Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16214
Author: Τσινάκος, Αύγουστος
Title: Τεχνητή νοημοσύνη και διαδίκτυο: εκπαιδευτικό περιβάλλον ιστού για ασύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση με ενσωμάτωση μαθητικών μοντέλων και συλλογισμών ανάλογων περιπτώσεων.
Alternative Titles: Artificial intelligence and internet: a web-based education environment for asynchronous distance education employing students models and case based reasoning techniques
Date Issued: 2002
Department: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (ΕΠ)
Supervisor: Μαργαρίτης, Κωνσταντίνος
Abstract: Η ραγδαία επέκταση και εξέλιξη του Διαδικτύου κατέστησε το χώρο του Παγκόσμιου Ιστού ένα από τα πιο δημοφιλή περιβάλλοντα εκπαίδευσης. Οι ταχύρυθμες αυτές εξελίξεις έφεραν στο προσκήνιο νέα στοιχεία όσο αφορά στις θεωρίες διδασκαλίας στο χώρο της εκπαίδευσης δίνοντας έμφαση σε μαθητικοκεντρικές διαδικασίες. Η εκπαιδευτική αξιοποίηση του περιβάλλοντος του Ιστού είχε ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ενός νέου μοντέλου εκπαίδευσης αυτό της Εκπαίδευσης μέσω Ιστού (Web Based Training). Η εξέλιξη των Ευφυών Διδακτικών Συστημάτων και η ανάπτυξη εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που υποστηρίζουν μοντέλα εκπαίδευσης βασιζόμενα σε περιβάλλον Ιστού όπως η εξ' αποστάσεως διδασκαλία (σύγχρονη ή ασύγχρονη), απέκτησαν μεγάλη δημοτικότητα, προβάλλοντας την εξ' αποστάσεως διδασκαλία σαν μια αξιόπιστη και πλήρως ικανοποιητική προοπτική. Πέρα όμως από τα πολλά πλεονεκτήματα αυτής της μορφής εκπαίδευσης μία σειρά μειονεκτημάτων εμφανίστηκαν στο προσκήνιο της νέας εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Επικεντρώνοντας στην ασύγχρονη εξ' αποστάσεως εκπαίδευση, τα μειονεκτήματα που έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία (Ritchie and Hoffman, 1997; Wulf, 1996; Pemici and Casati, 1997; Relan and Gillani, 1997; Hunt 1999) σχετίζονται κυρίως με την αίσθηση απομόνωσης που μπορεί να έχουν οι εκπαιδευόμενοι λόγω της απόστασης, την αδυναμία στην σύνθεση μαθησιακού μοντέλου των ατομικών μαθησιακών χαρακτηριστικών του κάθε εκπαιδευόμενου, και πιθανά πρόβλημα στη παρακολούθηση πορείας επίδοσης του κάθε εκπαιδευόμενου λόγω της αποσπασματικής αλληλεπίδρασης με το διδάσκοντα. Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος Ιστού που να μετριάζει τα μειονεκτήματα αυτά. Το εκπαιδευτικό περιβάλλον Ιστού που αναπτύχθηκε από μηδενική βάση στα πλαίσια της διατριβής αυτής, ονομάζεται See Yourself IMprove (SYEM). Δύο είναι οι βασικοί καινοτομικοί άξονες του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος Ιστού, SYIM: 1. Η χρήση των Μαθητικών Μοντέλων (Student Models). 2. Η ενσωμάτωση τεχνικών Συλλογισμού βασισμένου σε Ανάλογες Περιπτώσεις (Case Based Reasoning), στα πλαίσια της ασύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης. Η εκτεταμένη χρήση και τα γενικότερα οφέλη που έχουν αποκομισθεί από τη χρήση των Μαθητικών Μοντέλων στο χώρο της παραδοσιακής εκπαίδευσης (Golstein 1982, Matsuda and Okamoto 1992; Carr and Goldstein, 1977; Sleeman, 1983; Burton, 1982; Matsuda and Okamoto, 1993; Sleeman, 1987; Greer and McCalla, 1994, p. 8; Baffes and Mooney, 1996; Bull, 1997; Bull and Brna, 1999) οδήγησαν στον πειραματισμό της χρήσης τους και στο μοντέλο της ασύγχρονης εξ' αποστάσεως εκπαίδευσης. Από την άλλη πλευρά, η τεχνική του Συλλογισμού βασισμένου σε Ανάλογες Περιπτώσεις (ΣΑΠ) που αποτελεί μία διαδεδομένη μέθοδο Τεχνητής Νοημοσύνης η οποία έχει χρησιμοποιηθεί για τη διερεύνηση νοητικών συμπεριφορών όπως, η μάθηση, η απομνημόνευση, ο προγραμματισμός και η επίλυση προβλημάτων (Han 1993, ρ. 8; McCalla et. al 