Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/16131
Author: Λαθήρας, Πέτρος
Title: Τεχνικές και μοντέλα συνολοκλήρωσης στην πρόβλεψη της τουριστικής ζήτησης για την Ελλάδα.
Alternative Titles: Methods and cointegrating models in forecasting toyrism demand to Greece.
Date Issued: 1998
Department: Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ)
Supervisor: Τσιότρας, Γεώργιος
Abstract: Η διατριβή έχει ως στόχο την διερεύνηση και πρόβλεψη της τουριστικής ζήτησης για την Ελλάδα με την προσέγγιση της ανάλυσης συνολοκλήρωσης. Επιλέχθηκαν επτά χώρες οι οποίες αποτελούν τους παραδοσιακούς πελάτες της Ελλάδος και καταλαμβάνουν το μείζων τμήμα επι των συνόλου των αφικνούμενων τουριστών. Οι χώρες αυτές είναι η Αυστρία η Βρετανία η Γαλλία η Γερμανία οι Η.Π.Α, η Ιταλία και η Ολλανδία. Η ζήτηση ενσαρκώνεται από τις κατά κεφαλή αφίξεις των τουριστών ενώ το σύστημα της εκφράζεται από τέσσερεις ενδογενής οικονομικές μεταβλητές οι οποίες είναι το κατά κεφαλή πραγματικό εισόδημα οι σχετικές τιμές της χώρας προέλευσης και προορισμού με αποπληθωριστική ρύθμιση διαμέσου της συναλλαγματικής ισοτιμίας , η σχετική συναλλαγματική ισοτιμία καθώς και η τιμή του ανταγωνισμού. Οι μεταβλητές διατυπώνονται σε μορφή δεικτών με βάση το έτος 1985 (χρονοσειρές). Το σύνολο της μελέτης διαχωρίζεται σε δύο τμήματα. Το θεωρητικό και το εμπειρικό. Στο πρώτο η προσπάθεια εστιάζεται στη ταυτοποίηση του υπό μελέτη τουριστικού προϊόντος με έμφαση στην οικονομική του διάσταση ενώ ταυτόχρονα υφαίνεται ο ερεισματικός ιστός που θα στηρίξει την εμπειρική ανάλυση. Το δεύτερο τμήμα , το εμπειρικό , περιλαμβάνει την αναγνώριση της τάξεων συνολοκλήρωσης των σειρών με τους ελέγχους του Dickey -Fuller και Perron, την δημιουργία της μακροχρόνιας σχέσης ισορροπίας με την εφαρμογή της τεχνικής της μέγιστης πιθανοφάνειας του Johansen , την κατασκευή του μοντέλου διορθωτικού σφάλματος ακολουθώντας την προσέγγιση του Hendry general to specific , και τις προβλέψεις για δύο συναπτά έτη με βάση την οικουμενική στρατηγική Gauss-Seide! (διαδοχική εκτίμηση). Τα δύο βασικότερα πορίσματα αυτής της μελέτης είναι ότι η τουριστική ζήτηση θα πρέπει να μελετηθεί μέσα από την προσέγγιση της ανάλυσης συνολοκλήρωσης για να μην εκτεθεί στο πρόβλημα της πλασματικής συσχέτισης των μεταβλητών και ότι η ύπαρξη μακροχρόνιας ισορροπίας καλεί για στενότερη παρακολούθηση αυτών των μεταβλητών για την χάραξη στρατηγικής. Τέλος οι προβλεπτικές ικανότητες καθώς και οι προβλέψεις των μοντέλων θεωρήθηκαν ικανοποιητικές.
The basic aim of the thesis is to explore and forecast Greece’s inbound tourism demand with the use of co-integration analysis. Seven tourist generating countries were considered, namely Austria, Britain, France, Germany, Holland, Italy and the United States. In the theoretical part of the research, the emphasis is laid on the tourism phenomenon with respect to demand. The aim was to provide the necessary material that will support the empirical analysis. The empirical part is concerned with the specification of the models, the identification of the order of integration, the long-run equilibrium relationships, the error correction models and finally with the forects of two years ahead. Two basic conclusions have been drawn. The first is that, tourism demand for Greece should be studied within the framework of co-integration analysis to avoid any spurious results. The second is that the existence of long-run equilibrium relations between demand and its main economic determinants could have important implications in the decision making process of government agencies of tourism when considering influential factors in their long-run planning.
Keywords: Ανάλυση συνολοκλήρωσης
Μακροχρόνιες σχέσεις ισορροπίας
Μεταβλητές τουριστικής ζήτησης
Μοντέλα διορθωτικού σφάλματος
Οικονομετρικά υποδείγματα
Στασιμότητα χρονοσειρών
Τεχνικές προβλέψεων
Τουριστική ζήτηση
Information: Η βιβλιοθήκη διαθέτει αντίτυπο της διατριβής σε έντυπη μορφή.
Διατριβή (Διδακτορική)--Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 1998.
Περιλαμβάνει βιβλιογραφικές αναφορές (σ.322-338).
006/1998
Rights: Το ψηφιακό τεκμήριο της διατριβής αποτελεί παραχώρηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών που τηρεί το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 2121/1993
Appears in Collections:Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (Δ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LathirasPetros_Phd1998.pdf18.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in Psepheda are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.