Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16320
Author: Κυριτσάκα, Ευαγγελία
Title: Εξαγωγικό μάρκετινγκ και διεθνείς εμπορικές εκθέσεις.
Date Issued: 2014
Department: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων
Supervisor: Χατζηδημητρίου, Γιάννης
Abstract: Η δυναμικότητα και η ανταγωνιστικότητα του περιβάλλοντος της αγοράς στην οποία επιχειρούν οι εταιρίες στις μέρες μας καθιστούν κρίσιμη την αφύπνιση και την άμεση ανταπόκρισή τους στις προκλήσεις και τις αλλαγές προκειμένου αυτές να επιβιώσουν. Όταν μάλιστα μιλάμε για διεθνείς αγορές, τότε οι προκλήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες. Στο σημείο αυτό έρχεται να προσφέρει τη βοήθειά του το εξαγωγικό μάρκετινγκ. Πέραν των μέχρι πρόσφατα δημοφιλέστερων τεχνικών μάρκετινγκ, όπως η διαφήμιση, ολοένα και μεγαλύτερη σημασία αποκτά η χρήση του λεγόμενου ‘‘μάρκετινγκ γεγονότων’’, του οποίου έναν βασικό εκπρόσωπο αποτελεί η συμμετοχή επιχειρήσεων σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις. Η χρήση, λοιπόν, των εμπορικών εκθέσεων από τις επιχειρήσεις ως εργαλείο του μίγματος μάρκετινγκ, αποτέλεσε την πηγή του ενδιαφέροντος για τη συγγραφή της παρούσας μελέτης. Η διπλωματική αυτή εργασία λοιπόν, στηρίχθηκε στην εκτενή μελέτη της μέχρι τώρα βιβλιογραφίας γύρω από τις εμπορικές εκθέσεις, με στόχο να εντοπίσει τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του συγκεκριμένου εργαλείου μάρκετινγκ, να μελετήσει την συμπεριφορά καθενός εκ των τριών εμπλεκομένων μερών της – διοργανωτή, εκθέτη και επισκέπτη – και συγκεντρώνοντας και συγκρίνοντας απόψεις και αποτελέσματα προηγούμενων συγγραφέων και μελετών, να καταλήξει σε προτάσεις σχετικά με την σωστή συμμετοχή των επιχειρήσεων σε εμπορικές εκθέσεις και δη και σε διεθνείς. Πραγματικά, από τη μελέτη της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ωφελειών για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις εμπορικές εκθέσεις ως μέρος της επικοινωνίας μάρκετινγκ, τις οποίες όμως για να καρπωθούν πρέπει να ακολουθήσουν προσεκτικά σχεδιασμένα και οργανωμένα βήματα. Βασικό μέλημα του διοργανωτή φαίνεται να αποτελεί η άψογη διοργάνωση και διεξαγωγή μίας έκθεσης που θα κρατά τους υπάρχοντες εκθέτες και τους επισκέπτες, ή ακόμη περισσότερο θα προσθέτει σε κάθε επόμενη διεξαγωγή και νέους, αποφέροντας πλήθος ωφελειών γι’ αυτόν αλλά και το περιβάλλον του. Ο επισκέπτης από την πλευρά του δείχνει να λαμβάνει υπόψη του πολλές παραμέτρους, ώστε να θεωρήσει σκόπιμη και επικερδής την παρουσία του σε μία εμπορική έκθεση, ενώ ο βασικός παίκτης, ο εκθέτης πρέπει αφού θέσει σωστά τους στόχους του, να φροντίσει για την διεκπεραίωση όλων εκείνων των διεργασιών που θα οδηγήσουν τη συμμετοχή του στην κορυφή.
The companies of today are attempting to survive in an ever changing, dynamically competitive world. International markets are particularly demanding, thus, export marketing has become an important aid. In hindsight, there have been immensely popular marketing techniques such as advertising. However, marketing events have become more widespread. In other words, companies taking part in trade fairs, are taking this form of promotion very seriously. This utilization of trade fairs as a tool in the marketing’ recipe is the source of this study. Initially, this thesis is based on a more profound study of the bibliography surrounding trade shows, and its goal is to pinpoint the strengths and drawbacks of the aforementioned tool, to study its three main components – the organizer, the exhibitor and the interested parties (visitors) – compiling and contrasting the opinions and the results of previous authors and concluding with proposals based on correct company participation in national and international trade fairs. Through researching the bibliography, it is indeed obvious that there are numerous benefits to using trade shows as part of communicative marketing which, in order to reach fruition, must include meticulously organized and followed stages. The fundamental concern must be a perfectly organized exhibit, which will attract and hold the attention of other companies and visitors alike, adding further interested parties in future, via such fairs. The visitor should take into consideration all the parameters of said shows, therefore, resulting in their considering their attendance both profitable and important, whilst the exhibitor must, after having successfully organized their goals, ensure that all the stages are reached and targets are met. In this way, the company is certain to find its way to the echelon of the corporate ladder.
Keywords: Διεθνείς εμπορικές εκθέσεις
Εξαγωγικό μάρκετινγκ
Μάρκετινγκ γεγονότων
Επικοινωνία μάρκετινγκ
Information: Διπλωματική εργασία--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2014.
Appears in Collections:ΔΠΜΣ Διοίκηση Επιχειρήσεων (M)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KyritsakaEuangeliaMsc2014.pdf1.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.