1988; Weber, 1996;Weber and Specht 1997; Murray et al. 1990; Edelson, 1991; Feifer and Allender, 1994; Schult and Reimann 1995; Ashley and Aleven 1991; Duand McCalla 1991; Kolodner, 1991; Faries and Schlossberg, 1994; Ross 1984; McCormack 1995), παρείχε ένα ισχυρό κίνητρο για την ενσωμάτωση ανάλογων τεχνικών στο περιβάλλον του SYIM. Οι διαδικασίες οι οποίες υλοποιήθηκαν στο περιβάλλον του SYIM, έδωσαν έμφαση στη καταγραφή και τη δυνατότητα μοντελοποίησης των μαθησιακών δυσκολιών των εκπαιδευόμενων και στην παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης. Απώτερος σκοπός ήταν η ενίσχυση των βοηθητικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών διαθέσιμων τόσο στον εκπαιδευτή όσο και στον εκπαιδευόμενο συντελώντας στη διευκόλυνση της διεξαγωγής της εκπαιδευτικής διαδικασίας προς όφελος και των δύο πλευρών. Τα αποτελέσματα της σύγκρισης του SYIM: α.. Σε επίπεδο Μαθητικών Μοντέλων σε σχέση με Μαθητικά Μοντέλα πού είναι γνωστά από τη βιβλιογραφία, β. Σε επίπεδο παροχής χαρακτηριστικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης προς τον εκπαιδευτή και τον μαθητή σε σχέση με τα δημοφιλέστερα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, γ. Σε επίπεδο καινοτομικών υπηρεσιών που ενσωματώνει το SYIM (βασισμένες σε τεχνικές που υιοθετήθηκαν από Ευφυή Διδακτικά Συστήματα και Προσαρμόσιμα Υπερμεσικά Συστήματα) σε σχέση με τα αντίστοιχα δημοφιλέστερα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα αξιολόγησης της πιλοτικής χρήσης του SYIM σε πραγματικές συνθήκες ασύγχρονης εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το SYEM αποτελεί ένα αρκετά χρήσιμο εκπαιδευτικό περιβάλλον το οποίο ικανοποιεί τους αρχικούς στόχους υλοποίησής του.
The scope of this Phd thesis is the implementation of a web based education Enviroment that remedy the educational disadvantages of Asychronous Distance Education. The environment is called See Yourself Improve (SYIM) andis based on two inhavative axis; α) The use of Student Models β) The employment of Core Based Reasoning in Asychronous Distance Educations. SYIM emphasize on procedures that monitor students learning styles in order to construct the relevant Student Model, in addition with procedures responsible for the provision of personalised distance education services. SYIM contributes to the improvement of the tutors ability to monitor the individual learning needs of each student and to keep a truck of the feedbsck provided to the latter. On the other hand, SYIM provides to the students the benefit of the intense supervision related to their individual learning needs, and the effective support and guidance on how to overcome a misconception or a performance gap towards the achievement of better context comprehension SYIM's formative and summative evaluation , during a pilot testing session demonstrated that SYIM is a quite usefull web based Education Environment.
Keywords: Τεχνητή νοημοσύνη
Διαδίκτυο
Εκπαίδευση
Εκπαιδευτικό περιβάλλον
Μαθητικά μοντέλα
Τηλεκπαίδευση
Information: Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.
Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 2002.
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ. 158-180).
006/2002 και 006/2002 sup.
Rights: Το ψηφιακό τεκμήριο της διατριβής αποτελεί παραχώρηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών που τηρεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 2121/1993
Appears in Collections:Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Δ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TsinakosAugoustos_Phd2002.pdf18.3 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.