι οποίοι επικρατούν, είναι απαραίτητο τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παράγει να τύχουν αποδοχής από το ευρύ καταναλωτικό κοινό και ειδικότερα οι μεγάλης κλίμακας και πολυεθνικές επιχειρήσεις για να επιβιώσουν επιβάλλεται να αντλήσουν καταναλωτές πέρα από τα σύνορα-όρια της χώρας προέλευσης τους και προπάντων όταν η εσωτερική αγορά είναι μικρού ή μεσαίου μεγέθους ,όπως είναι η Ελλάδα και το καταναλωτικό κοινό είναι περιορισμένο και οι στρατηγικές θέσεις κορεσμένες.
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014.
Appears in Collections:ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PapadimitriouKyriakiMariaMsc2014.pdf10.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.